top of page

Å kunne leve i respekt med seg selv i kjærlighet, for å kunne leve i samklang med altet.
I forrige innlegg tok vi for oss Moder Jord og hennes 26000 års syklus, hvor vi nevner lyse tid og mørketid. Med dette kan vi også forstå at mørket representerer en lavere bevissthet og lyset en høyere bevissthet, og at alt må til for å kunne skape en balanse.


Moder Jord sin akse endrer posisjon i henhold til himmelhvelvingen og dette er det som påvirker oss. Solen stråler gjennom ulike stjernebilder på himmelen før den når oss, og det betyr at vi har vært gjennom fiskenes tidsalder i drøyt 2000 år og er nå inne i vannmannens tidsalder. Det finnes mange teorier om dette, så her er det prinsippet som er den viktigste forklaringen. Det som skjer nå kaller vi for den galaktiske innretningen, som sist skjedde for 26000 år siden. Den startet i 1994 og slutter i 2030, og i 2012 var vi i sentrum av den galaktiske innretningen.

Når galaksens ekvator og vårt solsystem danner et kors. ( solsystemet er når planeter snurrer rundt solen i elliptiske baner) Når sentrum av galaksen er nøyaktig i midten av korset, og solen stråler rett gjennom galaksens sentrum, er det vi kaller for SOLKORSET. Solkorset er et symbol for oppstandelsen og evig liv, som vi også kaller "Den gyldne tidsalderen". Det har for eksempel vært antatt at sirkelen kan tolkes som å "avspeile seg selv ved å gå tilbake til seg".


De vise har formidlet om solkorset i årtusener og det er nok et av de eldste symbolene vi har.

I Mayaenes skapelses historie kalles sentrum av galaksen for "LIVMOREN", med andre ord for fødselskanalen.

Det finnes et gigantisk svart hull i sentrum av galaksen som heter SAGITARIUS A, i skyttens stjernebilde. Portalen til den nye verden som jeg oppfatter det.


" UT AV INGENTING KOMMER ALT"


Solen er veldig viktig for oss mennesker, da den pøser ut med masser av svært viktige koder som vi energetisk må ha for å transformere å vekke vårt nye bevissthets system i våre nye og viktige meridianer. Universet, galaksene, Moder Jord og mennesket kommuniserer via meridianer.

Behandlingen: "De Nye Energiene" - som jeg er utdannet i, er en del av denne store helheten, som også menneskeheten har tilknytning til via det samme energi og meridian systemet. Meridianene er kommunikasjonskanaler som sørger for at alle organer og celler kan være i harmoni. Sykdommer kan oppstå, hvis det er blokkeringer som stenger for den naturlige flyten i meridianene. Hele kroppen kommuniserer via meridianer. Hvi det er ubalanser ett sted, vil resten av kroppen bli påvirket.

Tiden vi nå er inne i er for sammensmeltning av himmel, jord og kropp, sjel og ånd og det er her de nye energiene er et viktig ledd.I Atlantis sitt siste fall var mange av oss gjennom svært tøffe prøvelser som også har preget våre liv i dag. Infiltrering av mørket som ønsket å ta over skaper kraften, medførte at vi måtte skru ned DNA ét vårt og hjemme vekk kodene våre. Frem til nå har vi kun brukt 15-20% av vårt DNA, og prosessen med å "vekke" vårt fulle DNA er nå godt i gang.

I denne inkarnasjonen har mange av oss fått kjenne på svært høye stress impulser i kroppen, fra Atlantis fallet og som har vært helt essensielle å be møte i dette livet. Derfor har vi valgt et nytt liv som har gitt oss tilgang til disse stress impulser for å kunne gjenåpne de liknende stress symptomer som vi kjente på under Atlantis fallet. Og det har vært til stor gavn for mange å få forløse på denne unike måten nå, før vi skal gå inn i en ny bevissthet. I tillegg har vi med oss en ny og viktig visdom med et bredere perspektiv på hvem vi ER! Det gjør at vi energetisk vil være på et helt annet nivå nå enn vi var før Atlantis fall for 13000 år siden.


Moder Jord velger å stige opp i vibrasjon om vi mennesker velger å la være. Men vi kan gjennom egen oppvåkning være til stor støtte for henne. Mange er svært opptatt av at vi må redde Moder Jord. Det er nå en gang slik at hun følger sin syklus og sin individuelle reise.


La oss ta for oss 2012 for eksempel hvor vi trodde verden skulle gå under. I vår bevissthet ble ikke 2012 så graverende og tøff som mange hadde trodd. Menneskene hadde arbeidet svært hardt med seg selv og klarte å holde bevisstheten oppe gjennom sitt indre positive fokus. Ergo kan vi være med på å påvirke oppstigningen og hvordan den skal bli, gjennom å holde positivt fokus i vår bevissthet. Vi kan skape ALT om vi måtte ønske det!

Da vi alle er ett påvirker vi hele skaperverket kun ved å arbeide med oss selv i kjærlighet. Derfor er det så viktig å holde fokuset ditt innover nå i denne tid selv om det skapes mye kaos der ute. Ved å rette eget fokus innover i ditt hjerte, vil du finne veien. Hjertet ditt vet hvor veien din skal gå, og du vil få mulighet å gå karma sine veier. Den veien som er ment spesielt for deg til ditt eget høyeste beste. Om det måtte bety at du må føle på sorg og traumer, så vet du nå at det ligger en så mye større mening bak. Vi skal forløse alt i oss, for å kunne stige inn i en høyere bevissthet.

Mange vil nok kjenne seg igjen i det å føle seg spesielt tom og ensom under oppstigningen. Et sterkt behov for å holde mer fast i det gamle, vil kun gjøre det verre i alle retninger. Gi slipp på gammelt kontroll behov, har allikevel vært en svært traumatisk prosess for mange, samtidig som mye "glipper" unna av gamle venner og vaner. Hvor skal man holde seg fast, når man ikke kjenner til neste retning i livet. Det er nå tiden er viktig til å bygge tillit til oss selv og søke inn i egen stabilitet i hjertet. Bruk gjerne mine meditasjoner som jeg har laget til torsdags samlingene. De er på Norsk og Engelsk nettopp for å kunne brukes til denne oppstignings tiden.

Mange av oss har opplevd at vi blir "tvunget" inn i kontakt med oss selv, nettopp fordi alt rundt oss "glipper" unna. Det er en ensom prosess, fordi den ofte ikke er direkte selvvalgt.

Husk da at du har hele universet inni deg, og måtte du føle for behovet av støtte fra vår DLP- Gathering gruppe på facebook, så kan du "logge deg" på torsdagene hvor vi holder lys samling

kl 20:00. Still gjerne spørsmål og chat med hverandre. Det finnes ingen dumme spørsmål eller svar i denne gruppen! Siden er laget nettopp for å være til samling i lysets bevisstheter.

DU ER UNIK! DET VAKRESTE SOM ER SKAPT!


 

To be able to live in respect with oneself in love, to be able to live in harmony with everything.


In the previous post, we discussed Mother Earth and her 26,000-year cycle, where we mention the light time and dark time. With this, we can also understand that darkness represents a lower consciousness and light a higher consciousness and that everything is necessary to be able to create a balance.


Mother Earth's axis changes position according to the firmament and this is what affects us. The sun shines through various constellations in the sky before it reaches us, and that means that we have been through the age of fish for just over 2000 years and are now in the age of Aquarius. There are many theories about this, so here is the principle that is the most important explanation. What is happening now we call the galactic facility, which last happened 26,000 years ago. It started in 1994 and ends in 2030, and in 2012 we were at the center of the galactic facility.

When the equator of the galaxy and our solar system form a cross. (The solar system is when planets revolve around the sun in elliptical orbits) When the center of the galaxy is exactly in the center of the cross, and the sun shines straight through the center of the galaxy, it is what we call the SUN CROSS. The Sun Cross is a symbol of the resurrection and eternal life, which we also call "The Golden Age". For example, it has been assumed that the circle can be interpreted as "reflecting itself by returning to itself". The sages have been communicating about the sun cross for millennia and it is probably one of the oldest symbols we have. In the Mayan creation history, the center of the galaxy is called the "uterus", in other words, the birth canal. There is a giant black hole in the center of the galaxy called SAGITTARIUS A, in the constellation of Sagittarius. The portal to the new world as I perceive it. "EVERYTHING COMES OUT OF NOTHING"


The sun is very important to us humans, as it emanates with lots of very important codes that we must energetically have to transform to awaken our new system of consciousness in our new and important meridians. The universe, galaxies, Mother Earth, and man communicate via meridians. The treatment: "The New Energies" - which I am educated in, is part of this great whole, which also humanity is connected to via the same energy and meridian system. The meridians are communication channels that ensure that all organs and cells can be in harmony. Diseases can occur if there are blockages that block the natural flow of the meridians. The whole body communicates via meridians. If there are imbalances in one place, the rest of the body will be affected. The time we are in now is for the fusion of heaven, earth and body, soul, and spirit and this is where the new energies are an important link.

In Atlantis' last fall, many of us went through very tough trials that have also affected our lives today. Infiltration of the darkness that wanted to take over the divine power, meant that we had to turn down our DNA and hide away our codes. Until now, we have only used 15-20% of our DNA, and the process of "awakening" our full DNA is now well underway.

In this incarnation, many of us have experienced very high-stress impulses in the body, from the fall of Atlantis and which have been absolutely essential to face in this life. Therefore, we have chosen a new life that has given us access to these stress impulses in order to reopen the similar stress symptoms that we felt during the fall of Atlantis. And it has been of great benefit to many to be able to redeem in this unique way now before we enter a new consciousness. In addition, we have with us a pearl of new and important wisdom with a broader perspective on who we ARE! This means that we will be energetically at a completely different level now than we were before the fall of Atlantis 13,000 years ago.


Mother Earth chooses to rise in vibration if we humans choose not to. But through our own awakening, we can be of great support to her. Many are very concerned that we must save Mother Earth. It is now time for her to follow her cycle and her individual journey.

Let us consider 2012, for example, where we thought the world would end. In our consciousness, 2012 was not as serious and tough as many had thought. People had worked very hard on themselves and managed to keep their consciousness up through their inner positive focus. Ergo, we can help to influence the ascension and how it will be, by keeping a positive focus in our consciousness. We can create EVERYTHING if we want to! Since we are all one, we influence the whole of creation only by working with ourselves in love. That's why it's so important to keep your focus inward now at this time, even if it's creating a lot of chaos out there. By directing your own focus inward in your heart, you will find the way. Your heart knows where your path will go, and you will have the opportunity to walk the paths of karma. The path that is meant especially for you to your own highest good. If it had to mean that you have to feel grief and trauma, then you now know that there is such a much greater meaning behind it. We must release everything within us, in order to ascend into higher consciousness. Many will probably recognize themselves in feeling especially empty and lonely during the ascent. A strong need to hold on to the old will only make it worse in all directions. Letting go of old control needs has nevertheless been a very traumatic process for many, while much is "missed" by old friends and habits. Where to stick, when you do not know the next direction in life. It is now the time is important to build confidence in ourselves and seek into our own stability in the heart. Feel free to use the meditations that I have made for Thursday's gatherings. They are in Norwegian and English precisely to be used for this ascension time.

Many of us have experienced that we are "forced" into contact with ourselves, precisely because everything around us "slips" away. It is a lonely process because it is often not directly self-chosen.

Remember that you have the whole universe inside you, and should you feel the need for support from our DLP-Gathering group on Facebook, then you can "log in" on Thursdays where we hold light gatherings

at 20:00. Feel free to ask questions and chat with each other. There are no stupid questions or answers in this group! The page is made precisely to be a gathering in the consciousnesses of light.

YOU ARE UNIQUE! THE MOST BEAUTIFUL THAT HAS BEEN CREATED!


245 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page