top of page

Astrologi for året 2021/ Astrology for the year 2021


" Dine kjære vil alltid være med deg. De er alltid nær deg! Noen rent fysisk. Noen som åndelige veiledere og engler... men de er alle engler, selv de du tror har gått mot deg, selv de du har trodd har vært dine fiender. Alle har stått frem av Guddommelig grunn og med en guddommelig hensikt: slik at du skal kunne vite og velge, uttrykke og oppleve, bli og oppfylle hvem du virkelig er."

 

Vi har nå kommet inn i et helt nytt år med en totalt annerledes energi enn 2020 hadde i inngangen av året. Året 2020 var preget av å kunne se tilbake på egne liv og corona ga oss mer tid til nettopp disse «retrograde» som planetene Venus, Mars og Merkur ga oss. For mange av oss ble denne tiden brukt på «indre arbeid» å reflektere over egne liv og søke mer til egen kraft.

2020 var dominert av elementene jord og vann som i dette året nå har forflyttet seg mer gradvis over til luft elementet gjennom at Jupiter og Saturn har flyttet seg inn i dette elementet nå på nyåret, selv om vi tar med oss både jord energien og vann energien videre inn i de neste årene helt frem til 2025 som vil bli et nytt momentum år.

Vi har i tillegg fått med oss det raske ild elementet inn i dette nye året gjennom at planetene Venus og Mars beveger seg inn i dette elementet. Derfor kjenner vi en sterk mulighet i å bevege oss fremover nå i 2021. En sterkere samlende energi som raskt tar oss med fremover.

Nå som vi har eklipse i tegnene Skytten og Tvillingene, ild og luft elementene, skapes det raskere bevegelser og flyt fremover.

Det alle astrologer prater om er kvadrat energiene Uranus i Tyren til Saturn i Vannmannen som vil virke mest fra Februar til Juli og i Desember. Hvordan kan vi best energetisk mulig forberede oss fysisk og psykisk på denne kvadrat energien? Og hva kan fellesskapet forberede seg på?

Kvadrat energien er utfordrende på grunn av sin 90 graders vinkel, som vil bringe frem ulike elementer i Uranus og Saturn.

Uranus som vanligvis ønsker å være et luft element, og som egentlig ønsker forandringer, blir nå tvunget til å være mer fastlåst som jord element. Saturn som ønsker å være et jord element vil i vannmannen bringe frem luft element slik at sånn de står nå okkuperer de hverandres plasser.

Slik at det som har oppstått på en plass, kan bytte over til en annen plass også på det individuelle planet som det kollektive planet. Det vi trodde var sant, var kanskje ikke sant allikevel?

Astrologi kan virkelig leke seg på det positive bevissthets plan, mens den også kan la seg virke på det negative planet.

Så hva ligger det egentlig av muligheter for dette året 2021?

Egoet vil nå sine høydepunkter og den trassige 3 åringen kan bryte ut i hver og en å virkelig kreve hva som oppfattes som sitt eget. Ut av dette kan borgerkrig oppstå, samtidig som oppbrudd av krig også kan oppstå...

Billionærer vil bli rikere og fattige fattigere. Gapet mellom rike og fattige vil øke, og på grunn av dette vil sosial uro og opprør fremstå.

På bakgrunn av denne dissonans som vil oppstå har vi også en genuin mulighet til å skape en forandring ut av dette tunge og mørke og gå inn i dette mere lette og luftige element som vil prege 2021.

Uranus i Skytten: vi vil måtte deale med cyber sikkerhet, da Skytten er sikkerhet.

Saturn i Vannmannen: da Vannmannen er teknologi og Saturn står for struktur, vil vi også måtte deale med hvordan internettet er strukturert. Uranus square vil bety hvordan vi vil føre forretninger og hvordan ulike land vil påføre begrensninger av forretnings virksomhet på nettet. Dette også med tanke på skatter og avgifter. Derfor vil det oppstå flere hacks og cyber angrep på nettet dette året enn vi har vært borte i tidligere. Det blir derfor viktigere å ha back ups og skifting av passord oftere enn vi pleier. Det er derfor svært viktig å være våken med å forstå at vi kommer til å få utfordringer som vi må være klare for å deale med. Et godt råd vil være å ikke ta eventyr brillene på for å unngå å se disse utfordringene, for da vil nok mange av oss være svært så uforberedt på disse tydelige kollektive forandringene.


Hvordan kan vi bruke av vår kreativitet i å løse disse utfordringene? Uranus i Skytten vil ha med å gjøre med oppvåkningen til Moder Jord som jeg har formidlet så masse om på mine kurs i det siste. Den virkelige dype takknemlighet til Moder Jord. Du får muligheten til å kjenne på denne sterke healingen fra Moder Jord i mine meditasjoner på Divine shop siden min: https://www.divinelovepower.com/product-page/meditasjon

Kjenne takknemligheten av det estetiske og vakre som Moder Jord har å tilby. Å leve mer i pakt med henne, ære henne å leve av det sunne. På min butikk Divine Shop er det lagt ut kun sunne produkter uten giftstoffer som vil være som medisin å bruke på kroppen og for helsen. Essenser, oljer, krystaller og teer. Samtidig kan du snart få tilgang på et meget sterkt 11 ukers detox healing program som kommer ut i uke 2. Å rense kroppen blir essensielt for denne nye kontakten med Moder Jord og «reisen» tilbake til egen kraft.


Blant annet vil moten forandre seg drastisk. Det å lage vakre kreasjoner vil være med på å kreere din nye virkelighet gjennom handling. Luft og ild er svært så kreative elementer som vil påvirke sterkt dette året! Vær tydelig på hva du ønsker inn i livet ditt, for det holder ikke lenger å kun tenke seg til hva man kanskje vil. Man må faktisk handle for å kunne skape sin egen virkelighet slik at hjertets vei vil kunne følges. Tydelighet vil gjøre denne reisen så mye enklere. Å manifestere gjennom å skape er en sikker kilde til glede!


Skytten med takknemlighet som en sterk og viktig kilde til forandring! Rop takknemligheten ut om så, eller skriv det ned hver eneste dag for å minne deg selv på hvor takknemlig du faktisk ER! Takknemlighet trenger ikke å handle om store ting, men kan også være små ting som å være takknemlig for at du har en varm og god seng, klær som er rene, kopp å drikke av og så videre... Skytten er ofte om å ha vaner, så gjør takknemlighet om til en vane hver dag! Lag deg et mål og gjennomfør!

Kvadrant i Saturn handler om å bryte ut av selvdestruktive mønstre, og nå kan du gjøre det om til å vane å lage positive mønstre da vi har hjelp fra Skytten med dette.

Enda en god ting å ta med seg inn i dette nye året er å hive deg ut i dette nye selv om du ikke føler deg hundre prosent forberedt for du vil aldri føle deg forberedt nok til å starte med noe nytt! Hiv deg uti å skape det som gjør deg begeistret om du ønsker deg produktivitet i glede og harmoni! Da er du i samhandling med hjertets ønsker.


Det spesielle med dette året er at alle Merkur retrograde er luft element. Jupiter og Saturn er i luft frekvensene og en glimrende mulighet i å utvikle synske og telepatiske evner. Vi skal kunne lettere skape utifra å benytte oss av sinnet i dette året. I Atlantis brukte vi krystaller til å frakte tankekraft og Guddommelig kraft. Så det vil være klokt å benytte seg av Moder Jord sine mineraler av stener og krystaller til å kunne vekke til live sinnet vårt. Disse kan du også få kjøpt i min butikk på nettet: https://www.divinelovepower.com/product-page/krystall


Det ligger veldig mye kraft i dette, og mange vil nok bli ganske så overrasket over effektiviteten.

Vi er i behov av å kunne balansere det vi har lært fra 2020. Hva lærte vi om covid, lock down, distanse, makt og myndigheter. Hva ønsker vi å velge ved å gå inn i dette nye året? Ønsker vi å følge denne nye flytene energien som presenteres oss i dette nye året eller bevare denne fastholdte rigide og kalde rustningen som også ligger i dette gamle med på veien inn?

Skriv gjerne ned hva du ønsker å holde fast på og hva du ønsker å gi slipp på. Bevisstgjør deg selv gjennom denne handlingen i å skrive ned alt dette for å gjøre målene tydeligere for deg.

Gjør det til en vane å tenke på hva det er du uttrykker for eksempel. Hva sier jeg høyt om meg selv, eller tenker jeg lavt om meg selv. Se på hva du ønsker å fokusere mer på, og hva du ønsker å gi slipp på. Ta med deg dette inn i det kollektive aspekt også, og se på hva du ønsker å beholde eller kvitte deg med.

Velger vi å holde fast og arbeide imot, vil vi kunne oppleve at ting vil kunne bli tatt fra oss på en brutal måte. Energiene vil øke gjennom dette skifte og vi har ingen valg enn å henge med på denne reisen.

Kroppen din holder høyere frekvenser enn noen gang, uansett hvilken tanker du må ha rundt dette. Alle mottok de høyere frekvenser gjennom 21/12 portalen som åpnet seg nå nylig. Det var ingen forskjell på noen! Det var ikke slik at du gjorde noe galt ved å føle at det ikke skjedde noe magisk. For det skjedde! Med absolutt alle! Noen som har følt på ekstra sinne, smerte, traumer, sykdom m.m denne tiden? Kroppen din forteller deg om igjen og om igjen hva du kan velge å akseptere i dette nye bevissthets skifte hvor tid ikke finnes. Du har et valg! Ved å enten møte det og gi slipp, eller fortsette å dømme disse delene av deg som ikke lenger støtter det nye bevissthets skifte. Din tid er kommet til å kunne velge! Ditt høyeste selv hjelper til med å gi deg unike muligheter til å frigjøre den gamle bevisstheten i deg! Alt du trenger å gjøre er å akseptere og la det bli justert.

Det er ikke plass for offer roller, forventninger, sykdommer, sinne, fordømmelser, smerte og så videre i vår nye bevissthet, så vi kan velge å se disse forandringene i oss selv som en genuin mulighet til å gi slipp på alt dette frykt baserte. Gi DEG mulighetene til denne unike forandringen, og husk det er kun du som kan gjøre dette valget!


2021 vil bli et veldig hastig år, hvor alt av frekvenser vil fyke så raskt forbi oss slik at vi vil ikke kunne føle at vi har tid til å ta vare på oss selv en gang! Menneskeheten går nå inn i en veldig hektisk fase.

For all del ikke døm noe av deg selv i denne tiden hvor ditt høyeste selv nå virkelig viser deg hva du kan gi slipp på av gamle fryktbaserte trossystemer. Vi er vant til å holde fast i dette gamle ved å arbeide imot, ved å dømme oss selv og ved å ikke tro på mulighetene i å kunne forløse. Det er nå tiden er her til å gi slipp på alt dette gjennom å la det få lov til å passere gjennom deg. Alt dette gamle vil nå kunne bli justert ved at du ikke holder fast, men tillater det å passere. Ved å kjenne takknemlighet for alt du ER, og har fått oppleve! Livet er en gave, en berikelse for Altet.

Jeg velger å takke meg selv for alt jeg ER og har fått oppleve. Jeg velger å takke alle som ER og har vært en del av min reise på Moder Jord. En helt ny æra av muligheter ligger foran oss, og vi har allerede valgt. Vi har allerede valgt det vi skal bemøte, kun hjerte ditt vet veien. Ved å lytte til hjertet vet du alt! Jeg ønsker alle et riktig spennende og innholdsrikt år med masser av ny visdom og glede for 2021.


 

"Your loved ones will always be with you. They are always close to you! Someone purely physical. Someone as spiritual guides and angels ... but they are all angels, even those you think have gone against you, even those you have thought have been your enemies. All have stood up for Divine reasons and with a divine purpose: so that you may know and choose, express and experience, become and fulfill who you are. "


We have now entered a completely new year with a different energy than 2020 had at the beginning of the year. The year 2020 was characterized by being able to look back on our own lives and the corona gave us more time for precisely these "retrogrades" that the planets Venus, Mars and Mercury gave us. For many of us, this time was spent on "inner work" to reflect on our own lives and seek more of our strength.

2020 was dominated by the elements earth and water which in this year have now moved more gradually over to the air element through Jupiter and Saturn that have moved into this element now in the new year, although we take with us both earth energy and water energy further into the next few years until 2025 which will be a new momentum year.


We have also brought the fast fire element into this new year through the planets Venus and Mars moving into this element. Therefore, we feel a strong opportunity in moving forward now in 2021. A stronger unifying energy that quickly takes us forward.

Now that we have an eclipse in the characters Sagittarius and Gemini, fire and air elements, faster movements and flow forward are created.

What all astrologers are talking about is the square energies of Uranus in Taurus to Saturn in Aquarius which will work most from February to July and in December. How can we best energetically and physically prepare for this square of energy? And what can the community prepare for?

Square energy is challenging due to its 90 degree angle, which will bring out various elements in Uranus and Saturn.

Uranus, which usually wants to be an air element, and which wants changes, is now forced to be more fixed as an earth element. Saturn, which wants to be an earth element, will bring forth an air element in Aquarius so that as they stand now they occupy each other's places.

So that what has arisen in one place can change to another place also on the individual plane as the collective plane. What we thought was true, was perhaps not true anyway?


Astrology can play on the positive plane of consciousness, while it can also work on the negative plane.

So what exactly are the opportunities for this year 2021?

The ego will reach its climax and the stubborn 3 year old can break out in each one to demand what is perceived as his own. Out of this, civil war can arise, at the same time as the outbreak of war can also occur ...

Billionaires will get richer and poorer poorer. The gap between rich and poor will widen, and because of this, social unrest and revolt will emerge.

Based on this dissonance that will occur, we also have a genuine opportunity to create a change out of this heavy and dark and go into this more light and airy element that will characterize 2021.

Uranus in Sagittarius: we will have to deal with cyber security, as Sagittarius is security. Saturn in Aquarius: Since Aquarius is technology and Saturn stands for structure, we will also have to deal with how the Internet is structured. Uranus square will mean how we will conduct business and how different countries will impose restrictions on online business. This also about taxes and fees. Therefore, there will be more hacks and cyber attacks online this year than we have been in the past. It therefore becomes more important to have back ups and password changes more often than we usually do. It is therefore very important to be vigilant in understanding that we will have challenges that we must be ready to deal with. A good piece of advice would be to not wear your adventure glasses to avoid seeing these challenges, because then many of us will probably be very unprepared for these clear collective changes.

How can we use our creativity to solve these challenges? Uranus in Sagittarius will have to do with the awakening to Mother Earth that I have conveyed so much about in my courses lately. The real deep gratitude to Mother Earth. You get the opportunity to feel this strong healing from Mother Earth in my meditations on my Divine shop page: https://www.divinelovepower.com/product-page/meditasjon

Know the gratitude of the aesthetic and beauty that Mother Earth has to offer. To live more in harmony with her, to honor her to live a healthy life. At my Divine Shop, only healthy products without toxins are displayed that will be as medicine to use on the body and for the health. Essences, oils, crystals and teas. At the same time, you will soon have access to a very strong 11-week detox healing program that will be released in week 2. Cleansing the body will be essential for this new contact with Mother Earth and the "journey" back to your strength.


Among other things, fashion will change drastically. Creating beautiful creations will help create your new reality through action. Air and fire are very creative elements that will have a big impact this year! Be clear about what you want into your life, because it is no longer enough to think only about what you might want. One must act to create one's reality so that the path of the heart can be followed. Clarity will make this journey so much easier. Manifesting through creating is a sure source of joy!

Sagittarius with gratitude as a strong and important source of change! Shout out the gratitude if so, or write it down every single day to remind yourself how grateful you ARE! Gratitude does not have to be about big things, but can also be small things like being grateful that you have a warm and good bed, clean clothes, cups to drink from and so on ... Sagittarius is often about having habits, so turn gratitude into a habit every day! Make a goal and complete!

Square in Saturn is about breaking out of self-destructive patterns, and now you can make it a habit to make positive patterns as we have help from Sagittarius with this.

Another good thing to bring into this new year is to push yourself into this new even if you do not feel one hundred percent prepared because you will never feel prepared enough to start something new! Strive to create what excites you if you want productivity in joy and harmony! Then you are in interaction with the heart's desires.


The special thing about this year is that all Mercury retrograde is air element. Jupiter and Saturn are in the air frequencies and an excellent opportunity in developing psychic and telepathic abilities. We should be able to create more easily based on using the mind this year. In Atlantis we used crystals to carry the power of thought and Divine power. So it would be wise to use Mother Earth's minerals of stones and crystals to be able to awaken our minds to life. You can also buy these in my shop online: https://www.divinelovepower.com/product-page/krystall

There is a lot of power in this, and many will probably be quite surprised by the efficiency.


We need to be able to balance what we have learned from 2020. What did we learn about covid, lock down, distance, power and authorities. What do we want to choose by entering this new year? Do we want to follow this new flow of energy that is presented to us in this new year or preserve this retained rigid and cold armor that also lies in this old one on the way in?

Feel free to write down what you want to hold on to and what you want to let go of. Make yourself aware through this action in writing down all of this to make the goals clearer to you.

Make it a habit to think about what it is you are expressing, for example. What do I say out loud about myself, or do I think out loud about myself. Look at what you want to focus more on and what you want to let go of. Take this into the collective aspect as well, and look at what you want to keep or get rid of.

If we choose to hold on and work against it, we will be able to experience that things can be brutally taken from us. The energies will increase through this shift and we have no choice but to join this journey.

Your body maintains higher frequencies than ever before, no matter what thoughts you may have around this. Everyone received the higher frequencies through the 21/12 portal that opened recently. There was no difference between anyone! It was not like you did something wrong by feeling that nothing magical happened. Because it happened! With absolutely everyone! Anyone who has felt extra anger, pain, trauma, illness, etc. this time? Your body tells you over and over again what you can choose to accept in this new shift in consciousness where time does not exist. You have a choice! By either facing it and letting go, or continuing to judge those parts of you that no longer support the shift in new consciousness. Your time has come to be able to choose! Your highest self helps to give you unique opportunities to release the old consciousness within you! All you have to do is accept and let it be adjusted.

There is no room for victim roles, expectations, illness, anger, condemnation, pain and so on in our new consciousness, so we can choose to see these changes in ourselves as a genuine opportunity to let go of all this fear based. Give yourself the opportunity for this unique change, and remember that only you can make this choice!


2021 will be a very fast-paced year, where all of the frequencies will fly past us so fast that we will not be able to feel that we have time to take care of ourselves once! Mankind is now entering a very hectic phase.

By all means, do not judge anything of yourself in this time where your highest self now really shows you what you can let go of old fear-based belief systems. We are used to holding on to this old one by working against it, by judging ourselves, and by not believing in the possibilities of being able to redeem. It is now time to let go of all this by letting it pass through you. All this old will now be able to be adjusted by not holding on but allowing it to pass. By feeling grateful for everything you ARE and have experienced! Life is a gift, an enrichment for All.

I choose to thank myself for everything I AM and have experienced. I choose to thank everyone who are and has been a part of my journey on Mother Earth. A whole new era of opportunities lies ahead of us, and we have already chosen. We have already chosen what we are to face, only your heart knows the way. By listening to the heart, you know everything! I wish everyone a really exciting and eventful year with lots of new wisdom and joy for 2021.

687 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page