top of page

Den 11/11-21 aktiveres 111 portalen av høyere bevissthet!


11:11 representerer enkel tilgang til høyere riker, slik at du kan støtte oppstigningsprosessen din, utvide bevisstheten din og benytte deg av dyp sjelsinnsikt og selvhelbredelse.

I numerologi anses tallet 11 for å være et master nummer. Det anses å være det mest intuitive tallet, og det bærer sterke koder for innvielse, synsk evne, spiritualitet og opplysning.

11 bærer også kodene for frigjøring, avskaffelse av gamle vaner, fjerne negativitet og gå inn i noe nytt. Det handler om å transformere det gamle og seg selv til en ny skapelse.


11:11 Oppvåkningskoder:

Å motta 11:11-kodene for oppvåkning er det samme som å gi slipp på det gamle og tilføre livet ditt energien til åndelig ny begynnelse.

Det handler om å få tilgang til Åndens høyeste lys og gå inn i mer av sannheten din og kreve den belysningen, utvidelsen og den åndelige kjærligheten som er mulig.

Vibrasjonsmessig søker de universelle energiene bak 11:11 å støtte deg i å vokse...


-ved å få et glimt av hva som virkelig er mulig for deg å skape og oppleve i livet ditt og gi slipp på alt som står i veien og blokkerer deg fra å innrette og legemliggjøre de mest levende mulighetene for livet ditt.


11:11:

Oppvåkningskodene til 11: 11 er her...

Men det er opp til deg å kreve dem!

Alt potensialet for vekst og transformasjon er her og venter... Men du er den som må stille inn!

Er du villig?

For å gi deg støtte til å stille inn de raffinerte bevissthets tilstandene, guddommelig velvære og økt bevissthet kan 11:11-kodene gi...

Jeg er glad for å dele med deg nå, en utrolig 11 11 Activation Series kanalisert med The Council of Light.


Vi introduserer 111 portal aktiveringen!

I denne eksepsjonelle 111 portal aktiveringen vil du bli veiledet kjærlig og kraftfullt til å gå gjennom 111 portalen for å synkronisere med det høyeste uttrykket av sjele lyset ditt!


11:11-porten er en arketypisk åpning til Åndens rike. En døråpning du kan gå gjennom for å reise på kjærlighets vinger gjennom de indre planene du kan få tilgang til healing, høyere bevissthet og utvidede bevissthetstilstander.


Kanalisert med The Council of Light, vil denne høyvibrasjonen støtte deg i å stille inn ditt høyeste guddommelige lys og få tilgang til de nyeste nivåene av oppstigningsenergi i lyskoder og utvidede tilstander av koherent krystallinsk bevissthet tilgjengelig for deg nå.


Serien begynner med en kraftig rensing og rensing av sinnet, kroppen, følelsene og ånden for å forberede deg på den kraftige innvielsen og transformasjonen som er mulig ved å gå gjennom 11:11-porten.


Du vil virkelig løftes av englevinger for å forberede deg på den utrolige opplevelsen av å legemliggjøre ditt høyeste sjels lys.

Lær gjennom direkte erfaring hvordan du kan påkalle og gå gjennom 11:11-porten selv, slik at du kan bringe nye nivåer av lys og oppvåknings koder inn i livserfaringen din!


Gjennom denne kanaliserte kraftfulle meditasjonen fra The Council of Light, vil du kunne gi deg selv en unik transformasjon den 11/11-21, kl 11:11 om mulig!

Prøv dem ut og lytt selv for å se hvor dyptgående og verdifull denne meditasjonen med høyfrekvente aktiveringer vil være for deg i ditt liv og din åndelige utvikling. The Council of Light er virkelig kraftfullt tilstede!


Under følger linken til kjøp av meditasjonen:NB! Alle inntekter går til Ungdom & Mental Helse et større helse prosjekt i organisasjonen Vitam Focus.

English:

11:11 represents easy access to the higher realms of Spirit so you can support your ascension process, expand your consciousness, and tap into profound soul insights and self-healing.

In Numerology, the number 11 is considered to be a Master Number. It is considered to be the most intuitive number and it carries strong codes of initiation, psychic ability, spirituality, and enlightenment.

11 also carries the codes of liberation, shedding old habits, clearing negativity, and stepping in to something new. It's about transforming the old and oneself into a new creation.


11 11 Awakening Codes

Receiving the 11:11 codes of awakening equates to letting go of the old and infusing your life with the energy of spiritual new beginnings.

It's about accessing the highest light of Spirit and stepping in to more of your truth and claiming the illumination, expansion, and spiritual love that's possible.

Vibrationally, the universal energies behind 11:11 are seeking to support you in growing…


In catching of glimpse of what is really possible for you to create and experience in your life and letting go of all that's standing in the way and blocking you off from aligning and embodying the most vibrant possibilities for you life.


11:11

The awakening codes of 11 11 are here…

But it's up to you to claim them!

All the potential for growth and transformation is here and waiting… But you are the one who has to tune in!

Are you willing?

To offer you support in tuning into the refined states of consciousness, divine well-being and heightened awareness the 11:11 Codes can bring…

I'm excited to share with you now, an incredible 11 11 Activation Series channeled with The Council of Light.


Introducing the 11:11 Gateway Activation!


In this exceptional 11:11 Gateway Activation series, you will be lovingly and powerfully guided to step through the 11:11 Gateway in to sync with the highest expression of your soul light!


The 11:11 Gateway is an archetypal opening to the realms of Spirit. A doorway you can step through to travel on wings of love through the inner planes you can access healing, higher awareness, and expanded states of consciousness.


Channeled with The Council of Light, this high vibrational series will support you in tuning into your highest divine light and accessing the newest levels of ascension energy, light codes, and expanded states of coherent crystalline consciousness available to you now.


The series begins with a powerful clearing and cleansing of your mind, body, emotions, and spirit to prepare for the powerful initiation and transformation possible with stepping through the 11:11 Gateway.


You will truly lift on the wings of the angels to prepare for the incredible experience of embodying your highest soul light.

Learn through direct experience how you can invoke and step through the 11:11 Gateway yourself so you can bring new levels of light and codes of awakening into your life experience!

262 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page