top of page

Evolusjon og vekst er vakkert.

Oppdatert: 28. mar.


Noen ganger viser universet deg hva folk fra fortiden din gjør nå, slik at du kan se hvor langt du har kommet i din universielle utvikling. De som en gang var en vibrasjonsmatch er nå energetisk en million mil unna. Evolusjon og vekst er vakkert. Du trengs her og du har vært i trening for denne sjeleoppdraget i mange liv. Du er forberedt på det. Alt du trenger

å vite nå er inne i deg og nå forstår du hvorfor DU er her. Det er på tide å holde vibrasjonen mye høyere. Når du utvikler deg til ditt høyere selv, kan oppstigningsveien virke ensom til tider, men du kaster ut så mange gamle og utdaterte energier som ikke lenger tjener eller matcher frekvensen av ditt høyere kall og skjebne. Det hele henger sammen. Dine gaver, evner, ferdigheter, dine omstendigheter, din hensikt, dine ufullkommenheter, din reise og din skjebne former og smelter deg sammen for å omfavne alt.


Hvert tilbakeslag er en mulighet til å lære, vokse og bli enda sterkere enn før. Gi aldri opp din oppstigende reise og ikke la noen andre fortelle deg hva du kan eller ikke kan gjøre. Tro alltid på deg selv, stol på instinktene dine og glem aldri hvor dyktig og fantastisk du virkelig er. Hold på kraften din ved å være forsiktig med hvor du legger energien din. Å beskytte deg selv mot enhver form for sladder, drama og negativitet er en viktig del av egenomsorg og egenkjærlighet. Universet minner deg på hvor viktig det er å holde sunne grenser og at dette er en stor del av selvomsorg og kjærlighet. Ta et skritt av gangen til å følge veien til din egen indre helbredelse og helhet. Ditt indre mot blir å følge din egen samvittighet i stedet for å følge mainstream-mengdene. Å ofre personlig vinning til fordel for andre. Vær modig og formidle sannheten selv om andre ikke er enige med deg. Ta alltid ansvar for dine egne handlinger og feil. Gjør det du vet er riktig, uavhengig av konsekvensene. Å oppleve alle våre skuffelser og hindringer er et springbrett til vår suksess. Ikke la harde leksjoner forherde hjertet ditt underveis. Når ting går galt, handler det om å lære alt du kan. Å huske livets beste og største lærdom læres ofte på de verste tidspunktene og fra de verste feilene. Noen ganger må vi mislykkes for å kunne kjenne på det å vokse, fordi ting ofte faller fra hverandre for at bedre ting skal kunne få mulighet å komme inn stedet.


Du har lært av livet at noen ganger kan de mørkeste tidene bringe oss til de høyeste stedene i deg selv. Dine mest smertefulle kamper har gitt deg den mest nødvendige veksten i livet. Du lærte at uansett hvor maktesløs du har følt deg eller hvor forferdelige ting kan ha virket, har du aldri gitt opp sjelens ønske om mer av den du virkelig er. Et suverent vesen fra skaperens lys av hele skapelsen. Fortsett å skinne dette lyset i deg selv og videre til denne planeten. Det beste for deg er ennå ikke kommet.


Dette er tiden for å gi slipp og løsrive seg fra energityver, og åpne opp for dine nye sykluser hvor du er trygg og beskyttet mot 3D-skader og gamle rester av programmeringer. Ettersom vibrasjonen din fortsetter å stige, er det lettere å forstå at holografiske 3D-4D-realiteter faktisk er kollektive avbildede illusjoner og muligheten til å velge å stige inn i 5D-realiteter av sannhet, lys og bevissthet. Den gamle programvaren i systemet ditt har gått sin gang og er nå utdatert. Dere integrerer dere i den Nye Jordens tidslinje og blir ett med denne vibrasjonsfrekvensen i selvet. Du fortsetter å koble deg til den kreative kilden, elsker lysenergi gjennom din høyere bevissthet mens du oppretter den hellige forbindelsen. Det vil gi deg indre styrke og visdom til å transcendere alt som var, og du vil gjøre endringene som trengs for høyere selvforbindelse. Når du kollapser de eldre tidslinjene, vil tiden begynne å føles tidløs. Det vil føles feil å være i 3D-matrisen du kan oppleve magiske øyeblikk i denne svært så viktige «overgangsperioden» som vil minne deg om hvem du ER!


Drømmene dine viser deg tidslinjer i ditt underbevisste sinn som er potensielle realiteter i din bevisste tilstand. Det underbevisste sinnet vil alltid strebe etter å bringe ting inn i din bevisste tilstand av bevissthet slik at du kan jobbe med å fjerne de interne blokkeringene. De gamle interne mønstrene bryter bort før de nye veiene dine kan dukke opp. Forbli åpen i løpet av de kommende ukene for det som utvider seg i din bevisste verden. Når du gjenvinner kraften din, tiltrekker du deg og manifesterer større overflod og oppfyllelse i livet ditt uten problemer. Dette kan føles veldig følelsesmessig intenst og overveldende, ettersom alt som ikke er i din høyeste linje nå er oppe til vurdering. Det kommer opp til overflaten av din gamle programmering, frykt, tro, mønstre, vaner, mennesker, steder, situasjoner, så vel som giftig atferd. Alt dette er for din høyere bevissthet, for bevisst å helbrede alt som ikke er i samsvar med din tiltenkte oppstigning her på planeten.


Det er skjebnebestemt og tid for en radikal tilbakestilling. Frekvensen til universet så vel som vår Gaia-jord skifter og lukker dørene for de ubevisste og lavere vibrasjonsrikene. Vi renser ut de gamle og tette energiene. Vi går gjennom en stor detox, og det samme gjør ditt eget sinn av polaritet og begrensende tro. Du kutter bånd med den giftige og falske kollektive troen, vennskap og relasjoner som roter opp livet ditt og blokkerer ditt høyeste potensial og velsignelser.


Dette er det hellige rommet hvor det gamle selvet kollapser litt mer hver dag og det nye jeget ennå ikke er fullstendig dannet. Det rommet kan til tider føles kaotisk og kan friste deg til å ønske å vende tilbake til dine gamle mønstre eller det som fortsatt kan føles kjent. Hver dag gjør du store fremskritt enten du er bevisst på dette eller ikke. Når vi stiger opp oppdager vi at de eneste begrensningene er begrensningene i ditt eget konstruerte sinn. Du fortsetter å bemøte og gi slipp på fortiden din og gjenværende frykt, tvil og motstand, slik at du kan sette sterke intensjoner i sannheten for i dag og for fremtiden din.


Hvem du blir er alltid i endring fordi du alltid er åpen for vekst og indre transformasjon. Akkurat nå spiller selv de ubehagelige dagene og øyeblikkene du opplever sin rolle i skapelseshistorien din. I hvert øyeblikk her på denne transcenderende jorden, den guddommelige skaperen, vil den uendelige intelligensen at du skal vite at du er dypt elsket på alle mulige måter. Dette er din sanne legemliggjøring og hvor du kom fra. Du er på reisen tilbake til den opprinnelige malen, returen til KJÆRLIGHET.


ENGLISH:

Sometimes the universe shows you what people from your past are doing now, so you can see how far you have grown. Those who were once a vibrational match are now energetically a million miles away. Evolution and growth is beautiful. You are needed here and you have been in training for this soul assignment for many lifetimes. You are prepared for it. All you need to know now is inside of you and now you understand why YOU are here. It is time to hold your vibration much higher. When you are evolving to your higher self the ascension path may seem lonely at times but you are shedding so many old and outdated energies that no longer serve or match the frequency of your higher calling and destiny. It Is all connected. Your gifts, abilities, skillsets, your circumstances, your purpose, your imperfections, your journey and your destiny are moulding and melding you to embrace it all.

Every setback is an opportunity to learn, grow, and become even stronger than before. Never give up on your ascending journey and don’t allow anyone else to tell you what you can or can’t do. Always believe in yourself, trust your instincts and never forget just how highly capable and amazing you truly are. Hold onto your power by being careful where you put your energy. Protecting yourself from any form of gossip, drama and negativity is an important part of self care and self love. The Universe reminds you keeping your healthy boundaries is a big part of self care and love. To pursue the path of your own inner healing and wholeness one step at a time. Your inner courage is following your conscience instead of following the mainstream crowds. Sacrificing personal gain for the benefit of others. Speaking your mind and speaking the truth even though others don't agree with you. Taking responsibility and accountability for your actions and mistakes. Doing what you know is right, regardless of the consequences. Experiencing all our disappointments and obstacles are stepping stones to our success. Don’t allow hard lessons to harden your heart along the way. When things go wrong, it’s about learning all you can to push past tragedies and mistakes. Remembering life's best and greatest lessons are often learned at the worst times and from the worst mistakes. At times we must fail in order to know and to grow because good things often fall apart in order for better things to fall in their place.

You have learned from life that sometimes the darkest times can bring us to the most highest places in yourself. Your most painful struggles have granted you the most necessary growth in life. You learned that no matter how powerless you have felt or how horrible things may have seemed you have never given up on your soul's desire for more of who you really are. A sovereign being from the creator's light of all creation. Keep shining this light in self and on to this planet. The best for you is yet to come.

This is the time of letting go and detaching from energy thieves, and opening up to your new cycles where you are safe and protected from 3D harm and old residue. As your vibration continues to rise it is easier to understand that holographic 3D-4D realities are in fact collective depicted illusions and the opportunity to choose to ascend into 5D realities of truth, light and awareness. The old software in your system has run its course and is now outdated. You are integrating into the New Earth timeline and becoming one with this vibrational frequency in self. You are continuing to connect with the creative source, love light energy through your higher awareness as you make the sacred connection. It will give you the inner strength and wisdom to transcend all that was, and you will make the changes needed for higher self connection. When you are collapsing the older timelines, time will start to feel timeless. There will be glitches in the 3D matrix you may experience during these moments which you may speak things into existence almost instantaneously.

Your dreams are showing you timelines in your subconscious mind that are potential realities in your conscious state. The subconscious mind will always strive to bring things into your conscious state of awareness so you can work at clearing the internal blockages. The old internal patterns are breaking away before your new pathways can emerge. Over the coming weeks remain open to what is expanding in your conscious world. As you reclaim your power you effortlessly attract and manifest greater abundance and fulfilment in your life. This can feel very emotionally intense and overwhelming, as everything that is not in your highest alignment is now up for review. It is coming up to the surface of your old programming, fears, beliefs, patterns, habits, people, places, situations,