top of page

Nymåne gruppehealing/ Newmoon grouphealing

Oppdatert: 19. sep. 2023

(Every article are in english longer down the page)

Hva forgår ved denne kraftfulle fullmånetid?

Står du ved et større veiskille? Har du forandret innstillingen til livet?

Den karmiske syklus løper til vi mennesker har klart å lære nok til å kunne bemøte dette og gi slipp. Vi har mange ulike karma som løper i våre menneskelige systemer slik at det blir viktig å holde hovedfokus på familie karma nå gjennom denne fullmånetid.


Så mange har arbeidet hardt med familie karma syklusene og det gjenstår massive arbeid på disse hos de fleste av oss enda. Hvorfor er dette så vanskelig å gi slipp på? Da vi arver våre forfedre vil vi også måtte leve gjennom det vi likte minst at vår biologi har lært oss. Vi blir vår biologi i alle tanker, ord og gjerninger til vi forstår hvordan vi best mulig kan forløse dette. Hva er viktig å forløse? Og hvorfor? Det er ingenting som forløses helt ut av seg selv.

Det krever ekstremt hardt arbeid å komme til bunns i all denne materien om vi skal kunne forstå hvem vi egentlig er. Vi behøver også å se på den delen av oss som har med vårt jordiske DNA å gjøre og gjennom opplevelser tilknyttet til disse lærdommer, er vi i behov av å med hele vår fantastiske eksistens lære gjennom handling. Det betyr å tørre å møte våre skyggesider som igjen er arvet fra vår biologi. Vi er vel alle enige om at dette skyter kraftig opp og frem nå som Moder Jord øker sin kraftfulle energi og skyter lys i alle kriker og kroker av vår eksistens.

Dere er høyt elsket og æret av lyset og alle som innehar kraften vil kunne belyse sine skyggesider og gi slipp. Det gjør vi med vår frie vilje! Alle har muligheter som trer til straks vi med vår bevissthet ønsker å gjøre noe med dette. Ønsker du å motta kraft og lys i kjærlighet til å bemøte disse skyggesiders vibrasjoner får du anledning gjennom fullmåne healingen og motta kraft fra fullmånen gjennom fjernhealing for å «rydde» opp i ditt familie karma. I tillegg vil du motta visdom i ditt energifelt til hvordan bedre håndtere dette familie karma slik at du kan vekke egen visdom til forståelse av egne skyggesider bedre. Dette er viktig! Ikke minst for deg selv for å finne frem til din unike kjærlighet, men også for å kunne forløse familie karma og øke fellessbevissthetens kraftfulle guddommelighet i ett og alt.

Hjertelig velkommen!Ønsker du å motta healing på forfedre karma og motta deres velsignelser kan du melde deg på her:


--------------------------------------


English:

What happens at this powerful full moon time? Are you at a major crossroads? Have you changed your attitude to life? The karmic cycle runs until we humans have managed to learn enough to be able to face this and let go. We have many different karmas running through our human systems so it becomes important to keep the main focus on family karma now through this full moon time. So many have worked hard on the family karma cycles and there is still massive work to be done on these for most of us. Why is this so hard to let go of? As we inherit our ancestors we will also have to live through what we liked least that our biology has taught us. We become our biology in every thought, word and deed until we understand how we can best release this. What is important to redeem? And why? Nothing is redeemed entirely by itself. It requires extremely hard work to get to the bottom of all this matter if we are to be able to understand who we really are. We also need to look at the part of us that has to do with our earthly DNA and through experiences connected to these lessons, we need to, with our whole wonderful existence, learn through action. It means daring to face our shadow sides, which in turn are inherited from our biology. I think we all agree that this is coming up and forward now that Mother Earth increases her powerful energy and shines light in all the nooks and crannies of our existence. You are loved and honored by the light and everyone who holds the power will be able to illuminate their shadow sides and let go. We do that with our free will! Everyone has opportunities that arise as soon as we consciously want to do something about it. If you want to receive love and light

to meet these shadow side vibrations, you will have the opportunity through the full moon healing and receive power from the full moon through distant healing to "clean up" your family karma. In addition, you will receive wisdom in your energy field on how to better handle this family karma so that you can awaken your own wisdom to a better understanding of your own shadow sides. This is important! Not least for yourself to find your unique love, but also to be able to redeem family karma and increase the powerful divinity of the collective consciousness in one and all. Welcome! If you want to receive healing on ancestral karma and receive their blessings, you can sign up here:


66 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page