top of page

Fullmåne i Vannmannen 24/7 og 22/8 + Lions Gate.


På 4 uker har vi to fullmåner i vannmannen og åpning av Lions gate?


Når vi har to fullmåner på én måned, som det for eksempel var tilfellet i oktober 2020, kalles det Blue Moon eller «blå måne».


Vi har enorme energi utvekslinger på svært kort tid i denne perioden og ved å overgi seg motstanden til dette nye, vil du lettere kunne manøvrere deg gjennom denne svært så intense måneden. Vi er på vei inn i en helt ny krystallinsk virkelighet og reisen topper seg kraftig opp gjennom disse svært så viktige ukene hvor mulighetene og åndelig assistanse ligger tykt rundt oss. Det er bare for oss å be om assistanse og vi vil motta. Den frie vilje er viktig, så ikke glem å be dine guider om bistand til det du måtte være i behov av. Verden vil aldri være den samme og vi må tilpasse oss den nye tid hvor alt går i en helt annen retning og annet tankesett enn vi er vant til. Dette vil bli så mye tydeligere kun på disse 4 ukene!


Stay tuned!

Gammel visdom får komme frem gjennom denne «omformingen» av den nye krystallinske tid som vi nå er godt i gang med å skape. Vi vil gjenkalle eldre krefter og visdom fra tider vi levde på Atlantis og Lemuria for å bygge den nye Moder Jord. Kroppene våre vil fylles med mer lys og bevissthet på disse svært så sterke og kraftfulle 4 ukene! Jorden og menneskene går gjennom kraftige renselser disse ukene og vi kan allerede se dette på de mange naturkatastrofer i verden hvor mye vann og flodbølger skyller inn over ulike steder.

Ekstrem varme og ekstrem oversvømmelse som begge representerer flamme- og vann elementene. Flammer har med renselse å gjøre og det samme har vann.

Med andre ord får vi faktisk et stort skifte i det energetiske som vil være av stor betydning for oss mennesker.

Luft elementet er linket til vannmannen, altså vår analytiske hjerne, som har "arvet" ideologi og tros systemer som frem til nå har vært kontrollert, manipulert og herjet med.

"Lions gate" vil åpnes som en kraftig boost og beskytter av vår «omprogrammering» og oppgradering av ny bevissthet. Og dette vil gå så mye raskere enn forventet!

Den nye jordens bevissthet kan virkelig føles gjennom hjertet, som om hjertet ønsker å ta oss med et sted, mens vår hjerne stopper oss. Hva skal vi gjøre? Balanse er nøkkelen selvfølgelig, å balansere hodet med hjertet.For dere som allerede har mottatt oppgraderinger og bistand gjennom koder enten gjennom krystallbehandling, lysspråk, geometri eller «De Nye Energiene» vil allerede føle det lettere å operere etter dette nye «software» programmet, et nettverk som vil virke i høyere bevissthet enn det gamle.

Les mer om dette på min hjemmeside: https://www.divinelovepower.com/behandlinger-kurs


Vi er i behov av å følge et helt nytt og mer krystallinsk nettverk, om vi skal kunne følge med på reisen til vår nye Moder jord. Våre kropper blir i denne tiden sterkt oppgradert med et helt nytt «software» program og dette kan vi kjenne på flere ulike vis som kvalme, hodepine, migrene, muskelsmerter, angst, tretthet, dårlig motivasjon, sterkt behov for søvn, halstørrhet, smerter, verking med mer. Men også som lysbølger som skylles over deg i ny og ne hvor du får muligheten til å få kjenne på kjærlighet, glede og harmoni.

Lytt til kroppen din som faktisk viser deg veien. Pust godt inn i kroppen og spesielt på de steder hvor smerter oppstår da alt er i behov av å møtes for å forløses!

Det finnes mange svært så gode meditasjons verktøy på min hjemmeside, som vil kunne bistå deg i denne svært så heftige tiden vi har frem for oss:

Alle vil merke disse kraftfulle forandringene og flere vil søke mer innover i eget rike for å kunne finne nok energi og balanse. Man vil så absolutt ikke finne dette utenfor seg selv som vi så lenge har trodd ved å lytte til det eksterne. Det blir slutt på å gi fra seg energien sin til styresmakter, institusjoner og eliter da dette er det gamle «software» programmet som nå «brennes ut».

Ergo vil det bli sterkere motstand på akkurat dette gamle, og mange opptøyer og kamper vil fremtre på disse 4 ukene og bli så mye mer intense enn vi vil kunne klare å forestille oss. Spesielt vi som bor i Norge, hvor vi ikke er vant til å si ifra og sette grenser på en slik måte. Vi må ikke glemme at det vil alltid være rier før en fødsel og de kommer nå!

Alle som har gått foran og vist sin kraft i kjærlighet gjennom og modig åpne opp for også andre, vil i denne tid kjenne på en større samling av positive krefter og behov for å samle sin «familie», og da tenker vi ikke på vår biologiske familie, men på de vi kjenner oss elsket og verdsatt av.

I tillegg vil vi ha så mye mer kraft og bistand fra våre galaktiske frender som bare venter på å bli spurt om å bistå deg. De trenger bare å bli spurt, da du har din frie vilje og de kan ikke bryte inn uten din godkjennelse. Det er nettopp dette som ligger elementært i oss alle, denne kjærligheten og frie viljen som ikke skal tillate andre å bryte inn for å ta over. Viktig! Viktig!

Det er veldig kraftfullt å bade i fullmåne faser, da dette er både rensende og oppløftende! Så et godt råd: hopp i havet ved fullmånetid den 24 Juli og 22 August!


Det vil i tillegg åpnes kraftfulle healing energi portaler på disse to fullmåne tidene som du kan koble deg til ved å bruke: Fullmåne meditasjon: https://www.divinelovepower.com/product-page/fullm%C3%A5ne-meditasjon


Se deg selv reise deg som den kraftfulle krystallen du ER og bruk gjerne affirmasjoner til å forsterke arbeidet med å stå i egen kraft:

«Jeg står oppreist i min egen kraft»

«Jeg skaper min egen rygg rad»

«Jeg kobler meg til mitt høyeste selv»

«Jeg lever i egen kraft»

«Jeg er lys og kjærlighet» og så videre… ta inn alt som kommer til deg av positive affirmasjoner og vær i egen kraft i lag med fullmåne energien.


En oppsummering: på disse 4 ukene vil det våkne enormt mange inn i høyere bevisstheter og sammen skapes det kraftfulle bølger av lys i renhet ved hjelp av luft elementet som åpner opp!

Viktig nå å stå sammen med frender i lyset og skinne! La deg bade i kjærlighet, harmoni og glede til erkjennelser som dukker opp og som du ved hjelp av lys vil kunne møte og gi slipp på.


Ønsker dere alle en kraftfull og vakker tid i kommunikasjon med eget hjerte og vit at du er helt perfekt og at det finnes ingen gale veier da alle veier vil føre deg hjem️.


 

Full moon in Aquarius 24.07 and 22.08 + Lions Gate.


In four weeks we have two full moons in Aquarius and the opening of Lions Gate?When we have two full moons in one month, for example, the case in October 2020, this is called a Blue Moon.We have powerful energy exchanges in a short time in this period and by surrendering the resistance to this news, you will more easily be able to maneuver yourself through this very intense month. We are on our way to a whole new crystalline reality, the journey peaks sharply through these important weeks where the opportunities and spiritual assistance lay thick around us. It is only for us to ask for assistance and we will receive it. Free will is important, so do not forget to ask your guides for assistance in whatever you may need. The world will never be the same and we have to adapt to the new time where everything goes in a completely different direction and a different mindset than we are used to. It will become so much clearer only in these four weeks!


Stay tuned!

Old wisdom can emerge through this "transformation" of the new crystalline age that we are now well on our way to creating. We will recall older forces and wisdom from times we lived on Atlantis and Lemuria to build the new Mother Earth. Our bodies will be filled with more light and awareness during these very strong and powerful four weeks! The earth and humans are undergoing major cleansings these weeks and we can already see this in the many natural disasters in the world where a lot of water and tidal waves wash over various places.

Extreme heat and extreme flooding which both represent the flame and water elements. Flames have to do with purification and so does water.

In other words, we are getting a big shift in the energy that will be of great importance to us humans.

The air element is linked to Aquarius, our analytical brain, which has "inherited" ideology and belief systems that until now have been controlled, manipulated and ravaged.

"Lions Gate" will be opened as a powerful boost and protector of our "reprogramming" and upgrading of new consciousness. And this will go so much faster than expected!

The consciousness of the new earth can be felt through the heart, as if the heart wants to take us somewhere, while our brain stops us. What shall we do? Balance is the key, of course, to balance your head with your heart.
For those of you who have already received upgrades and assistance through codes either through crystal processing, light language, geometry or "The New Energies" will already feel easier to operate under this new "software" program, a network that will work in higher consciousness than the old .

Read more about this on my website: https://www.divinelovepower.com/handlinger-kursWe need to follow a whole new and more crystalline network, if we are to be able to follow the journey to our new Mother Earth. Our bodies are currently being greatly upgraded with a completely new "software" program and we can feel this in several different ways such as nausea, headaches, migraines, muscle pain, anxiety, fatigue, poor motivation, strong need for sleep, sore throat, pain, effect and more. But also as light waves that wash over you now and then where you get the opportunity to feel love, joy and harmony.

Listen to your body that shows you the way. Breathe well into the body and especially in the places where pain occurs when everything requires meeting to be released!

There are many very good meditation tools on my website, which will be able to assist you in this very hectic time we have ahead of us:


Everyone will notice these powerful changes and more will seek more inward in their realm to be able to find enough energy and balance. One will certainly not find this outside oneself as we have so long believed by listening to the external. There will be an end to giving up their energy to governments, institutions and elites as this is the old "software" program that is now "burned out".

Ergo, there will be stronger resistance on just this old, and many riots and fights will appear in these 4 weeks and be so much more intense than we will be able to imagine. Especially we who live in Norway, where we are not used to speaking out and setting boundaries in such a way. We must not forget that there will always be contractions before a birth and they come now!

Everyone who has gone ahead and shown his power in love through and bravely opened up to others, will in this time feel a greater collection of positive forces and the need to gather his "family", and then we do not think of our biological family, but on those we know loved and valued by.

In addition, we will have so much more power and assistance from our galactic relatives who are just waiting to be asked to assist you. They just need to be asked, as you have your free will and they can not break in without your approval. It is precisely this that is elemental in all of us, this love and free will that will not allow others to break in to take over. Important! Important!By having two full moons in Aquarius with support from Lions Gate, this power will be able to contribute to a whole new beginning of leadership that holds the circle energy where everyone "holds hands" instead of this hierarchical leadership that holds only a few at the top who decide with oppression Power. The breeding ground for this new leadership will then be able to start during these 4 weeks, even if it will not appear for a while.


We have so much to look forward to and the time we are now entering has long been called: "The Age of Aquarius" even though it is the wrong time according to the astrological meaning. For many people, "The Age of Aquarius" is a symbol of the age of freedom where we can all dance in teams where no oppression takes place."Let us plant our faith in the hope that peace and freedom will grow"


The key words should be: humility, trust, acceptance, cooperation in love and peace.

The next four weeks are a wonderful time to tune in to your highest self and with your heart as an open portal you will be able to feel strong love, trust and peace in yourself and experience opportunities you have never been able to embrace before. Be in the moment and feel free to use the meditation I have created together with my unique guides: https://www.divinelovepower.com/product-page/kom-i-kontakt-med-ditt-h%C3%B8yeste-selv


A summary: in these 4 weeks, a huge number of people will wake up into higher consciousnesses and together they create powerful waves of light in purity using the air element that opens up!

Important now to stand with relatives in the light and shine! Let yourself bathe in love, harmony and joy to realizations that emerge and that you with the help of light will be able to meet and let go of.Wish you all a powerful and beautiful time in communication with your own heart and know that you are perfect and that there are no wrong paths as all paths will lead you home️.384 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page