top of page

• Åpningskurset/ Opening course

Oppdatert: 19. sep. 2023

(Every article are in english longer down the page)

Hvordan kommuniserer ditt høyeste selv med deg? Ditt høyeste selv vil sende deg energi som for deg vil bli mottatt som spennende og gode følelser du ønsker å følge fordi de gjør deg glad og tilfredsstilt. Når man velger å ikke følge denne følelsen fra sitt høyeste selv, vil man føle seg utenfor, ulykkelig og lite kraftfull. Som et kompass som har gått amok!

Ditt høyeste selv skal sørge for å gi deg de vibrasjoner av følelser som resonnerer med ditt livskart, slik at du skal kunne følge din helt spesielle livsvei.


Da vi lever i en magisk og kraftfull kropp, er vi i behov av å besvare vårt høyeste selv gjennom handling for at beskjeden skal komme frem. Det er derfor ditt høyeste selv bringer frem fysiske muligheter for deg i livet sånn at du skal kunne handle på det du er ment. Handler man fra det sitt høyeste selv gir deg av beskjed, vil du også motta mer av dette guddommelige og mange synkrone positive og livgivende hendelser vil være resultatet.

For å øke din kraft til å kunne komme opp til nivået av der ditt høyeste selv resonnerer er vi i behov av å øke energiene i vår egen lysportal. Til dette bruker vi ulike chakrae øvelser.

Chakraene er delvis en form for energitransformatorer, som leverer forskjellige frekvenser av energier til meridiansystemet og andre kroppssystemer. Andre funksjoner inkluderer kommunikasjon og bevissthet ved deres frekvensområde.Hovedsettet med chakraer (dvs. chakraer for kjøtt-kropp) har 7 chakraer. Den laveste er rød med navn: Rotchakrae og handler om fysisk overlevelse, materiell eksistens etc. Den andre opp er oransje, ved navn: Harachakrae og handler om sex og reproduksjon. Den tredje er gul; Solarplexus og handler om kraft. Hjertechakrae er 4. opp som er grønn og handler om forbindelser med alt. Den 5. er turkis; halschakrae og handler om kommunikasjon. Den 6, ved navn Pannechakrae er Indigo og handler om bevissthet, og den øverste er hvit og handler om forbindelse med høyere makter.


Som på illustrasjonen, over hovedsettet er et annet sett med 7, som er chakraene for den eteriske kroppen. Noen trossystemer ser feilaktig den første av disse som en åttende av hovedsystemet. Under hovedchakrasettet er et annet sett for astralkroppen. Disse settene bortsett fra hovedsettet er egentlig ikke fargene jeg har illustrert (og de viktigste relaterer seg bare harmonisk til de illustrerte fargene, siden de ikke er i det fysiske universet [1] spillefeltet), men er noe sånt som relaterte harmoniske av disse fargene.


I tillegg til settene med 7 chakraer som er på den vertikale energilinjen (som er uendelig både oppover og nedover og det er der noe av energien som transformeres av chakraene hovedsakelig kommer fra), er det mange andre chakraer (hvorav noen er illustrert her). De viktigste ekstra er på leddene, og disse jobbes også med i DNE, pluss at det er serier med chakraer som strekker seg ut fra hver lem (som illustrert) Knechakraene (og chakraene i serien under hvert kne-chakra) er spesielt viktig for kraften til Kundalini. Det er mange måter chakraene kan prøve å "få" oppmerksomheten din på, ofte ved å være i ubalanse. Igjen er det en hel rekke symptomer som kan indikere et chakra i ubalanse, men for å prøve å holde ting enkelt fremhever jeg bare ett felles signal for hvert av de syv chakraene på dette kurset.


Chakraene starter og slutter ikke med deres beskrivelse eller definisjon - det er der mange mennesker stopper med deres forståelse av dem. Å kjenne deres navn og posisjon er flott, men hvilken hensikt tjener det? Hvilken nytte er denne informasjonen for deg i ditt daglige liv? Chakraene er fantastiske, organiske, 3-dimensjonale energisentre og inne i dem har de så mange hemmeligheter.

Når energien deres kombineres, utgjør den det vi kaller Aura, energifeltet i og rundt menneskekroppen. Det er innenfor denne energisfæren synske kan "se" og kan skjelne mange ting om deg som den "normale" personen ikke er bevisst klar over.

Mange av disse tingene kan du bli mer bevisst på deg selv, og etter min mening er det underbevisstheten din som gir deg noen små signaler, prøver å komme gjennom til deg. Dette er akkurat det samme og knyttet til hvordan kroppsspråket ditt fungerer, kroppsspråket ditt er Chakra-energien på jobb!


I del 2 av dette kurset vil Ingunn veilede hver og en inn i kontakt med sine guider og hjelpere. Bevisstgjøre kontakten og sørge for at kursdeltakerne knytter kommunikasjon. Hun vil veilede gjennom meditasjon og lys språk/ light language og du vil få kjenne på din helt unike kraft som du kanskje aldri har opplevd før! I tillegg vil dere få mulighet å reise «hjem» og hilse på deres stjernefamilie og til den stjerne dere kommer ifra!Gjennom del 3 av kurset som er avprogrammering, skal alle få mulighet å åpne sitt tredje øye etter at vi alle får mulighet å gi slipp på det som hindrer bevegelsen av kundalini kraftens stigninger til det tredje øyet. Vi er så heldige å ha med oss massiv guddommelig bistand fra universets hjelpere her.

Det tredje øyet sies å være en port mellom mennesker og det åndelige riket, som når det åpnes gir tilgang til en tilstand av høyere bevissthet. Det sies at et åpent tredje øye vil gjøre personen klokere og mer i tråd med universets plan, samt øke intuisjon, telepatiske og psykiske evner. Det tredje øyet åpnes vanligvis når personen er klar til å gå inn på hans eller hennes åndelige vei, og stol på meg, universet har en plan for dette øyeblikket.


Hva er kundalini? Kundalini-energien er vår åndsenergi – den delen av oss som reinkarnerer fra ett liv til et annet og vanligvis er plassert ved bunnen av ryggraden din.

Kurset er spekket med masse viktig visdom: «Det menneskelig chakrae» system, «Bevissthets systemene» vi alle er en del av, læren om de ulike energier og hvor de kommer ifra, samt viktigheten av å beskytte seg.


Da dette kurset blir individuelt tilpasset, passer det for alle!


Gled deg over å ha vår sterke mester og guru Ingunn Ripe til å veilede og gi dere kursdeltakere god og kyndig visdom i kjærlighet og trygghet. Ingunn er en svært gammel sjel som utøver sitt virke som healer og medium. Hun bruker sine avanserte evner til gavn for mennesker, dyr og planeten. Hun jobber 24/7 med dette oppdraget og er på jorden i alle «overgangstider» for å bistå oss med å finne veien frem.

Jeg har vært så heldig å få følge Ingunn fra hun var ganske ung, og hun lever som hun veileder og det er fantastisk spennende å få være med på hennes kurs.

Velkommen til dere,

Hilsen Stab.Divine v/ Geir


OPENING COURSE:


How does your highest self communicate with you? Your highest self will send you energy which for you will be received as exciting and good feelings that you want to follow because they make you happy and satisfied. When you choose not to follow this feeling from your highest self, you will feel left out, unhappy and powerless. Like a compass gone mad! Your highest self must make sure to give you the vibrations of emotions that resonate with your life map, so that you can follow your very special life path. As we live in a magical and powerful body, we need to respond to our highest self through action in order for the message to come across. That is why your highest self brings forth physical possibilities for you in life so that you can act on what you are meant to do. If you act from what your highest self gives you, you will also receive more of this divine and many synchronous positive and life-giving events will be the result. In order to increase your power to be able to come up to the level of where your highest self resonates, we need to increase the energies in our own portal of light. For this we use various chakra exercises. The chakras are in part a form of energy transformers, delivering different frequencies of energies to the meridian system and other body systems. Other functions include communication and awareness at their frequency range.


The main set of chakras (ie flesh-body chakras) has 7 chakras. The lowest one is red named: Rotchakrae and is about physical survival, material existence etc. The second one up is orange, named: Harachakrae and is about sex and reproduction. The third is yellow; Solarplexus and is about power. Heart chakra is 4th up which is green and is about connections with everything. The 5th is turquoise; throat chakra and is about communication. The 6, named Pannechakrae is Indigo and is about consciousness, and the top one is white and is about connection with higher powers. As in the illustration, above the main set is another set of 7, which are the chakras for the etheric body. Some belief systems mistakenly see the first of these as an eighth of the main system. Below the main chakra set is another set for the astral body. These sets apart from the main set are not really the colors I have illustrated (and the main ones only relate harmonically to the illustrated colors, since they are not in the physical universe [1] playing field), but are something like related harmonics of those colors.In addition to the sets of 7 chakras that are on the vertical energy line (which is infinite both upwards and downwards and is where some of the energy transformed by the chakras mainly comes from), there are many other chakras (some of which are illustrated here). The most important extras are on the joints, and these are also worked on in DNE, plus there are series of chakras extending from each limb (as illustrated) The knee chakras (and the chakras in the series below each knee chakra) are particularly important for power to Kundalini. There are many ways the chakras can try to "get" your attention, often by being out of balance. Again, there are a whole host of symptoms that can indicate a chakra out of balance, but to try and keep things simple I'll only highlight one common signal for each of the seven chakras in this course. The chakras do not begin and end with their description or definition - that is where many people stop with their understanding of them. Knowing their name and position is great, but what purpose does it serve? How useful is this information to you in your daily life? The chakras are wonderful, organic, 3-dimensional energy centers and within them they hold so many secrets. When their energy is combined, it makes up what we call the Aura, the energy field in and around the human body. It is within this energy sphere that psychics can "see" and can discern many things about you that the "normal" person is not consciously aware of. A lot of these things you can become more aware of yourself, and in my opinion it's your subconscious giving you some little signals, trying to get through to you. This is exactly the same and related to how your body language works, your body language is the Chakra energy at work!

In part 2 of this course, Ingunn will guide everyone into contact with their guides and helpers. Raise awareness of the contact and ensure that the course participants establish communication. She will guide you through meditation and light language and you will feel your unique power that you may never have experienced before! In addition, you will have the opportunity to travel "home" and greet your star family and the star you come from!Through part 3 of the course, which is deprogramming, everyone will have the opportunity to open their third eye after we all have the opportunity to let go of what prevents the movement of the kundalini force's ascents to the third eye. We are fortunate to have with us massive divine assistance from the helpers of the universe here. The third eye is said to be a gateway between humans and the spiritual realm, which when opened provides access to a state of higher consciousness. It is said that an open third eye will make the person wiser and more in line with the plan of the universe, as well as increase intuition, telepathic and psychic abilities. The third eye usually opens when the person is ready to enter his or her spiritual path, and trust me, the universe has a plan for this moment. What is kundalini? The Kundalini energy is our spirit energy – the part of us that reincarnates from one life to another and is usually located at the base of your spine. The course is packed with lots of important wisdom: "The human chakras" system, the "Consciousness systems" we are all a part of, the teaching about the different energies and where they come from, as well as the importance of protecting yourself. As this course is individually adapted, it is suitable for everyone!


Rejoice in having our strong master and guru Ingunn Ripe to guide and give you course participants good and knowledgeable wisdom in love and security. Ingunn is a very old soul who works as a healer and medium. She uses her advanced abilities to benefit people, animals and the planet. She works 24/7 with this mission and is on earth in all "times of transition" to assist us in finding our way forward. I have been lucky enough to follow Ingunn since she was quite young, and she lives as she guides and it is fantastically exciting to be able to take part in her course.Welcome to you, Regards Staff.Divine w/ Geir

375 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page