top of page

Moder Jord sin grunn resonans og hvordan all energi påvirker menneskelig bevissthet.

English version down under this text:

Moder Jord har sin helt egen grunn resonans som vi kaller for Schumann resonansen. Oppdageren av denne globale elektromagnetiske vibrasjonen ble oppdaget av fysikeren Winfried Otto Schumann fra Tyskland i 1952, derav navnet Schumann resonansen.


Da vi alle har vår helt egen frekvens, har også Moder Jord sin, og denne Schumann frekvensen har blitt kalt "jordens hjerteslag" av de gamle indiske rishier. De kalte 7,83 frekvensen for "OM." Siden Schumann frekvensen sies å være "i harmoni" med menneskets hjerne alfa- og theta- tilstander, kan denne akselerasjonen være grunnen til at det ofte føles som om tiden og hendelser samt endringer i livet skjer raskere. 

En frekvens på 7,83 Hz gir en nøytral avslappet og drømmende tilstand, mens fra 8,3 Hz til 16,5 Hz flyttes vibrasjonen til en mer rask og varslende frekvens, en kognitiv sakte oppvåkning er i ferd med skje. Studier i neurofeedback sensory motor rhythm frekvens altså SMR, viser at dette er en ideell tilstand av " vekket ro" hvor våre tankeprosesser er mer fokuserte og tydelige.

Siden 1960 tallet hvor Schumann resonansen lå på 7,83 Hz, har denne økt med dobbelt så mye i dag. I mars 2020 ble den målt til 16,5 Hz.

Det er svært mye uenigheter i hvordan dette påvirker oss mennesker, og det blir her viktig å nevne at jeg kan kun informere utifra hva jeg selv får til meg av informasjon og hva jeg selv resonnerer med. Så får det være opp til hver enkelt hva man ønsker å tro på.

Flere ulike forskere og matematikere antyder at Schumann resonansen påvirker mennesker og dyr gjennom søvnmønster, blodtrykket, reproduksjon, sentralnervesystemet og lymfesystemet.

Mange har kommet til meg og spurt om hvorfor de føler de ikke kommer høyere i sin utvikling og hva kan årsaken være til at dette kan føles så vanskelig?

Poenget med å referer til akkurat dette temaet er å gjøre oss mer oppmerksomme på at vi er i sterkt behov av Moder Jord sin vibrasjon for å kunne delta i utviklingen, og at man kan ikke komme videre i sin utfoldelse om man ikke er i kontakt med hennes energi. All tilført energi som vi blir bombardert med fra alle hold som vi allerede har tatt for oss som: den kosmiske energien ( Solkorset), astronomiske hendelser, solens krefter og så videre er med på å tilføre det vi måtte trenge på vår vei. Galaktiske lys familier arbeider i tillegg individuelt og kollektivt med oss i denne tid slik at vi får akkurat det vi er klare for å motta. Alt er bestemt og ordnet helt ned til minste detalj, og det aller beste rådet jeg kan gi er å gi slipp på bekymring og kontroll slik at vi kan flyte med og ikke imot.

For å oppsummere litt angående energitilførselen vi mennesker mottar ved å bo her på Moder jord er at all energi som kommer fra det galaktiske senteret fra universet rettes videre til solen som transformerer energien direkte til oss med sine lys koder og unik visdom som vi er i behov av i denne tid. All denne skapte frykten om at solen er farlig, kan faktisk grunne i at den er direkte motsatt, nemlig livsviktig! Det man tror på er jo også det man tiltrekker seg, så om man tror at solen er farlig, så blir den jo det. Bruker man gode solkremer som ikke inneholder farlige og giftige stoffer, vil man kunne nyte tiden man har i solen. Når det er sagt, vil dere kunne finne svært gode solkremer med naturlige barrierer i min nettbutikk: https://www.divinelovepower.com/product-page/%C3%B8kologisk-solkrem-spf-20


Videre til temaet om hvordan disse energiene påvirker oss i hverdagen.

Mange opplever sterke fysiske og emosjonelle forandringer under oppstigningen og som healer, medium og veileder merker jeg hvor enkelt det er for mange å arbeide imot alle disse, spesielt om det handler om smerte og lidelse. Det er svært viktig å ikke arbeide imot disse kroppslige og unike signalene da det er nettopp disse som virkelig kan få deg til å arbeide med og gi slipp på alt som ligger lagret og blokkerer for de nye energiene. Uten disse signalene vil du aldri kunne komme i mål med frigjøringen i deg som tar deg med til den du egentlig ER! Nok en gang må jeg få introdusere den svært så helhetlige og unike behandlingen som heter "De Nye Energiene" som virkelig kan gjøre en super jobb med å bevisstgjøre og dermed tilfører en helt annen forståelse av hvem du egentlig ER! Les mer påFor at de nye energiene skal kunne taes godt nok inn i kroppen, trenger vi en motpol som kan trekke ned energiene gjennom kroppen vår. Moder jord fungerer som en slik motpol, for at de nye energiene skal finne sin vei og retning. La oss si at Moder jord har minus og de nye energiene har pluss, da må pluss finne minus. De nye energiene må vite hvor de skal, ellers vil de sitte fast oppe i hodet og ikke komme helt ned gjennom kroppen og ut gjennom føttene. Om ikke vil man føle seg temmelig rar og over gira. Kroppen vil rett og slett komme i en form for kortslutning mildt sagt, og energien vil brenne ut. Så til dere som føler at dere har satt dere fast på et nivå, blir det faktisk svært så viktig å gå dypere med jordingen for å kunne komme høyere opp i frekvens og bevissthet.

Om du ønsker en sterk meditasjon på jording, kan du finne meditasjon på min nettbutikk: 

Mother Earth's resonance and how all energy affects human consciousness.

Mother Earth has its very own ground resonance which we call the Schumann resonance. The discoverer of this global electromagnetic vibration was discovered by the physicist Winfried Otto Schumann from Germany in 1952, hence the name Schumann resonance. Since we all have our very own frequency, Mother Earth also has it's, and this Schumann frequency has been called the "heartbeat of the earth" by the ancient Indian rishis. They called the 7.83 frequency "OM." Since the Schumann frequency is said to be "in harmony" with the human brain's alpha and theta states, this acceleration may be the reason why it often feels as if time and events, as well as changes in life, happen faster. A frequency of 7.83 Hz provides a neutral relaxed and dreamy state, while from 8.3 Hz to 16.5 Hz the vibration is moved to a faster and more alert frequency, a cognitive slow awakening is about to happen. Studies in neurofeedback sensory-motor rhythm frequency, ie SMR, show that this is an ideal state of "awakened calm" where our thought processes are more focused and clear. Since the 1960s, when the Schumann resonance was 7.83 Hz, this has increased by twice as much today. In March 2020, it was measured at 16.5 Hz. There is a lot of disagreement about how this affects us humans, and it becomes important to mention here that I can only give information based on what I get from my guides and what I resonate with. Then it is up to each individual what they want to believe. Several different researchers and mathematicians suggest that the Schumann resonance affects humans and animals through sleep patterns, blood pressure, reproduction, the central nervous system, and the lymphatic system.

Many have come to me and asked why they feel they are not getting higher in their development and what could be the reason why this can feel so difficult? The point of referring to this particular topic is to make us more aware that we are in great need of Mother Earth's vibration to be able to participate in the development, and that you can not move forward in your development if you are not in contact with her energy. All the added energy that we are bombarded with from all sides that we have already considered: the cosmic energy (Solar Cross), astronomical events, the forces of the sun, and so on help to supply what we may need on our way. Galactic light families also work individually and collectively with us during this time so that we get exactly what we are ready to receive. Everything is decided and arranged down to the smallest detail, and the very best advice I can give is to let go of worry and control so we can flow with the energies and not against it.

To sum up a bit about the energy supply we humans receive by living here on Mother Earth is that all energy coming from the galactic center from the universe is directed to the sun which transforms the energy directly to us with its light codes and unique wisdom that we need in this time. All this created fear that the sun is dangerous, may, in fact, be due to the fact that it is directly opposite, namely vital! What you believe in is also what you attract, so if you think the sun is dangerous, then it will be. If you use good sunscreens that do not contain dangerous and toxic substances, you will be able to enjoy the time you have in the sun. That said, you will be able to find very good sunscreens with natural barriers in my online store:


On to the topic of how these energies affect us in everyday life.

Many people experience strong physical and emotional changes during the ascent and as a healer, medium, and guide, I notice how easy it is for many to work against all of these, especially if it is about pain and suffering. It is very important not to work against these bodily and unique signals as it is precisely these that can really make you work with and let go of everything that is stored and blocking the new energies. Without these signals, you will never be able to reach the goal of liberation in you that takes you to who you really ARE! Once again, I have to introduce the very holistic and unique treatment called "The New Energies" that can really do a great job of raising awareness and thus adds a completely different understanding of who you really ARE! Read more on


In order for the new energies to be absorbed well enough into the body, we need an opposite pole that can draw down the energies through our bodies. Mother Earth acts as such an opposite pole, for the new energies to find their way and direction. Let's say that Mother Earth has a minus and the new energies have a plus, then plus must find a minus. The new energies must know where they are going, otherwise, they will be stuck up in the head and not get all the way down through the body and out through the feet. If not, you will feel pretty weird and overactive. The body will simply come in the form of a short circuit, to say the least, and the energy will burn out. So for those of you who feel that you have stuck to a level, it actually becomes very important to go deeper with the grounding in order to get higher up in frequency and awareness. If you want a strong meditation on grounding, you can find meditation on my online store:2 014 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page