top of page

Nymåne boost den 12 April kl 04:30


Vi har nymåne den 12 April kl 04:30 her i Norge. Fantastiske nye muligheter vi har i denne nymånen for å kunne starte helt på nytt med blanke ark. Væren er det første tegnet i dyrekretsen og det blir som om vi starter et helt nytt år, en helt ny «fødsel.»

Solen, månen, Merkur, Venus er alle i Væren.

Mars hersker i tvillingene, som kan bringe inn mye hode energi noe som betyr at tankene vil være overalt. Energien handler mye om å være i sinnet, i redsel for hva andre må mene og tro om en. Det du får til å hele av selvpålagt frykt vil være svært viktig i tiden som kommer.

Væren sin energi handler om å være modig, dristig og stige ut av frykten.

Hva slags frykt er det du er i behov av å møte i hverdags livet? Frykt som har preget deg hele livet og til og med tidligere liv som du nå blir presset til å ta et oppgjør med, nettopp fordi du nå i disse tider kan kvitte deg med disse fryktene for godt.

Jeg føler det blir svært viktig å nevne motet som er synonymt med Væren. Motet kommer ifra hjertet, og da blir det viktig å kunne stole på hjertet. Fra hvilken områder i livet ditt føler du på frykten? Hvor kjenner du at du blir stoppet? Hva er det omverdenen viser deg av frykt som du er i behov av å møte på et dypere mer intenst plan?

Væren vil pushe deg inn i dette du hele tiden prøver å unngå av frykt, slik at du bare må bemøte å gå gjennom det du frykter mest. Når du møter på frykten din vil du oppleve nye positive muligheter som gjør at du skifter retning inn i noe så mye bedre. Frykt har så stor plass i oss i hverdagslivet at mange ikke en gang er klar over at de har den så tilstede og utfordrende som den er. Vanen av å «gå ut» av sitt indre og tekkes samfunnets så mange krav gjør oss nummen og ofte ute av stand til å kunne oppdage frykten. Nå med denne nymåne blir du rett og slett pushet så kraftig inn i den at det er like så greit at du blir forberedt på dette skifte som vil oppstå både i deg og utenfor deg! Du vil kjenne på dyp sårbarhet og en råhet som igjen vil åpne mer opp for deg av tilgang til ditt eget følelsesliv og hjertet presses åpent og samtidig med dette vil du kjenne en sterk lettelse. Du kjenner at du er i behov av styrke og mot videre på egen sti, og du overlever ALT! Tiden er inne! Mennesker skal «åpnes» og dette vil alle merke! Vi kan si det sånn at vi forenes i denne likheten av råskap. Penger tar deg ingen vei her, og du kan ikke kjøpe deg ut av denne forpliktelsen til deg selv.


Har du motet til å bli den autentiske deg? Den modige er ikke den som føler smerten, men den som overvinner den! Så en god start er å anerkjenne frykten, og møte den. Se frykten rett i ansiktet og gi den en klem. Din kjærlighet i handling vil smelte frykten og en lettelse med stolthet får skifte plass med den. For en sterk og kraftfull visdom du har mulighet å integrere gjennom dette! Unikt sterkt og rått! Husk å la aldri frykten få tilgang i å stoppe deg!

Væren gir oss en genuin mulighet til å starte med helt rene og nye ark. Nye dører som åpner seg, nye muligheter, frisk pust! Det kan være klokt å tenke nøye over hva det er du ønsker å ta med deg inn i denne nye tiden som bidrar friskt med positivitet inn i livet ditt. Du har noen dager på deg nå til å kunne skrive ned disse ønsker og send de gjerne ut til universet gjerne gjennom affirmasjon, bønn eller rituale som å brenne arket med ønskene dine på bålet og la ilden ta det med opp til universet som en kraftfull handling. Rens og bruk røkelse!

DET ER EN SVÆRT KRAFTFULL TID VI ER INNE I!


Væren er det første tegnet i dyrekretsen, som innbringer en åpning. Tenk over hva det er du ønsker å åpne opp for. Ønsker du mer liv og glede inn i livet ditt? Er det en drøm du vil åpne opp til å bli virkelighet? Så lenge man holder på frykten undertrykkes din livlighet og glede. Man stenger ned flyten i dette kraftfulle vakre som venter på å få komme inn. Vi bygger ikke et nytt hus oppå det gamle, men fjerner dette gamle før det nye huset får sitt nye og trygge fundament. Uansett hvor dypt, rått og tungt livet kan bli finnes det alltid håp. Du må bare be og du skal få. Med egen fri vilje har du mulighet å spørre guidene dine om bistand. Vær tydelig og klar i hva du ønsker inn i livet ditt, send ut dine bønner.


Som tidligere nevnt er denne nymånen svært så kraftfull og du kan skape deg nye positive vaner. Som for eksempel gå oftere ut på tur, smile mer, gi deg selv mulighet for glede og så videre. Hvilken nye vaner ønsker du inn i livet ditt? Spise mer økologisk, mer ut i naturen, mindre stress?


Jupiter i Vannmannen er veldig aktiv på denne tiden, og er en problemløser. Du har mulighet til å løse gamle «floker» som gjentar seg.


Tilbake til Saturn og Uranus energien. Saturn hersker over regler og styresett, noe vi ser svært så fremtredende i dagens styre. Vårt styresett gir lite rom for egne individuelle logiske tanker og handlinger. Alt foregår under svært strenge og stive rammer.


Jeg har alltid sett væren som en erobrer. Hva er det egentlig du ønsker å erobre i livet ditt, eller mestre? Væren sin energi er en kraftfull fremoverrettet energi og når du har møtt på sterke utfordringer øker kraften din. Seirende følelse gir en lyst til å erobre noe større. Mestre noe på bakgrunn av oppnådd erobret kraft. Eksempler på dette kan være å ikke behøve å delta i nyhetsbilde, men skape sine egne nyheter. Finne egen mestring i en hektisk hverdag hvor du ikke behøver å måtte gjøre det du ikke vil gjøre. Starte egen bedrift. Mestre å lytte til egne behov, si ifra høyt og tydelig og så videre.

Væren styrer hodet, sinnet. For mange har dette vært en svært så mørk periode med tøffe utfordringer for egoet. Det gjelder å ikke gi opp! Finne din indre motivator, å gjøre noe du elsker når det blir som mørkest. Mal noe, lag musikk, spis noe godt, gå deg en tur og så videre. Glede booster energien din og du vil kjenne på en motivasjon som vil få deg inn på et helt nytt gir igjen. Gi aldri opp! Ved å vise sårbarhet vil du også kunne få mulighet av å motta kjærlighet til hjelp, om du ber om det. Skape et nytt rom for handling med andre og utveksle god kraft til gavn også for fellesskapet.

La healingen få ta plass i hodet, styrk sinnet med god kraft gjennom kreativ handling.


Det finnes kun en av deg! Du er helt unik! Og din oppgave er å leve ut ditt liv, favne om din unikhet og sørge for å skape det beste ut av deg selv! Ikke la frykten få dominere deg, møt den ved å bevege deg gjennom!

For en seier! For en erobring! For en styrke det er å få oppleve mestring du aldri trodde var mulig! Vi er her for å lære, og ikke for å skape bjørnetjenester til kjedsomheten tar oss. Bygg broer, erobre og våg å gå din vei!


Fra 15 April vil vi bevege oss mer inn i Tyrens energi, som er en mer satt og roligere energi. Tyrens energi vil aktivere alt som har med Uranus i Taurus å gjøre. Dine vaner. Tiden er altså inne til å lage nye vaner. Kanskje av en større positiv intensjon for eget velvære?


Legger ut en meditasjon på nymåne kraften som vil knytte deg til nymåne energien slik at du får den kraft og motivasjon du måtte trenge på vei inn i denne nye og kraftfulle tid. Så du kan føle deg støttet og elsket på veien. Ønsker deg en fin nymånetid.NB! Inntektene går til Ungdom & Mental Helse. På forhånd takk!

 

New moon boost 12 April 04:30 pm.


We have a new moon on April 12 at 04:30 here in Norway. Fantastic new opportunities we have in this new moon to be able to start all over again with blank sheets. Aries is the first sign in the zodiac and it is as if we are starting a whole new year, a whole new "birth."

The Sun, the Moon, Mercury, Venus are all in Aries.

Mars reigns in the twins, which can bring a lot of energy to our heads which means that thoughts will be everywhere. Energy is a lot about being in the mind, in fear of what others have to think and believe about oneself. What you get to heal from self-imposed fear will be very important in the time to come.

Aries' energy is about being brave, bold, and rising out of fear.

What kind of fear do you need to face in everyday life? Fear that has characterized you all your life and even past lives that you are now pressured to deal with, precisely because now in these times you can get rid of these fears for good.

I feel it becomes very important to mention the courage that is synonymous with Aries. Courage comes from the heart, and then it becomes important to be able to trust the heart. From what areas of your life do you feel the fear? Where do you feel you are being stopped? What is it that the outside world is showing you of fears that you need to face on a deeper, more intense level?

Aries will push you into this you are constantly trying to avoid out of fear, so you just have to strive to go through what you fear most. When you encounter your fears, you will experience new positive opportunities that make you change direction into something so much better. Fear has such a large place in us in everyday life that many are not even aware that they have it as present and challenging as it is. The habit of "going out" of one's inner self and meeting society's so many demands makes us numb and often unable to detect fear. Now with this new moon, you are simply pushed so hard into it that it is just as well that you are prepared for this shift that will occur both inside you and outside you! You will feel deep vulnerability and a rawness which in turn will open up more for you of access to your own emotional life and the heart will be pressed openly and at the same time, you will feel a strong relief. You feel that you need strength and courage on your path, and you survive EVERYTHING! It's the time! People must be "opened" and everyone will notice this! We can say that we are united in this similarity of rawness. Money takes you no way here, and you can not buy yourself out of this obligation to yourself.

Do you have the courage to become the authentic you? The brave is not the one who feels the pain, but the one who overcomes it! So a good start is to acknowledge the fear and face it. See the fear right in your face and hug it. Your love in action will melt fear and relief with pride will change place with it. For strong and powerful wisdom you have the opportunity to integrate through this! Uniquely strong and raw! Remember to never let fear get in the way of stopping you!

Aries gives us a genuine opportunity to start with completely clean and new sheets. New doors that open, new opportunities, fresh breath! It may be wise to think carefully about what it is you want to bring into this new time that contributes fresh with positivity into your life. You have a few days now to be able to write down these wishes and send them out to the universe, often through affirmation, prayer, or ritual, such as burning the sheet with your wishes on the fire and letting the fire take it up to the universe as a powerful act. . Cleanse and use incense!

IT'S A VERY POWERFUL TIME WE ARE IN!


Aries is the first sign in the zodiac, which brings in an opening. Think about what it is you want to open up to. Do you want more life and joy into your life? Is it a dream you want to open up to come true? As long as you hold on to fear, your liveliness and joy are suppressed. You shut down the flow in this powerful beauty that is waiting to enter. We do not build a new house on top of the old one but remove this old one before the new house gets its new and safe foundation. No matter how deep, raw, and heavy life can be, there is always hope. You just have to pray and you will get. With your own free will, you have the opportunity to ask your guides for assistance. Be clear and clear in what you want into your life, send out your prayers.


As previously mentioned, this new moon is very powerful and you can create new positive habits. Such as going out for walks more often, smiling more, giving yourself the opportunity for joy, and so on. What new habits do you want into your life? Eat more organic, more out in nature, less stress?


Jupiter in Aquarius is very active at this time and is a problem solver. You have the opportunity to solve old "tangles" that repeat themselves.


Back to the energy of Saturn and Uranus. Saturn rules over-rules and governance, something we see very prominently in today's government. Our governance system leaves little room for our individual logical thoughts and actions. Everything takes place under very strict and rigid frameworks.

I've always seen Aries as a conqueror. What exactly do you want to conquer in your life or master? Aries' energy is a powerful forward-looking energy and when you have faced strong challenges, your power increases. Victory feeling gives one the desire to conquer something greater. Master something based on the power gained. Examples of this can be not having to participate in a news picture, but creating your news. Find your mastery in a hectic everyday life where you do not have to do what you do not want to do. Start your own business. Master to listen to your own needs, speak out loud and clear, and so on.


Aries controls the head, the mind. For many, this has been a very dark period with tough challenges for the ego. It is important not to give up! Find your inner motivator, to do something you love when it gets darkest. Paint something, make music, eat something good, go for a walk, and so on. Joy boosts your energy and you will feel a motivation that will get you into a whole new gear again. Never give up! By showing vulnerability, you will also be able to receive the love of help, if you ask for it. Create a new space for action with others and exchange good power for the benefit of the community as well.

Let the healing take place in the head, strengthen the mind with good power through creative action.


There is only one of you! You are unique! And your task is to live out your life, embrace your uniqueness and make sure to create the best out of yourself! Do not let fear dominate you, face it by moving through!

What a victory! What a conquest! What a strength it is to experience mastery you never thought was possible! We are here to learn, and not to create bear services until boredom takes us. Build bridges, conquer and dare to go your way!


From April 15, we will move more into Taurus' energy, which is more set and calmer energy. The energy of the bull will activate everything that has to do with Uranus in Taurus. Your habits. So the time has come to make new habits. Perhaps of a greater positive intention for one's well-being?


Layout a meditation on the new moon's power that will connect you to the new moon energy so that you get the power and motivation you may need on your way into this new and powerful time. So you can feel supported and loved along the way. Wishing you a nice new moon time.

NB! The income goes to Youth & Mental Health. Thank you in advance!
257 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page