top of page

Rosa superfullmåne 27 April


Rosa super fullmåne 27 April og hvordan den påvirker: -økonomi, følelser, nye skifte og din trygghet. Man kan forvente overraskelser på veien. Uranus kommer med kraft på endring. Ekstrem intens og kraftfull fullmåne i skorpion. Følelsene våre vil bygge seg kraftig opp i oss og kanskje du allerede føler dette? Som om du dykker inn i noe dypt og mørkt og sitter fast i dette, som er i behov av et kraftfullt dytt av en handling fra deg for å kunne forløse. Det aller beste med dette møtet med mørket er at du er klar for å møte det! Du er trygg til å gå rett inn og se det i hvit øyet! Tenk nøye etter på hva det er du er redd for å gi slipp på i livet, noe som har satt seg ordentlig fast. På sjels nivå kan vi merke et skifte ligger klar i å utløses, det mentale ønsker å forberede seg men på hva? Hva ligger det i dette store skifte, og hvordan kan man egentlig forberede seg på noe som aldri før har skjedd? Kroppene våre gir signaler på hodepine, bihule tetthet, fordøyelses problemer, tretthet, smerter og vi kan merke store og raske mentale skift fra glede til tristhet på sekunder. Hva gjør vi med alt dette? Vi er i behov av balansere dette gamle med det nye, og så lenge vi har med alt dette i bakhode blir deg litt enklere å forholde seg til det foranderlige som ligger i luften. Når man handler med alle disse stagnerte følelser som sitter bom fast, gjør det at man ønsker å fortsette å holde på de. Uranus i Tyren oppfordrer deg til å riste godt opp i vanene dine. Godt råd: ta tak i vanene dine og ikke gjør deg for komfortable med de, men kjenn hvordan det kan føles å forandre vanene dine nettopp fordi du kjenner at du kan. Gi slipp på det du ikke liker for å kunne gi rom for det som tjener din vei. Hvordan kan vi bruke av den rosa fullmånen sin kraft? Vi kan bruke månens superkrefter til å dytte oss opp og ut av dette så dype mørket som har holdt oss nede over så lang tid slik at vi kan renses og komme oss inn i en så mye lysere fase med renhet kjærlighet og engasjement. Covid har gitt oss så mange varsler på at vi må rydde opp i alt dette forurensede i våre kropper som forhindrer oss flyt videre på vår vei. Økonomi: Hva skjer med økonomien i denne tiden hvor vi har denne square perioden vi er under av Saturn og Uranus. Emner som hva skal vi gjøre med pengene og hvordan forvalte disse på best mulig vis. Kryptovaluta har kommet til en veldig kritisk periode og kryptovaluta er ikke for de sarte sjeler. De kommer til å variere ekstremt mye nå, stige raskt i været og falle dypt og hardt i flere omganger i disse tider. Jeg tror tydelig at kryptovaluta vil bli det store i 2025, men i denne mellomfase må man være med på raske opp og nedturer. Da vi er under Saturn vil vi komme til å få raske lov forandringer inn i økonomien noe vi har opplevd allerede. Blant annet at Bitcoin er utestengt av myndighetene i India og Turkia hvor flere land nå følger etter. Økonomisk viser astrologien at det er lurt å investere i sølv. Sølv kommer til å bli brukt mer og mer i vår digitale verden i kabler, batteri teknologi med mer. Kontanter vil utgå og det kan være lurt å investere i disse tider i sølv. Gull er også en fin investering, selv om sølv nå er bedre løsning for hver og en. Gull og sølv er ivertfall virkelige, og kan ikke forsvinne over natta som kryptovaluta kan om det er en trøst. Vi ser at de rike blir rikere og vi er nå i behov av å få inn et helt nytt system, for det gamle system er myntet på sterk ego energi som superfullmånens kraft kan være med på å pushe ut av mørket og inn nytt lys kanskje? Vi er i behov av å finne bedre balanse i økonomi systemet i verden. Mellom nå og 2026 mens Uranus er i Tyren vil spørsmålet være om hvordan vi skal fordele all overflod på vår jord. Vi kommer til å se store selskaper kjøpe opp de små selskaper og vi er i behov av å se på hvordan vi skal kunne overleve. Bankene vil kontrollere og presse mer på og alle disse så fine pakkeløsninger som vi blir gitt av myndigheter har konsekvenser knyttet til seg og vil måtte se oss etter overlevelses muligheter gjennom våre natur ressurser. Nye skifte: Vi er i behov av nye skifter fra gamle måter for konkurranse og splittelse til nye former for samarbeid. Det blir viktig å tenke løsninger for flere i samme hushold fremover og stå sammen i oppgaven med å kunne overleve. Med Uranus i Tyren påvirker våre verdier slik at vi styres mer imot hvordan vi kan lage bedre og mer like verdige levevilkår og nye systemer på bakgrunn av all ulikheten. Vi søker helhet i balanse, og 2021 danner i numerologien tallet 5 som betyr endringer. Skal vi som individer kunne utvikle oss er vi i behov av å overvinne hindringer som vil komme i kampen mellom dette nye skifte til transformasjon til noe bedre.

Verdier: Hva er dine verdier nå, har de forandret seg? Mange formidler i disse tider at de har blitt mer hel, og at de tenker dypere på livets så mange facetter. Flere og flere søker til egen spiritualitet for å kunne forstå seg selv bedre. Mer åpenhet mot det ubevisste har åpnet seg i oss og vi merker at vi mennesker visker mer ut disse såkalte rollene vi gjennom tusener av år har lært skal definere oss. Dette preger vårt tankesett mer inn på verdier og nærhet fremfor penger og arbeid. Kjenn etter hva ditt hjerte kaller deg til, og lytt gjerne til min sterke fullmåne meditasjon som er laget for å kunne forbinde din energi til fullmåne kraften. Da det er superfullmåne den 27 April kl 05:31 vil du gjennom meditasjonen motta kraftige energier til å dra deg selv ut av mørket og inn i dette nye skifte, slik at hjerte bedre kan bane vei mot det du hele livet har forberedt deg selv på at du skal i denne kraftfulle tiden. Fullmånen er sterkest dagen før, under og etter fullmåne, og meditasjonen er veldig fin å bruke i disse tre helt spesielle dagene.

Alle inntekter går til motivasjons organisasjonen Vitam Focus og arbeidet for ungdom og mental helse prosjektet. Les gjerne mer om dette på: www.vitamfocus.com


GOD FULLMÅNE TID!


 


Pink super full moon April 27 and how it affects:

-economy, emotions, new shifts, and your security. One can expect surprises along the way. Uranus comes with the power of change. Extremely intense and powerful full moon in scorpion. Our emotions will build up strength in us and maybe you already feel this? As if you are diving into something deep and dark and stuck in this, which requires a powerful push of action from you to redeem. The best thing about this encounter with the dark is that you are ready to face it! You are safe to go straight in and face it! Think carefully about what it is you are afraid of letting go of in life, something that has taken hold.

At the level of the soul we can notice a shift is ready to be triggered, the mind wants to prepare but on what? What lies in this great shift, and how can one prepare for something that has never happened before? Our bodies give signals of headaches, sinus density, digestive problems, fatigue, pain and we can notice large and rapid mental shifts from joy to sadness in seconds. What do we do with all this? We need to balance this old with the new, and as long as we have all this in mind, it will be a little easier for you to relate to the change that is in the air.

When you deal with all these stagnant emotions that are stuck, it makes you want to continue to hold on to them.

Uranus in Taurus encourages you to shake up your habits well. Good advice: take hold of your habits and do not make yourself too comfortable with them, but feel how it can feel to change your habits precisely because you feel that you can. Let go of what you do not like to make room for what serves your way. How can we use the power of the pink full moon? We can use the superpowers of the moon to push ourselves up and out of this so deep darkness that has kept us down for so long so that we can be cleansed and enter into such a much brighter phase of pure love and commitment. Covid has given us so many warnings that we need to clean up all this pollution in our bodies that prevents us from flowing further on our way.

Economy:

What is happening to the economy in this time where we have this square period of Saturn and Uranus. Topics such as what should we do with the money and how to manage it in the best way possible. Cryptocurrency has come to a very critical period and cryptocurrency is not for the faint of heart. They are going to vary extremely much now, rise rapidly in the air, and fall deep and hard in several rounds during these times. I believe that cryptocurrency will be the big thing in 2025, but in this intermediate phase, you have to be part of rapid ups and downs. Since we are under Saturn, we will have rapid legal changes into the economy, something we have already experienced. Among other things, that Bitcoin is banned by the authorities in India and Turkey, where several countries are now following suit. Economically, astrology shows that it is wise to invest in silver. Silver will be used more and more in our digital world in cables, battery technology, and more. Cash will run out and you may want to invest in these times in silver. Gold is also a great investment, although silver is now a better solution for everyone. Gold and silver are at least real, and can not disappear overnight as cryptocurrency can if it is a consolation. We see that the rich are getting richer and we are now in need of a whole new system because the old system is aimed at strong ego energy that the power of the super full moon can help push out of the darkness and into new light perhaps?

We need to find a better balance in the world economic system. Between now and 2026 while Uranus is in Taurus, the question will be how we will distribute all the abundance on our earth. We are going to see big companies buy up the small companies and we require looking at how we will be able to survive. The banks will control and push more and all these such fine package solutions that we are given by the authorities have consequences attached to them and will have to look for survival opportunities through our natural resources.

New shifts:

We need new shifts from old ways of competition and division to new forms of cooperation. It will be important to think of solutions for several in the same household in the future and stand together in the task of being able to survive. With Uranus in Taurus, our values ​​influence so that we are more directed towards how we can create better and more equal living conditions and new systems based on all the inequality. We seek wholeness in balance, and 2021 in numerology forms the number 5 which means changes. If we as individuals are to be able to develop, we require overcoming obstacles that will come in the battle between this new shift to transformation to something better.

Value:

What are your values ​​now, have they changed? Many people in these times convey that they have become more whole and that they think more deeply about so many facets of life. More and more people are applying for their spirituality to better understand themselves. More openness to the unconscious has opened up in us and we notice that we humans erase more these so-called roles we have learned to define us over thousands of years. This affects our way of thinking more about values ​​and proximity rather than money and work.

Feel what your heart is calling you to, and feel free to listen to my strong full moon meditation designed to connect your energy to the full moon power. As it is the super full moon on April 27 at 05:31, through meditation you will receive powerful energies to pull yourself out of the darkness and into this new shift so that your heart can better pave the way for what you have prepared yourself for all your life. that you must in this powerful time. The full moon is strongest the day before, during, and after the full moon, and the meditation is very nice to use on these three very special days.All income goes to the motivational organization Vitam Focus and the work for the youth and mental health project.

Feel free to read more about this at www.vitamfocus.com


SvarVideresend

270 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page