top of page

Superblå fullmåne i Fiskene 31 August, kl 03:35

Oppdatert: 19. sep. 2023

(Every article are in english longer down the page)

Denne månen Svømmer i de milde bølgene til fiskene, og bringer frem de magiske strømmene av drømmer og dyp intuisjon. Fiskene er tegnet på det ubevisste, og sjelens grenseløse dyp. La energien fra denne månen være et kraftig fyrtårn som lyser opp det enorme havet av dine følelser og ønsker, og veileder deg mot å manifestere dine mest verdifulle ambisjoner.


På denne fullmåne gruppe healingen vil fokuset være å hele hjertet, åpne opp nye veier for selv kjærlighet og balansere egen kraft. Kutte falske sjels kontrakter og innhente sjele deler som sitter fast i traumer også i andre tidslinjer. Fjerne negative energi bånd og danne sterk beskyttelse.


Hva vil du føle?

Gjennom denne fullmånen kraften vil du bli støttet til å holde kontakten med din indre kreative og skapende kraft. Dette er svært viktig for å kunne overleve og for å klare å gå egen sjels vei vi kaller karma veien.

Ved å koble til energien til Moder Jords sjels stjerne, og hennes indre solpyramide kraft, vil du kunne motta høyere visdom til gavn for å komme enda nærmere deg selv, og dermed forløse på et dypere plan.

Vi mennesker fungerer på Moder Jords sitt energinettverk, og dermed følger vi hennes visdom og kraft. Månen vil være en svært viktig kilde til og fremme disse sterke aspekt slik at selvverd gjennom frigjøring vil kunne finne sted og overflod kunne få sin plass.

Du booker time her:

Denne uken stiger en Superblå fullmåne i Fiskene 31 August, og lyser opp himmelen med følelser, inspirasjon og kreativitet. Disse energiene er enda sterkere under lyset fra denne blåmånen, månedens andre fullmåne.

Universet minner deg forsiktig om at hver reise begynner med et enkelt skritt. Mens veisperringer kan virke uoverstigelige, og veien videre usikker, holder motet og besluttsomheten din kraften til å drive deg fremover. Det er greit å føle seg engstelig; det er en del av veksten. I stedet for å fokusere på den store avstanden fremover, konsentrer deg om det umiddelbare neste skritt. Søk råd, samle ressurser, eller bare ta et øyeblikk til å puste og sentrere deg selv. Din tapperhet vil skape en ringvirkning, og før du vet ordet av det, vil veisperringene bli til milepæler på reisen din til suksess.

Du kan føle deg samstemt med andres følelser og bør gi en hjelpende hånd når det er nødvendig. Denne energien handler om å bygge bånd med de i livet ditt som er nær deg. Hvis du har tenkt å gjenoppta kontakten med en person som ikke lenger er i livet ditt, kan dette være en perfekt mulighet til å strekke ut en hånd til fornyet kontakt.


Denne lunasjonen handler om å huske drømmene som brenner sterkt i hjertet ditt. Uansett hvilket stadium du er i livet ditt, har selv det minste ønske eller mål, kraften til å holde deg fremad orientert for å animere og berike dine daglige opplevelser. Selv om veien din har vært full av hindringer, eller du har møtt øyeblikk av selv tvil, hvisker denne fullmånen et kraftig budskap: «Det er aldri for sent å bli det du kunne ha vært.»


Universet gjenkjenner utholdenhet, og din urokkelige dedikasjon vil snart bli belønnet på uventede og rikelige måter. Fiskenes påvirkning lokker deg til å dykke dypt inn i underbevissthetens rike, for å virkelig lytte til viskene du drømmer om. Drømmer i løpet av denne tiden er ikke bare historier du ser i tankene dine; de har viktige budskap, innsikt og veiledning fra universet. Vær spesielt oppmerksom på menneskene og stedene i drømmene dine fordi de har en sterk tilknytning til din levde virkelighet og kan ha nøkkelen til å forstå et nåværende dilemma i livet ditt. Vann, i sin rene og flytende form, blir et symbol på essensen din under denne fullmånen. Akkurat som vann kan skjære ut kløfter og forme landskap, husk at ånden din, selv om den er flytende og mild, bærer på enorm styrke og transformativ kraft.


Vannritualer, det være seg et rensebad, et besøk til en innsjø, eller bare å lytte til regnets rytme, kan vise seg å være terapeutisk. La vannet forynge ånden din, vask bort tvil og tilfør frisk energi til dine bestrebelser.

Denne superblå fullmånen minner oss om at vi er mye som vann – tilpasningsdyktig, kraftig og full av dybde. Det kaller deg til å innrette deg etter dine sanneste ønsker, og oppfordrer deg til å svømme gjennom utfordringer med nåde og tro. Tillat deg selv å flyte, og stol på universets storslåtte design slik at du kan lede deg nedover elven. Ved å gjøre det vil du oppdage at universet alltid har en måte å lede deg mot kyster med muligheter og velsignelser.

Månetegn horoskop:
Månen i Væren - Akkurat nå befinner du deg ved et veiskille. Mens du vanligvis stoler på intuisjon for å veilede deg, er det nå på tide å også lene deg inn i visdommen til de som har gått veien.

Månen i Tyren - Livet handler om å øke tempoet! Men husk, hastverk fører ikke alltid til suksess. Denne uken vil du kanskje finne trangen til å gå foran deg selv.

Månen i Tvillingene - Omfavn det ukjente denne gangen! Selv om fremtiden kan virke usikker, er det magi i mysteriet. Dine kreative energier er på topp.

Månen i Krepsen - Denne uken er en tid for nostalgi. Universet oppfordrer deg til å koble deg til røttene dine, spesielt dine besteforeldre.

Månene i Løven - Mystiske tegn omgir deg. I det siste har du kanskje lagt merke til visse gjentatte tall, mønstre eller symboler, og disse er ikke mer tilfeldigheter.

Månene i Jomfruen - Kjærlighet og nostalgi flettes sammen for deg denne uken. En person fra din romantiske fortid, kanskje en gammel forelskelse eller en tidligere flamme, er klar til å komme inn i livet ditt igjen.

Månene i Vekten - Denne uken, minner universet deg forsiktig om at hver reise begynner med et enkelt trinn. Selv om veisperringer kan virke uoverstigelige, vil besluttsomhet drive deg fremover.

Månen i Skorpionen - Denne uken, er kosmos på linje i din favør, spesielt innen forretnings- og finansområdet.

Månen i Skytten - Balanse er nøkkelen denne uken. Du kan føle deg dratt mellom personlige ønsker og familie- eller profesjonelle plikter, men husk at harmoni er oppnåelig.

Månen i Steinbukken - Det er en person eller situasjon som prøver å kaste en skygge over ambisjonene dine, noe som får deg til å stille spørsmål ved dine evner og talenter.

Månene i Vannmannen - Nå handler det ikke kun om å handle, men det handler også om refleksjon. Universet presser deg til å se innover, undersøke følelsene dine og konfrontere eventuelle uløste problemer.

Månene i Fiskene - Utstråle selvkjærlighet! Universet minner deg om å gjenkjenne den utrolige skjønnheten og styrken du har i deg.

This Moon Swims in the gentle waves of Pisces, bringing forth the magical currents of dreams and deep intuition. Pisces is the sign of the unconscious, and the boundless depths of the soul. Let the energy of this Moon be a powerful beacon that illuminates the vast ocean of your emotions and desires, guiding you toward manifesting your most valuable aspirations.

At this full moon group healing, the focus will be on healing the heart, opening up new paths for self-love and balancing one's own power. Cutting false soul contracts and retrieving soul parts stuck in trauma in other timelines as well. Remove negative energy ties and form strong protection.

What will you feel?

Through this full moon power you will be supported to stay in touch with your inner creative creative power. This is very important to be able to survive and to be able to walk your own soul's path, which we call the karma path. By connecting to the energy of Mother Earth's soul star, and her inner solar pyramid, you will be able to receive higher wisdom for the benefit of coming even closer to yourself, thus releasing on a deeper level. We humans function on Mother Earth's energy network, and thus we follow her wisdom and power. The moon will be a very important source of and promote these strong aspects so that self-esteem through liberation can take place and abundance can take its place.

You book an appointment here:


This week, a Super Blue Full Moon rises in Pisces on August 31, lighting up the sky with emotion, inspiration and creativity. These energies are even stronger under the light of this blue moon, the second full moon of the month. The universe gently reminds you that every journey begins with a single step. While roadblocks may seem insurmountable, and the road ahead uncertain, your courage and determination keep the power to propel you forward. It's okay to feel anxious; it is part of the growth. Instead of focusing on the long distance ahead, concentrate on the immediate next step. Seek advice, gather resources, or just take a moment to breathe and center yourself. Your bravery will create a ripple effect, and before you know it, roadblocks will turn into milestones on your journey to success. You can feel in tune with other people's feelings and should lend a helping hand when needed. This energy is about building bonds with those in your life who are close to you. If you've been meaning to reconnect with a person who is no longer in your life, this could be a perfect opportunity to extend a hand to reconnect. The universe recognizes perseverance, and your unwavering dedication will soon be rewarded in unexpected and abundant ways. The influence of Pisces entices you to dive deep into the realm of the subconscious, to truly listen to the whispers of your dreams. Dreams during this time are not just stories you see in your mind; they have important messages, insights and guidance from the universe. Pay special attention to the people and places in your dreams because they have a strong connection to your lived reality and may hold the key to understanding a current dilemma in your life.


Water, in its pure and liquid form, becomes a symbol of your essence during this full moon. Just as water can carve canyons and shape landscapes, remember that your spirit, though fluid and gentle, carries tremendous strength and transformative power. Water rituals, be it a cleansing bath, a visit to a lake, or simply listening to the rhythm of the rain, can prove therapeutic. Let the water rejuvenate your spirit, wash away doubts and infuse fresh energy into your endeavors. This super blue full moon reminds us that we are a lot like water – adaptable, powerful and full of depth. It calls you to align with your truest desires, and encourages you to swim through challenges with grace and faith. Allow yourself to float and trust the universe's grand design to guide you down the river. In doing so, you will discover that the universe always has a way of guiding you toward shores of opportunity and blessings.


Moon sign horoscope:

The Moon in Aries - Right now you are at a crossroads. While you usually rely on intuition to guide you, now is the time to also lean into the wisdom of those who have walked the path.

The Moon in Taurus - Life is about picking up the pace! But remember, haste does not always lead to success. This week you may find the urge to get ahead of yourself.

The Moon in Gemini - Embrace the unknown this time! Although the future may seem uncertain, there is magic in the mystery. Your creative energies are at their peak.

The Moon in Cancer - This week is a time for nostalgia. The universe is urging you to connect with your roots, especially your grandparents.

Moons in Leo - Mysterious signs surround you. Lately, you may have noticed certain repeating numbers, patterns or symbols, and these are no more coincidences.

Moons in Virgo - Love and nostalgia intertwine for you this week. A person from your romantic past, perhaps an old crush or a former flame, is ready to re-enter your life.

Moons in Libra - This week, the universe gently reminds you that every journey begins with a single step. Although roadblocks may seem insurmountable, determination will propel you forward.

Moon in Scorpio - This week, the cosmos aligns in your favor, especially in the areas of business and finance.

Moon in Sagittarius - Balance is key this week. You may feel torn between personal desires and family or professional duties, but remember that harmony is attainable.

Moon in Capricorn - There is a person or situation that tries to cast a shadow over your ambitions, causing you to question your abilities and talents.

Moons in Aquarius - Now it's not just about acting, but it's also about reflection. The universe is pushing you to look inward, examine your feelings, and confront any unresolved issues.

Moons in Pisces - Radiate self-love! The universe is reminding you to recognize the incredible beauty and strength within you.


118 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page