top of page

Superfullmåne i vannmannens tegn 01.08, klokken 20:31

Oppdatert: 19. sep. 2023

(Every article are in english longer down the page)

I dag har vi superfullmåne som vil si at månen er så nære jordkloden den kan være i sin bane og derfor vil månen se veldig stor ut. Under denne fullmånen vil du kunne kjenne på støtten i å søke målrettet mot å modig realisere deg selv. Du vil motta sterk støtte fra fullmånen som vil belyse din kraft og eget potensialet til å skape den fremtid du er her for å skape. Har du nye mål for fremtiden? Har du lenge ønsket deg en helt annen retning enn du har valgt frem til nå? Eller ønsker du bare mer kraft, mot og styrke på fortsettelsen av din livs vei. I dag er tiden inne til å snu blikket mot din indre veiviser som ved å lytte vil gi deg ny innsikt om hvem du er. Gjennom å motta ny innsikt vil nytt potensiale føre deg nærmere ditt mål. Du vil ved å delta på fullmånesermonien i kveld kunne motta fjernhealing på å forløse svært så sterke blokkeringer som hele livet ditt har stoppet deg i å gå din helt spesielle meningsfulle sjelsvei. Vi har alle vår helt unike sjelsvei som fører med seg våre unike sjelsoppgaver. Sjelen er klar til å bli lyttet til og på denne fullmåne dagen åpnes det opp nye portaler til innsikt. Fullmånen er kraftfull slik, i å belyse våre indre kvalifikasjoner og glemt visdom som vi mennesker har brukt årtusener på å undertrykke. Det er som om vår kraft har ligger under et ekstremt trykk og er nå klar for å komme til overflaten. Altfor lenge har vi mennesker fulgt «flokken» og gjort våre «plikter» vi så lenge trodde vi måtte gjennomføre for at vi skulle kunne bli lykkelige og ha et rikt og godt liv. Nå vet vi bedre: å følge vår indre veiviser, vårt helt unike kompass, er den eneste vei vi mennesker kan gå for å kunne komme «hjem» i vår egen kjærlighet. Den optimale lykken vi mennesker så lenge har lett etter ligger kun i oss selv og vi er enda nærmere i å kunne nå våre mål med å «pakke oss selv opp og finne veien inn til harmoni, fred og kjærlighet. Så har vi gjort alt det der, og mere til mener vi mange. Hvorfor er det så vanskelig å føle seg hel, i balanse og lykkelig? Hvorfor kommer vi ikke helt inn i kontakt med den vi er og har lyst til å være? Hvorfor kjenner vi fortsatt på smerter, fobier og angst for fremtiden? Vi mennesker er i ferd med å tre ut av vår AI dense kropp, da dimensjonen Moder Jord befinner seg på, ikke lenger støtter disse lave frekvenser. Så mange har våknet opp fra «dvale» gjennom livets vei, men også altfor mange ligger i «dvale» fortsatt. Vårt DNA har vært gjennom en evolusjon av en reise hvor vi har hentet ny visdom om hva vi mennesker er, hvordan vi falt for fryktens temming av egen kraft og potensiale. Stjernefrø fra stjernenes opprinnelser er her på Moder Jord for å blande seg med menneskene, hjelpe de til å forstå hvem de er. Gjennom dette svært så viktige og guddommelige arbeidet, har mange mistet seg selv. Vi er på en reise tilbake til egen kraft, og på denne reisen må du sitte ved eget ror å selvstendig styre. Du er i behov av guddommelig bistand, og dette vil du motta ved å søke inn.


Today we have a super full moon which means that the moon is as close to the earth as it can be in its orbit and therefore the moon will look very large. During this full moon, you will be able to feel the support in purposefully seeking to courageously realize yourself. You will receive strong support from the full moon which will illuminate your power and own potential to create the future you are here to create.
Do you have new goals for the future? Have you long wished for a completely different direction than you have chosen until now? Or do you just want more power, courage and strength to continue on your life's path.
Today is the time to turn your gaze towards your inner guide who, by listening, will give you new insight into who you are. Through receiving new insight, new potential will lead you closer to your goal. By attending the full moon ceremony tonight, you will be able to receive distant healing to release very strong blockages that have stopped you from walking your very special meaningful soul path all your life. We all have our own unique soul path that brings with it our unique soul tasks. The soul is ready to be listened to and on this full moon day, new portals to insight are opened up. The full moon is powerful like that, in illuminating our inner qualifications and forgotten wisdom that we humans have spent millennia repressing.
It is as if our power has been under extreme pressure and is now ready to come to the surface.


For far too long, we humans have followed the "herd" and done our "duties" which for so long we thought we had to carry out in order for us to be happy and have a rich and good life.

Now we know better: following our inner guide, our completely unique compass, is the only way we humans can go in order to get "home" in our own love. The optimal happiness that we humans have been looking for for so long lies only within ourselves and we are even closer to being able to achieve our goals by "packing ourselves up and finding the way into harmony, peace and love.
So we have done all that, and we mean many more. Why is it so hard to feel whole, balanced and happy? Why don't we get fully in touch with who we are and want to be? Why do we still feel pain, phobias and anxiety about the future?
We humans are in the process of stepping out of our AI dense body, as the dimension Mother Earth is on no longer supports these low frequencies. So many have woken up from "dormancy" through life's path, but also far too many are still "dormant".


Our DNA has been through an evolution of a journey where we have gained new wisdom about what we humans are, how we fell for fear's taming of our own power and potential.


Starseeds from the origins of the stars are here on Mother Earth to mingle with humans, help them understand who they are. Through this very important and divine work, many have lost themselves. We are on a journey back to our own power, and on this journey you must sit at your own helm and steer independently. You are in need of divine assistance, and you will receive this by applying.

96 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page