top of page

SUPERFULLMÅNE I VEKTEN / SUPERFULLMOON IN LIBRA

Oppdatert: 8. apr. 2021


Den 28 Mars 2021- kl 20:48 er det superfullmåne i vekten. Superfullmåne betyr at månen er nærmere jorden og det blir sterkere magnetiske påvirkninger av tidevannet og overflateplatene på Moder Jord. Vekten står for balanse. Månen står for følelser. Superfullmåner påvirker sterkt forhold, og i denne tiden påvirkes forhold om de skal fortsette å skinne, eller avsluttes. Vi er inne i et nytt "luft" paradigme som vil vare i de neste 200 år!

Hva luft står for er tegnet for lederskap og er krigertegnet. Spør deg selv: er du en leder eller lar du andre lede deg? Står du opp for deg selv? Kriger du for kjærlighet eller frykt? Vi er alle her for å gjøre en forandring og nå er det viktigere enn noen gang å finne sin egen rolle i dette. Finne egen balanse mellom frykt versa kjærlighet. Gjennom å ta tilbake egen kraft og sette i gang med det som du hele livet ditt har blitt forberedt på, kan du la din drøm bli til virkelighet. Nå er tiden faktisk inne og det energetiske støtter deg hele veien!

Bare i Mars denne måneden har jorden mottatt ekstremt kraftige gammastrålinger, og vi vet at en fullmåne er kjent for å forsterke alt den kommer i kontakt med! Så det blir en svært så sterk fullmåne denne gangen!
Du har nøkkelen til eget liv! Vi skaper våre liv gjennom våre tanker og bevissthet og det kjennes tydeligere nå at det gamle faller vekk og det nye understøttes av disse unike sterke kjærlighetsfrekvenser som oppgraderer. Som en kraftig boost blir vi gitt tydeligere nøkkelen til eget liv!

Du får mulighet til å starte helt på nytt med helt rene nye ark nå. Vi skal ikke bli fortalt av de ytre omstendigheter hva vi skal mene, tro å leve. Krig for lys i kjærlighet, for du har lært hva det motsatte innebærer. Egne unike ingredienser ligger klare, og alt du er i behov av er å ta de i bruk! Det energetiske understøtter handling i kjærlighet, og det motsatte pulveriseres! Det unike ved det hele er at vi mennesker har fått muligheten av å skaffe oss visdom på det motsatte av hva kjærlighet ER. De siste 13000 årene på Moder Jord hvor frykt har vært hovedingrediensene våre, vil unike integrerte erfaringer vise oss hvordan vi skal forvalte denne kjærligheten, og der står vi nå.


Vi skal kunne leve fra vårt allerede så indre sterke lys og leve med dette i balanse utover mot å skape en verden i fred og kjærlighet. Vi skal ikke lenger leve utifra å hente inn utsidens så krigerske, kontrollerte og ondskapsfulle verden. Da går det galt har vi erfart!

Tar vi med alt dette inn på det globale og ser på virkningen disse så sterke og kraftfulle energetiske gammastråler har på verdenspolitikken, vil det være naturlig å starte med å se på USA. Om vi ser på Væren i Equinox og Washington DC ser vi at Jupiter i vannmannen har gjort sin virkning med at statene åpner mer opp. Mississippi blant annet og Texas har åpnet helt opp. Betyr det at vi kommer til å få mer frihet i verden, eller betyr det at det blir mer fordelaktig å følge loven? Jupiter styrer Skytten som vi vet understøtter kraft på å fremme frihet, menneskerettigheter og lovlig lederskap. Hvis vi ser hvor Mars står når Mars er kraftigst, vil den stå rett over Kina som vil ha å gjøre med et mer pågående og tydelig lederskap med myndigheter å gjøre. Ser vi hvor Uranus er i vinkel med Equinox, faller den øst for Australia midt på himmelen av India. Uranus står for radikale forandringer. Dette viser til svært viktig forandring i verden.Hva du kan gjøre dagen før en fullmåne:

- sitt ned og reflekter over livet

- hva ønsker du å gi slipp på?

- finn frem penn og papir

- skriv ned det du ønsker å gi slipp på

- legg skrivet på bålet og la flammene ta det med ut til universet

- bruk røkelse og rens deg etterpå

HUSK AT ALLE BØNNER BLIR HØRT!
NB!Her kan du lytte til fullmåne meditasjon som du finner på min hjemmeside: https://www.divinelovepower.com/product-page/fullm%C3%A5ne-meditasjon
 

On March 28, 2021 - at 20:48 there is a super full moon in Libra. Super full moon means that the moon is closer to the earth and there will be stronger magnetic influences on the tide and surface plates on Mother Earth. Weight stands for balance. The moon stands for emotions. Super full moons strongly affected the relationship, and during this time the relationship is affected whether they should continue to shine or reveal. We are in a new "air" paradigm that will last for the next 200 years!

What air stands for is the sign of leadership and is the warrior sign. Ask yourself: are you a leader or do you let others lead you? Do you stand up for yourself? Are you fighting for love or fear? We are all here to make a difference and now it is more important than ever to find our role in this. Find your balance between fear versus love. By taking back your power and starting what you have been prepared for all your life, you can make your dream come true. Now are the time and the energetic support you all the way!

Only in March this month has the earth received extremely powerful gamma rays, and we know that a full moon is known to amplify everything it comes in contact with! So it will be a very strong full moon this time!

You have the key to your own life! We create our lives through our thoughts and consciousness and it feels clearer now that the old falls away and the new is supported by these unique strong love frequencies that upgrade. As a powerful boost, we are given a clearer key to our own lives!

You get the opportunity to start all over again with brand new sheets now. We are not to be told by the external circumstances what we are to mean, believe to live. War for light in love, for you, have learned what the opposite means. Your unique ingredients are ready, and all you need is to use them! The energetic supports action in love and the opposite is pulverized! The unique thing about it all is that we humans have been allowed to acquire wisdom on the opposite of what love IS. For the last 13,000 years on Mother Earth, where fear has been our main ingredient, uniquely integrated experiences will show us how to manage this love, and there we are now. We must be able to live from our already so inner strong light and live with this in balance towards creating a world of peace and love. We will no longer live based on bringing in such a warlike, controlled, and evil world on the outside. Then it goes wrong we have experienced!

If we take all this into the global and look at the effect these so strong and powerful energetic gamma rays have on world politics, it will be natural to start by looking at the United States. If we look at Aries in Equinox and Washington DC, we see that Jupiter in Aquarius has made its impact by the states opening up more. Mississippi among others and Texas has opened up completely. Does this mean that we will have more freedom in the world, or does it mean that it will be more beneficial to follow the law? Jupiter rules Sagittarius, which we know supports the power to promote freedom, human rights, and legal leadership. If we see where Mars stands when Mars is most powerful, it will stand directly above China which will have to do with a more ongoing and clear leadership with the authorities. If we see where Uranus is at an angle to the Equinox, it falls east of Australia in the middle of the sky of India. Uranus stands for radical change. This points to a very important change in the world.


What you can do the day before a full moon:

- sit down and reflect on life

- what do you want to let go of?

- find pen and paper

- write down what you want to let go of

- put the writing on the fire and send the desired to

the universe

- use incense and cleanse yourself afterward

REMEMBER THAT ALL PRAYERS ARE HEARD!

NB! I will post a full moon meditation here on March 28 that you can use on the full moon night.


327 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page