top of page

Lys språket: Divine Language er språket til Gud, rett oversatt. Denne sekvensen vil innbringe lyskoder i ditt DNA som åpner opp og "ruller ut", ditt "sovende" DNA.

Denne sekvensen vil knytte deg til kilden og balansere livene du har levd og dette livet, slik at du får mulighet å komme i kontakt med dine indre tidligere traumer.

Vi er multidimensjonelle skapninger og lever paralalelle liv som er i behov av å balanseres for å kunne forløse tidligere traumer å sette oss selv fri! Du har mulighet å skrive ned de traumer du ønsker å forløse, og be om at de skal forløses før du setter i gang med Divine Language. Legg merke til de ulike bilder, følelser, farger og lukter som setter deg i kontakt med livene og traumene. Dette er en unik måte å arbeide med seg selv.

Dette språket har blitt kanalisert til meg for å bidra i oppstignings prosessen. Divine Language håndterer de grunnleggende energiene i skapelsen og vekker til livet gammel kraft og visdom i menneskene. Regelmessig bruk kan gi betydelige livsendringer.

 

Divine Language

340,00krPreis
  • Light language: Divine Language is the language of God, correctly translated. This sequence will insert light codes into your DNA that open up and "roll out", your "sleeping" DNA.

    This sequence will connect you to the source and balance the lives you have lived and this life, allowing you to get in touch with your inner past trauma.

    We are multidimensional creatures and live parallel lives that require balancing to release past traumas to set ourselves free! You have the opportunity to write down the traumas you want to release and be about to release them before you start with Divine Language. Notice the different images, emotions, colors, and smells that put you in touch with the lives and traumas. This is a unique way of working with oneself.

    This language has been channeled to me to contribute to the ascension process. Divine Language handles the basic energies of creation and awakens to life ancient power and wisdom in humans.
    Regular use can cause significant life changes.

bottom of page