top of page

Gamle sivilisasjoner har brukt symboler i tusenvis av år for transformerende formål, og individer i dag kan fremdeles benytte seg av denne evnen til å la symboler lede dem mot helbredelse. Kombinasjonen av tegn, sammen med bønn og intensjonen er veldig kraftig og vil tillate kroppen å lindre konflikter, gi slipp på mønstre av negativitet og fremme helbredelse. Disse symbolene er lyskoder som  er kanaliserte helbredende symboler brakt inn av høyere dimensjonale guddommeligheter. De blir velsignet og bemyndiget i en hellig seremoni av hele himmelens selskap. Regelmessig bruk kan gi betydelige livsendringer. 

Denne healingtemplates er kanalisert for det formål og frigjøre samt expandere egen kraft til oppstigningen. Alle vil motta disse koder individuelt og til eget høyeste beste. Anbefales å fokusere på hva du ønsker å frigjøre før du starter å se på bildet. Du velger selv hvor lenge det føles rett å fokusere på bildet, og det kan være lurt å holde blikket på det i minimum 15 minutter av gangen. Symbolene taes inn gjennom ditt 3 øye, og ikke det fysiske øye.  

 

I tillegg til denne pakken legges ved et naturbilde som innehar en blå kode som ved å se på bildet i 30 minutter vil gi deg healing på hals chakra slik at du åpner deg opp for kontakt med ditt høyeste selv og egen sannhet. Bildet med den blå kode er åpnings bildet du automatisk mottar ved betaling og som det står Templates for healing på. 

Healing Templates

kr 220,00Pris
  • Ancient civilizations have used symbols for thousands of years for transforming purposes, and individuals today can still use this ability to let symbols lead them toward healing. The combination of signs, along with prayer and intention is very powerful and will allow the body to relieve conflict, release patterns of negativity and promote healing. These symbols are light codes that are channeled healing symbols brought in by higher dimensional deities. They are blessed and empowered in a sacred ceremony by the company of all heaven. Regular use can cause significant life changes.

    These healing templates are channeled to release as well as expand one's power to the ascension. Everyone will receive these codes individually and for their good. It is recommended to focus on what you want to release before you start looking at the picture. You choose how long it feels right to focus on the image, and you may want to keep an eye on it for a minimum of 15 minutes at a time. The symbols are taken in through your 3rd eye, and not the physical eye.

     

    In addition to this package is attached a nature picture that has a blue code which by looking at the picture for 30 minutes will give you healing on the neck chakra so that you open up for contact with your highest self and your truth. The image with the blue code is the opening image you automatically receive upon payment and which says Templates for healing.
    Regular use can cause significant life changes.

bottom of page