top of page

Kraft & Styrke, 100% rene eteriske oljer av Bergamot, Furu og Tea Tree.

Denne oljeblandingen er sammensatt for spesielt å styrke og beskytte deg.

Forslag til bruk av denne eteriske oljeblandingen:

 • Veldig god i diffuser/ olje lampe eller lignende. Har du en diffuser stående på soverommet kan du blande inn 4-6 dr (prøv deg frem) pr. 100 ml vann. Sett den på ca 20 min før leggetid slik at rommet har akkurat passe aroma etter ditt ønske. La aldri diffuseren stå på om natten når du sover!
 • Har du ikke diffuser kan du dryppe et par dråper på en bomullsdott eller i et potpourri rundt i huset hvor du oppholder deg.
 • Alternativt kan du påføre en-to dråper ufortynnet under hver fot om morgenen eller når du går til sengs.
 • Bland 8 dråper i fraksjonert kokosolje, jojobaolje etc og tilsett dette i badevannet.
 • Drypp 4 dråper i en bolle med nylig kokende vann. Ta et håndkle over hodet og pust normalt inn i ca 10 min. Bruk færre dråper for barn /eldre personer.
 • Ta noen dråper i en sprayflaske med litt vann (evt. 5 dr til 2 dl vann), rist godt og spray spray ut i luften for en rask luftrens / godlukt.

NB! Test alltid på et lite område før du bruker oljen(uttynnet) på huden første gang.

INCI: Sitrus Bergamia Melarosa, Pinus Sylvestris, Melaleuca Alternifolia

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn.

5 ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

 

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

Organisk essensielle oljer 10 ml Kraft & Styrke

150,00krPreis
 • Power & Strength, 100% pure essential oils of Bergamot, Pine, and Tea Tree.

  This oil blend is formulated to specifically strengthen and protect you.

  Suggestions for using this essential oil blend:

  Very good in diffuser/oil lamp or similar. If you have a diffuser standing in the bedroom, you can mix in 4-6 dr (try it out) per. 100 ml of water. Set it about 20 minutes before bedtime so that the room has just the right aroma for your wishes. Never leave the diffuser on at night when you sleep!
  If you do not have a diffuser, you can drip a few drops on a cotton ball or in a potpourri around the house where you are staying.
  Alternatively, you can apply one or two drops undiluted under each foot in the morning or when you go to bed.
  Mix 8 drops in fractionated coconut oil, jojoba oil, etc, and add this to the bathwater.
  Drizzle 4 drops in a bowl of freshly boiling water. Take a towel over your head and breathe in normally for about 10 min. Use fewer drops for children / the elderly.
  Take a few drops in a spray bottle with a little water (possibly 5 dr to 2 dl water), shake well, and spray into the air for a quick air purifier / good smell.
  NB! Always test on a small area before applying the oil (thinned) on the skin for the first time.

  INCI: Citrus Bergamia Melarosa, Pinus Sylvestris, Melaleuca Alternifolia

  Storage: Dark and cool, out of reach of children.

  5 ml glass bottle with a standard recessed drop counter.

  General precautions when using essential oils:

  Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of the reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should check specifically regarding the individual oils.

  Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as a flavoring, but then only in microscopic amounts mixed with liquid or the like. In fact, drinking only a few milliliters of essential oil can, in the worst case, be fatal.

  Always read a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils.

  Important information: What has been written about the essential oil and its medicinal effect in certain ailments and diseases is for information only. We are not responsible for any damage that may occur.
   

bottom of page