top of page

Duft: Frisk, klar, blomsterduft med subtil urteaktig undertone.

Tradisjonelt bruk innen hudpleie/stell: Lindrende, sårhelende, solbrenthet, insektstikk..

Tradisjonelt stemnings bruk: Beroligende, avslappende, avstressende.

Tradisjonelt fysiske egenskaper: Antiseptisk, soppdrepende, mot infeksjoner.

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn.

10ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

 

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

 

Brukertips:

 

Fortynning:

Lavendel er en av de få oljene som kan brukes ufortynnet på huden ved spesielle irritasjoner som insektsbitt og lignende. Men det anbefales uansett å fortynne oljen til vanlig bruk slik som for de fleste andre eteriske oljene. Bruk ca 30 dråper eller 1 ml eterisk olje til 100 ml baseolje. Som en regel kan du bruke opptil 3% fortynning til bruk på kroppen eller i badet.

 

Drypp ca 8 dråper på vaskeposen om du vasker med vaskenøtter, eller drypp samme mengde sammen med 1/2 dl kaldt vann i skyllemiddelkammeret. Da få du deilig duft av lavendel på klærne. Ha noen dråper oppi vaskebøtten når du vasker huset, da dufter det fantastisk i hele huset etterpå. Lavendel har antiseptiske egenskaper og ble brukt mot insekter og møll i klesskuffene før i tiden. Lavendelens egenskaper er mange, ikke bare dufter den nydelig og får deg til å slappe av men den fremmer også en god natt søvn om du drypper et par dråper på hodeputen. Ekte lavendelolje setter ikke flekker på stoffet. 

 

Massasje:

Kombiner økologisk lavendelolje med din favorittbaseolje og bruk den på huden for å berolige og for å lindre spente muskler. Bruk for eksempel økologisk Jojobaolje som baseolje.

Innhalasjon:

Lavendelolje har en antiseptisk og betennelseshemmende virkning på luftveiene. Bruk den derfor gjerne i forstøver eller ved vanndamp innhalasjon, alene eller sammen med for eksempel timian og eukalyptus eterisk olje.

 

Håndkrem for tørr hud:

Økologisk lavendel er en fin olje å bruke i hudpleie. Bland 25 g økologisk, uraffinert Sheasmør med 20 ml Jojoba- eller fraksjonert Kokosolje med en kapsel naturlig E-vitaminolje og 10 dr økologisk Lavendelolje.

 

Hårpleie:

Hell noen dråper i sjampoen din. Det kan bidra til å øke hårets glans og sunnhet og lindre tørr kløende hodebunn.

Naturlig og velduftende rengjøring

Lavendel er en av de beste oljene å bruke til rengjøring. Tilsett 1 ml eller 20 dråper til 100 ml økologisk flytende Castile såpe for en hjemmelaget håndvask / oppvaskmiddel. Du kan dryppe noen dråper i vaskemaskinen din for å gi vaskerommet en herlig duft. Drypp ca 8 dråper på vaskeposen om du vasker med vaskenøtter, eller drypp samme mengde sammen med 1/2 dl kaldt vann i skyllemiddelkammeret. Da får du deilig duft av lavendel på klærne.

 

Velduftende og nyttig:

Lavendel har antiseptiske egenskaper og ble brukt mot insekter og møll i klesskuffene før i tiden.
Gi et gammelt potpourri livet tilbake ved å tilsette noen dråper lavendel og nyt duften.

 

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

 

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

Les mer oljene på siden: Artikler - på vår hjemmeside.

 

Organisk essensielle oljer av Lavendel

kr184.00Pris
 • Fragrance: Fresh, clean, floral scent with a subtle herbal undertone.
  Traditional use in skincare/care: Soothing, wound healing, sunburn, insect sting.
  Traditional mood use: Soothing, relaxing, relaxing.
  Traditional physical properties: Antiseptic, antifungal, against infections.
  Always read up a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils. User tips: dilution: Lavender is one of the few oils that can be applied undiluted to the skin by special irritants such as insect bites and the like. However, it is recommended to dilute the oil for normal use, as for most other essential oils. Use about 30 drops or 1 ml of essential oil for 100 ml of base oil. As a rule, you can use up to 3% dilution for use on the body or in the bathroom.

  Drizzle about 8 drops on the wash bag if you wash with wash nuts, or drip the same amount with 1/2 cup of cold water into the softener chamber. Then you get a lovely scent of lavender on your clothes. Have a few drops in the sink when you wash the house, then it will smell wonderful throughout the house afterward. Lavender has antiseptic properties and was used against insects and moths in the clothing drawers in the past. Lavender's properties are many, not only does it smell lovely and make you relax but it also promotes a good night's sleep if you drop a few drops on the pillow. Real lavender oil does not stain the fabric.

  Massage: Combine organic lavender oil with your favorite base oil and apply it on the skin to soothe and soothe tense muscles. For example, use organic jojoba oil as base oil. inhalation: Lavender oil has an antiseptic and anti-inflammatory effect on the respiratory tract. Therefore, it is often used in a nebulizer or by water vapor inhalation, alone or together with, for example, thyme and eucalyptus essential oil. Hand cream for dry skin: Organic lavender is a fine oil to use in skincare. Mix 25 g of organic, unrefined Shea butter with 20 ml of Jojoba or fractionated Coconut Oil with a capsule of natural Vitamin E oil and 10 drops of organic lavender oil.

  Hair Care: Pour a few drops into your shampoo. It can help increase the shine and health of the hair and relieve dry itchy scalp. Natural and scented cleaning Lavender is one of the best oils to use for cleaning. Add 1 ml or 20 drops to 100 ml organic liquid Castile soap for a homemade wash/dish soap. You can drop a few drops in your washing machine to give the laundry room a wonderful scent. Drizzle about 8 drops on the wash bag if you wash with wash nuts, or drip the same amount with 1/2 cup of cold water into the softener chamber. Then you get a lovely scent of lavender on your clothes. Charitable and helpful: Lavender has antiseptic properties and was used against insects and moths in the clothing drawers in the past. Give an old potpourri life back by adding a few drops of lavender and enjoying the scent.

  General precautions when using essential oils: Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should look specifically at the individual oils. Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as flavor additives, but only in microscopic amounts mixed in liquid or the like. Only a few milliliters of essential oil can be deadly. Always read up a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils. Important information: What is written about the essential oil and its medical effect in certain ailments and diseases is intended as information only. We do not take any responsibility for any damage that may occur. Read more the oils on the page: Articles - on our website.

bottom of page