top of page

100 % ren eterisk olje av Vetiver

Sertifisert vegansk av The Vegan Society. Sertifisert cruelty free.

Vetiver er et vilt gress, og det beste Vetiver dyrkes i Java, der det trives naturlig. Oljen kommer fra roten og jo eldre roten er, jo høyere er kvaliteten på oljen.

Note: Bunnnote.

Duft: Søt og sterk urteduft med røykfylte og jordnære undertoner. Denne, som mange andre eteriske oljer dufter mye bedre et par minutter etter påføring.

Tradisjonelt bruk innen hudpleie/stell: Virker cellefornyende, lindrende og stimulerer blodsirkulasjonen. I hudpleien blir den brukt for å revitalisere moden hud som har mistet sin glød og elastisitet. Den styrker sliten, slapp og underernært hud.

Tradisjonelt stemnings bruk: Oljen virker dypt avslappende og stabiliserende. Meget god ved nervøs utbrenthet, stress, lettere depresjon og sønvnløshet.
Veitiver eteriske olje fremmer subtile energier og er forbundet med Rot Chakra i følge østens tradisjoner. Den er fin ved meditasjon siden den sies å fremme visdom og visjoner.

Tradisjonelt fysiske egenskaper: Ved fysisk utmattelse og smerter. Fin til massasje av kalde / verkende føtter. For kvinner er Vetiver oljen anbefalt i bad, massasje oljer og lotions for å balansere hormonene i overgangsalderen. Slimløsende, rensende og antiseptisk.

NB! Ikke bruk under graviditet.

Deler av planten som er brukt: Røttene.

Plantens opprinnelsesland: Java

INCI: Vetiveria zizanioides oil.

Hovedtrekk: Mot søvnløshet, sinne og uro.

Passer godt sammen med: appelsin, grapefrukt, lavendel, rose, sandeltre, kardemomme, ylang ylang, geranium og salvie.

Produksjonsmetode: Dampdestillert fra røttene.

Innhold av de 26 stoffer: Ingen.

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn.

10 ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

Tips og bruk av Vetiver oljen:

Fortynning:

Bruk ca 1% som tilsvarer ca. 20 dråper pr. 100 ml produkt. Du kan bruke opptil 3% til kroppsolje.

Oljen kan være ganske tykk og litt vrien å få ut, varm derfor flasken i hendene eller legg den i en plattpose som puttes i et glass varmt vann før bruk. Bruk eventuelt også pipette.

I diffuser eller oljelampe:

Vetiver eteriske olje virker beroligende og jordende i rommet når den brukes i aromaterapi/diffuser. Det er en ideell olje å bruke ved sengetid for å hjelpe deg til å slappe av før du legger deg. Kan også anbefales å blande den med andre oljer som grapefrukt, lavendel og ylang-ylang.

Hudpleie / massasje:

Lag din egen massasjeblanding ved å kombinere vetiver med andre eteriske olje av grapefrukt, lavendel og ylang-ylang for en avstressende og lindrende virkning. Den revitaliserer moden og underernært hud.

Som med ethvert nytt produkt, utfør alltid en patch test før første gangs bruk.

Hårpleie:

Masser gjerne et par dråper i hodebunnen sammen med sjampoen eller balsamen din for å øke blodsirkulasjonen i hodebunnen. Dufter også nydelig av håret.

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

 

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

Organisk essensielle oljer av Vetiver 10 ml

184,00krPreis
 • 100% pure essential oil by Vetiver

  Certified vegan by The Vegan Society. Certified cruelty-free.

  Vetiver is a wild grass, and the best Vetiver is grown in Java, where it thrives naturally. The oil comes from the root and the older the root, the higher the quality of the oil.

  Note: Bottom note.

  Main features: Against insomnia, anger, and restlessness. Goes well with orange, grapefruit, lavender, rose, sandalwood, cardamom, ylang-ylang, geranium, and sage. Production method: Steam distilled from the roots. Content of the 26 substances: None. Storage: Dark and cool, out of reach of children. 10 ml glass bottle with a standard recessed drop counter. Tips and use of Vetiver oil: Dilution: Use approx. 1% which corresponds to approx. 20 drops per 100 ml product. You can use up to 3% for body oil. The oil can be quite thick and a little twisted to get out, so warm the bottle in your hands or put it in a flat bag that is put in a glass of warm water before use. If necessary, also use a pipette. In diffuser or oil lamp: Vetiver essential oil has a calming and grounding effect in the room when used in aromatherapy/diffuser. It is an ideal oil to use at bedtime to help you relax before going to bed. Can also be recommended to mix it with other oils such as grapefruit, lavender, and ylang-ylang. Skincare/massage: Make your massage mixture by combining vetiver with other essential oils of grapefruit, lavender, and ylang-ylang for a de-stressing and soothing effect. It revitalizes mature and malnourished skin. As with any new product, always perform a patch test before first use. Haircare: Feel free to massage a few drops into the scalp together with your shampoo or conditioner to increase blood circulation in the scalp. Also smells lovely of the hair. General precautions when using essential oils: Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of the reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should check specifically regarding the individual oils. Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as a flavoring, but then only in microscopic amounts mixed with liquid or the like. Drinking only a few milliliters of essential oil can, in the worst case, be fatal. Always read a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils. Important information: What has been written about the essential oil and its medicinal effect in certain ailments and diseases is for information only. We are not responsible for any damage that may occur.

  Scent: Sweet and strong herbal scent with smoky and earthy undertones. This, like many other essential oils, smells much better a few minutes after application.

  Traditional use in skincare/care: Has a cell-renewing, soothing, and stimulates blood circulation. In skincare, it is used to revitalize mature skin that has lost its glow and elasticity. It strengthens tired, flabby, and malnourished skin.

  Traditional mood use: The oil has a deeply relaxing and stabilizing effect. Very good for nervous burnout, stress, mild depression, and insomnia.
  Vetiver essential oil promotes subtle energies and is associated with the Rot Chakra according to Eastern traditions. It is great for meditation since it is said to promote wisdom and visions.

  Traditional physical characteristics: In the case of physical exhaustion and pain. Great for massaging cold/aching feet. For women, Vetiver oil is recommended in baths, massage oils, and lotions to balance hormones during menopause. Mucolytic, cleansing, and antiseptic.

  NB! Do not use during pregnancy.

  Parts of the plant used: The roots.

  Country of origin of the plant: Java

  INCI: Vetiveria zizanioides oil.

   

bottom of page