top of page

100 % ren eterisk olje av Sitron, økologisk.

Sertifisert økologisk av Soil Association. Sertifisert vegansk av The Vegan Society. Sertifisert cruelty free.

 

Note: Topp

Duft: ren, frisk, skarp og lys toppnote med litt søt spiss,.

Tradisjonelt bruk innen hudpleie/stell: Sammentrekkende, tonende og rensende. Mot fett hår. Forkjølelsesår.

Tradisjonelt stemnings bruk: Oppløftende, energisk og forfriskende.

Tradisjonelt fysiske egenskaper: Oppløftende. Forfriskende. Rensende. Løsende, Ved hodepine. Balanserer fet hodebunn.

NB! Vær forsiktig i solen, den er fotosensibiliserende! Som med alle essensielle oljer anbefaler vi ikke bruk under graviditet.

Deler av planten som er brukt: Skall.

Plantens opprinnelsesland: Sicilia, Italia.

INCI:  Citrus Medica Limonum Oil

Hovedtrekk: Rensende og oppløftende.

Passer godt sammen med: Rose, Lavendel, Sandeltre, Eucalyptus, Geranium, Fennikel, Appelsin, Neroli, Elemi

Produksjonsmetode: Fremstillt ved kaldpressing av ferskt skall av nesten moden økologisk frukt.

Innhold av de 26 stoffer: Limonen, citral, linalool og geraniol.

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn..

10ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

Tips og bruk av Sitronoljen:
Sitronolje er en nyttig olje når den brukes i blandinger. Det vil blande seg med en hvilken som helst eteriskl olje – det eneste trikset som avgjør er mengden .Hvis du har en blanding som synes å mangle en spiss eller er lkarakter, kan du legge til litt sitron for å lage en avrundet og ofte svært sofistikert duftende blanding.

Oljen er godt egnet til uren og fet hud.
Sitron er også en fin antibakteriell og fettløsende olje. perfekt til å blande i vaskemiddel til bruk på kjøkken og bad.

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

 

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

Organisk essensielle oljer 10 ml

184,00krPreis
 • 100% pure essential oil of Lemon, organic.

  Organically certified by the Soil Association. Certified vegan by The Vegan Society. Certified cruelty-free.

   

  Note: Top

  Aroma: clean, fresh, sharp, and light top note with a slightly sweet tip.

  Traditional use in skincare/care: astringent, toning, and cleansing. Against oily hair. Cold years.

  Traditional mood use: Uplifting, energetic, and refreshing.

  Traditional physical properties: Uplifting. Refreshing. Cleansing. Solving, For headaches. Balances oily scalp.

  NB! Be careful in the sun, it is photosensitizing! As with all essential oils, we do not recommend use during pregnancy.

  Parts of the plant used: Shell.

  Country of origin of the plant: Sicily, Italy.

  INCI: Citrus Medica Limonum Oil

  Main features: Cleansing and uplifting.

  Goes well with Rose, Lavender, Sandalwood, Eucalyptus, Geranium, Fennel, Orange, Neroli, Elemi

  Production method: Made by the cold pressing fresh peel of almost ripe organic fruit.

  Content of the 26 substances: Limonene, citral, linalool, and geraniol.

  Storage: Dark and cool, out of reach of children ..

  10ml glass bottle with a standard recessed drop counter.

  Tips and use of Lemon Oil:
  Lemon oil is a useful oil when used in mixtures. It will blend with any essential oil - the only trick that matters is the amount. fragrant mixture.

  The oil is well suited for impure and oily skin.
  Lemon is also a nice antibacterial and fat-dissolving oil. perfect for mixing in detergent for use in kitchens and bathrooms.

  General precautions when using essential oils:

  Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of the reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should check specifically regarding the individual oils.

  Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as a flavoring, but then only in microscopic amounts mixed with liquid or the like. Drinking only a few milliliters of essential oil can, in the worst case, be fatal.

  Always read a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils.

  Important information: What has been written about the essential oil and its medicinal effect in certain ailments and diseases is for information only. We are not responsible for any damage that may occur.
   

bottom of page