top of page

100 % ren eterisk olje av Basilikum

Sertifisert vegansk av The Vegan Society. Sertifisert cruelty free.

Basilikum(Ocimum basilicum), en sart og aromatisk urt med små hvite blomster dyrket og ekstrahert i India hvor jord og klima gir et unikt urtebilde  og en søt tone. Delikate grønne blader som fremhever sine små lilla / hvite blomster. Urten  brukes av aromaterapeuter ved hodepine. Oljen er tradisjonelt brukt innen parfyme og ved behandling av forskjellige hud-, kropp- og sinnstilstander. Den brukes ofte som hjelp ved dårlig konsentrasjon og for å klarne tankene. Den kan ha en tendens til å dominere duftbildet sammen med andre eteriake oljer og bør derfor tilsettes gradvis til ønsket styrke/duft oppnås.

Basilikum har lignende virkning som Rosemarin til fremme sterkt, sunt hår. Drypper du et par dråper i sjampoen din kan den bidra til å øke glans og styrke og fremme en sunn hodebunn.
Basilikum har rensende egenskaper, så det kan være gunstig i hudpleiepreparater, spesielt for de med fet, problematisk hud.

Note: Mellom/topp

Duft: Søte, grønne, urte toppnoter med lakris / anis undertoner

Tradisjonelt bruk innen hudpleie/stell: Rensende.

Tradisjonelt stemnings bruk: Mental tretthet, besluttsomhet, ved nervøsitet, beskyttelse, klarnende, oppvåkning, oppløftende, styrkende.

Tradisjonelt fysiske egenskaper: Stimulerende

NB! Ikke bruk under graviditet eller dersom du er veldig sensitiv, brukes kun i små mengder.

Deler av planten som er brukt: Blader og blomster.

Plantens opprinnelsesland: India.

INCI: Ocimum basilicum (Basil) leaf oil

Hovedtrekk: God ved mental tretthet.

Passer godt sammen med: De fleste urtoljer og Lavendel, Geranium, Bergamot, Lime, Sitron, Frankincense, Furunål..

Produksjonsmetode: Økologisk basilikumolje er dampdestillert fra blader og blomstertopper.

Innhold av de 26 stoffer:Linalool, eugenol og limonen.

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn..

10 ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

Tips og bruk av Basilikumoljen:

Fortynning

Bruk maks 20 dråper eller knappe 1 ml eterisk olje til 100 ml baseolje. Som en regel kan du bruke opptil 1% fortynning til bruk på kroppen eller i badet. Det anbefales derimot at du prøver deg forsiktig frem for å regulere duftbildet.

Massasje

Bruk i en massasjeblanding med baseolje som for eksempel fraksjonert kokosolje eller jojobaolje for å nyte de forfriskende og stimulerende kreftene til basilikum.

I diffuser eller oljelampe:

For økt energi kan du bruke balilikum i en diffuser eller  oljelampe. Den passer godt sammen med andre oljer, spesielt andre urteoljer. Vær oppmerksom på at  du kun trenger få dråper. Den kan raskt overstyre ander olje, så prøv deg frem med èn dråpe av gangen.

Hudpleie:

Drypp en dråpe eller to av basilikum i din favoritt baseolje og bruk som ansiktsrens. Påfør på en bomullsullpad og sveip over huden din for å fjerne sminke og smuss. Den er spesielt godt egnet til fet, uren hud. Vi anbefaler spesielt fraksjonert kokosolje for en lett ansiktsolje.
Basilikum har også vært mye brukt mot hevelser, blåmerker, vorter og bloduttredelser da oljen er allment hud stimulerende.

Hårpleie:

Basilikum har lignende hårpleie fordeler som Rosemarin. Den fremmer sterkt, sunt hår. Drypper du et par dråper i sjampoen din kan den bidra til å øke glans og styrke og fremme en sunn hodebunn.

Insektsmiddel:

Duften av basilikum skremmer bort insekter, og den eteriske oljen kan brukes ufortynnet på mygg- og vepsestikk, noe som virker kløestillende og betennelseshemmende.

Som med ethvert nytt produkt, utfør alltid en patch test før første gangs bruk.

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

 

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

Organisk essensielle oljer av Basilikum 10 ml

184,00krPreis
 • 100% pure basil essential oil

  Certified vegan by The Vegan Society. Certified cruelty-free.

  Basil (Ocimum basilicum), a delicate and aromatic herb with small white flowers grown and extracted in India where soil and climate give a unique herbal image and a sweet tone. Delicate green leaves that highlight their small purple / white flowers. The herb is used by aromatherapists for headaches. The oil is traditionally used in perfumes and in the treatment of various skin, body, and mental conditions. It is often used to help with poor concentration and to clear the mind. It may have a tendency to dominate the fragrance image together with other essential oils and should therefore be added gradually until the desired strength/fragrance is achieved.

  Basil has a similar effect to rosemary in promoting strong, healthy hair. Dripping a few drops into your shampoo can help increase shine and strength and promote a healthy scalp.
  Basil has cleansing properties, so it can be beneficial in skincare products, especially for those with oily, problematic skin.

  Note: Medium / top

  Aroma: Sweet, green, herbal top notes with licorice/anise undertones

  Traditional use in skin care/care: Cleansing.

  Traditional mood use: Mental fatigue, determination, nervousness, protection, clarifying, awakening, uplifting, strengthening.

  Traditional physical properties: Stimulating

  NB! Do not use during pregnancy or if you are very sensitive, use only in small amounts.

  Parts of the plant used: Leaves and flowers.

  Country of origin of the plant: India.

  INCI: Ocimum basilicum (Basil) leaf oil

  Main features: Good for mental fatigue.

  Fits well with: Most herbal oils and Lavender, Geranium, Bergamot, Lime, Lemon, Frankincense, Pine needle ..

  Production method: Organic basil oil is steam distilled from leaves and flower tops.

  Content of the 26 substances: Linalool, eugenol, and limonene.

  Storage: Dark and cool, out of reach of children ..

  10 ml glass bottle with a standard recessed drop counter.

  Tips and uses of basil oil:

  Dilution
  Use a maximum of 20 drops or just 1 ml of essential oil to 100 ml of base oil. As a rule, you can use up to 1% dilution for use on the body or in the bathroom. On the other hand, it is recommended that you try carefully to regulate the scent image.

  Massage
  Use a massage mixture with a base oil such as fractionated coconut oil or jojoba oil to enjoy the refreshing and stimulating powers of basil.

  In diffuser or oil lamp:
  For increased energy, you can use ball in a diffuser or oil lamp. It goes well with other oils, especially other herbal oils. Note that you only need a few drops. It can quickly override other oils, so try one drop at a time.

  Skincare: Drizzle a drop or two of basil in your favorite base oil and use it as a facial cleanser. Apply on a cotton wool pad and wipe over your skin to remove makeup and dirt. It is especially suitable for oily, impure skin. We especially recommend fractionated coconut oil for a light face oil. Basil has also been widely used against swelling, bruising, warts and blood clots as the oil is a general skin stimulant. Haircare: Basil has similar hair care benefits as rosemary. It promotes strong, healthy hair. Dripping a few drops into your shampoo can help increase shine and strength and promote a healthy scalp. Insecticide: The scent of basil scares away insects, and the essential oil can be used undiluted on mosquito and wasp stings, which has an anti-itching and anti-inflammatory effect. As with any new product, always perform a patch test before first use. General precautions when using essential oils: Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of the reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should check specifically regarding the individual oils. Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as a flavoring, but then only in microscopic amounts mixed with liquid or the like. Drinking only a few milliliters of essential oil can, in the worst case, be fatal. Always read a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils. Important information: What has been written about the essential oil and its medicinal effect in certain ailments and diseases is for information only. We are not responsible for any damage that may occur.

   

bottom of page