top of page

100 % ren eterisk olje av Frankincense Serrata. Indisk

Sertifisert økologisk av Soil Association. Sertifisert vegansk av The Vegan Society. Sertifisert cruelty free.

Frankincense Serrata Boswellia er viltvoksende i tørre åser og bakker i de nordlige og sentrale områdene av India. Boswellia er et 6-10 meter høyt tre med tykk stamme og glatt bark, og en vid flat krone. Det har flikete og små blader med en sagtannet kant som gir den navnet Serrata som betyr sagtannet. Det har hvite/grønnhvite, duftende blomster som sitter i klaser. Det er harpiksen fra barken som brukes.

 

Merk at Frankincense Serrata og Carterii er nært beslektet med hverandre og deler de fleste egenskapene. Begge dufter fantastisk godt og har veldig mange nyttige egenskaper.
Mens Boswelia carterii var en av gavene som de tre vise menn overrakte Jesus-barnet, står Boswellia (B. serrata) for en annen gave, nemlig et viktig og høyt verdsatt ayurvedisk middel som har vært brukt i lange tider til behandling av revmatoid artritt og andre betennelsestilstander. Dette middelet kommer fra en ekstrakt fra harpiksen av B. serrata og brukes i India ikke bare ved betennelsestilstander, men også ved lungesykdommer, diaré, sykdommer i reproduksjonsorganene, sår, og en rekke andre plager. For mennesker med artritt, kan boswellia gi symptomlindring uten alvorlige bivirkninger.

Note: Topp

Duft: En fersk citrus type duft med sitrontoner og en meget behagelig woody, krydret balsamisk undertone.

Tradisjonelt bruk innen hudpleie/stell: Fornyende og regenererende egenskaper i huden.

Tradisjonelt stemnings bruk: Mild og roende virkning på sinnet, fremmer en “det ordner seg” mentalitet. Nyttig ved meditasjon.

Tradisjonelt fysiske egenskaper: Hormonelle plager. Letter lungene ved kortputethet. Antiseptisk og slimløsende i forhold til luftveier (bad og massasje).

NB! Ikke bruk under graviditet, når du prøver å bli gravid eller ved epilepsi.

Deler av planten som er brukt: Harpiks fra barken på boswellia-treet.

Plantens opprinnelsesland: India.

INCI: Boswellia Serrata Oil

Hovedtrekk: fornyende og betennelseslindrende.

Passer godt sammen med: De fleste barnål og blomsterduftende oljer og er en svært allsidig olje å blande. Frankincense blender også godt med Basillikum, Svart Pepper, Geranium, Grapefrukt, Lavendel, Appelsin, Melisse, Patchouli, Furu og Sandeltre.

Produksjonsmetode: Innsnitt gjøres i barken på treet som frigjør en hvit melkeharpiks. Når dette tørker og blir til en oransjebrun harpiks, dampdestilleres det så til eterisk olje.

Innhold av de 26 stoffer: Limonen og linalool.

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn..

10ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

Tips og bruk av oljen:

Til hudpleie

Bruk ca 20 dråper eller 1 ml eterisk olje til 100 ml baseolje som for eksempel flytende(fraksjonert) kokosolje, jojobaolje eller arganolje. Bør helst ikke brukes ufortynnet på huden. Du kan bruke opptil 2% fortynning for bruk på kroppen eller i badekaret.

Hårkur

Den kan brukes til å gjenopprette glans og vitalitet til ditt kjedelige livløse hår også. Bland 1 ss Fraksjonert kokosolje og 1 ss Granatepleolje med 2 dråper hver av Frankincense og Rosemarin og Patchouli i et lite glass og varm i vannbad ved å sette glassbeholderen i kokvarmt vann. Masser den varme oljen inn i håret og hodebunnen, dekk med et håndkle og la det gå i minst en halv time. Vask som vanlig.

Mot hormonelleplager

Frankincense olje skal også være et effektivt middel for å redusere symptomene knyttet til overgangsalder og menstruasjon. Den balanserer hormonnivå som kan lede problemer som angst, trøtthet, hodepine og humørsvingninger.
Bruk noen få dråper Frankincense i en diffuser for å innhalere den beroligende dampen som balanserer hormoner.

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Divine shop tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

 

 

 

Organisk essensielle oljer av Frankincense 10 ml

184,00krPris
 • 100% pure essential oil of Frankincense Serrata. Indian

  Organically certified by the Soil Association. Certified vegan by The Vegan Society. Certified cruelty-free.

  Frankincense Serrata Boswellia grows wild on dry hills and slopes in the northern and central areas of India. Boswellia is a 6-10 meter high tree with a thick trunk and smooth bark, and a wide flat crown. It has lobed and small leaves with a serrated edge that gives it the name Serrata which means serrated. It has white/greenish-white, fragrant flowers that sit in clusters. It is the resin from the bark that is used.

   

  Note that Frankincense Serrata and Carterii are closely related and share most of the characteristics. Both smell wonderfully good and have very many useful properties.
  While Boswellia carterii was one of the gifts that the three wise men handed over to the baby Jesus, Boswellia (B. serrata) stands for another gift, namely an important and highly valued Ayurvedic remedy that has been used for a long time to treat rheumatoid arthritis and other inflammatory conditions. This remedy comes from an extract from the resin of B. serrata and is used in India not only for inflammatory conditions but also for lung diseases, diarrhea, diseases of the reproductive organs, wounds, and a variety of other ailments. For people with arthritis, Boswellia can provide symptom relief without serious side effects.

  Note: Top

  Scent: A fresh citrus type scent with lemon tones and a very pleasant woody, spicy balsamic undertone.

  Traditional use in skin care/care: Renewable and regenerating properties in the skin.

  Traditional mood use: Mild and calming effect on the mind, promotes a "it works out" mentality. Useful for meditation.

  Traditional physical properties: Hormonal disorders. Eases the lungs with shortness of breath. Antiseptic and expectorant concerning the respiratory tract (bath and massage).

  NB! Do not use during pregnancy, when trying to conceive or in epilepsy.

  Parts of the plant used: Resin from the bark of the Boswellia tree.

  Country of origin of the plant: India.

  INCI: Boswellia Serrata Oil

  Main features: rejuvenating and relieving inflammation.

  Fits well with Most baby needles and flower-scented oils and is a very versatile oil to mix. Frankincense also blends well with Basil, Black Pepper, Geranium, Grapefruit, Lavender, Orange, Melissa, Patchouli, Pine, and Sandalwood.
  Production method: Incisions are made in the bark of the tree which releases a white milk resin. When this dries and turns into an orange-brown resin, it is then steam distilled into essential oil.Content of the 26 substances: Limonene and linalool.Storage: Dark and cool, out of reach of children ..10ml glass bottle with a standard recessed drop counter.Tips and use of the oil:For skincareUse about 20 drops or 1 ml of essential oil to 100 ml of base oil such as liquid (fractionated) coconut oil, jojoba oil, or argan oil. Should preferably not be used undiluted on the skin. You can use up to 2% dilution for use on the body or in the bath.Hair treatmentIt can be used to restore the shine and vitality of your dull lifeless hair as well. Mix 1 tablespoon Fractionated Coconut Oil and 1 tablespoon Pomegranate Oil with 2 drops each of Frankincense and Rosemarin and Patchouli in a small glass and warm in a water bath by placing the glass container in boiling water. Massage the warm oil into the hair and scalp, cover with a towel and let it go for at least half an hour. Wash as usual.Against hormonal disordersFrankincense oil should also be an effective remedy for reducing the symptoms associated with menopause and menstruation. It balances hormone levels that can lead to problems such as anxiety, fatigue, headaches, and mood swings.Use a few drops of Frankincense in a diffuser to inhale the soothing vapor that balances hormones.General precautions when using essential oils:Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of the reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should check specifically regarding the individual oils.Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as a flavoring, but then only in microscopic amounts mixed with liquid or the like. Drinking only a few milliliters of essential oil can, in the worst case, be fatal.Always read a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils.Important information: What has been written about the essential oil and its medicinal effect in certain ailments and diseases is for information only. Divine shop does not take responsibility for any damage that may occur.

bottom of page