top of page

100 % ren økologisk eterisk olje av Geranium Rose

Sertifisert økologisk av Soil Association. Sertifisert vegansk av The Vegan Society. Sertifisert cruelty free.

 

Geranium er en av de mest brukte oljene innen aromaterapi. Eterisk olje av geranium er verken giftig, sensibiliserende (allergen) eller irriterende, men kan muligens forårsake hudutslett hos hypersensitive individer. Den er også mye brukt i såper, parfyme, og kosmetikk. Eterisk olje av geranium er rensende, bakteriedrepende, betennelseshemmende, kløestillende, blodstillende og sårhelende. Den brukes derfor på akne, psoriasis, tørt eksem, hudsprekker, skader, sår, brannskader og solbrenthet.

Geramium og Muskatsalvie har mange fellestrekk særlig når det gjelder temaet “kvinneolje”. De brukes begge ofte ved hormonelle plager ved overgangsalder og ellers PMS og lignende.

Oljen brukes ved slapp hud, åreknuter, hemoroider, cellulitt, blåmerker, brutte blodkar og væskeansamlinger. Grunnen er at geranium har væskedrivende egenskaper ved at den stimulerer lymfesirkulasjonen. Samtidig virker den sammentrekkende, og derfor brukes oljen mye, og da spesielt sammen med lavendel, ved slapp hud, cellulitter, åreknuter, hemoroider, blåmerker og bloduttredelser,

Note: Mellom

Duft: Frisk, treaktig og litt blomsterduft

Tradisjonelt bruk innen hudpleie/stell: Blåmerker, sår, kutt, balanserer talgproduksjonen ved fet/tørr hud.

Tradisjonelt stemnings bruk: Oppløftende, humørskapende, positiv og roende.

Tradisjonelt fysiske egenskaper: Dårlig blodsirkulasjon.

NB! Ikke bruk under graviditet og heller ikke når det foreligger tumorer som har samband med østrogen, for eksempel brystkreft.

Deler av planten som er brukt: Blomstertopper, blader .

Plantens opprinnelsesland: Egypt

INCI: Pelargonium Graveolens Flower Oil

Hovedtrekk: Oppløftende, ansiktsvann(toner).

Passer godt sammen med: Lavendel, Muskatsalvie, Gulrotfrø, Sedertre, Appelsin, Grapefrukt, Jasmine, Rosmarin, Lime og Citronella ..

Produksjonsmetode: Dampdestillert fra blader og friske blomster.

Innhold av de 26 stoffer: Geraniol, citronellol, linalool, citral og limonen.

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn.

10 ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

Tips og bruk av Geranium Rose oljen:

Fortynning

Hvis du skal bruke Geranium Rose i ansiktet som en del av hudpleien, anbefaler vi at du bruker ca. 10 dråper eller 0,5 ml eterisk olje til 100 ml baseolje(gjerne fraksjonert kokosolje eller jojoba). Du kan bruke 2-3% fortynning til bruk på kroppen eller i badet. Det anbefales derimot at du prøver deg forsiktig frem for å regulere duftbildet.

Massasje

Bruk i en massasjeblanding med baseolje som for eksempel jojobaolje for å nyte de forfriskende og stimulerende egenskapene til Geranium Rose.

I diffuser eller oljelampe:

Perfekt i diffuseren eller oljelampen.

Hudpleie:

Økologisk Geranium Rose er super til hudpleie med sin vakre gode aroma og dens vell av hudpleiefordeler. Drypp noen dråper (prøv deg frem) Geranium Rose i 100 ml Rosehydrolat for en rask og enkel hjemmelaget toner(ansiktsvann). Du må huske å riste den før bruk for å spre oljen. Bruk en bomullspad fuktet med toneren over huden etter rensing. Drypp en dråpe eller to i din favoritt baseolje og bruk som ansiktsrens. Vi anbefaler spesielt fraksjonert kokosolje for en lett ansiktsolje.

Som med ethvert nytt produkt, utfør alltid en patch test før første gangs bruk.

Hårpleie:

Drypp et par dråper i sjampoen og eller balsamen din for et mykt og blankt hår med deilig duft.

Sammendrag  / virkeområder:

Geranium Rose virker oppløftene og humørskapende. Ofte kalt “kvinneolje” da den er fin ved PMS/overgangsalder.
En super olje for hudpleie, både for sin aroma og ikke minst for dens balanserende, vanndrivende og sammentrekkende egenskaper .

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

 

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

Organisk essensielle oljer av Geranium Rose 10 ml

kr 184,00Pris
  • 100% pure organic essential oil of Geranium RoseOrganically certified by the Soil Association. Certified vegan by The Vegan Society. Certified cruelty-free.Geranium is one of the most widely used oils in aromatherapy. Geranium essential oil is neither toxic, sensitizing (allergenic) nor irritating, but can possibly cause skin rashes in hypersensitive individuals. It is also widely used in soaps, perfumes, and cosmetics. Geranium essential oil is cleansing, bactericidal, anti-inflammatory, antipruritic, antipyretic, and wound healing. It is therefore used for acne, psoriasis, dry eczema, cracked skin, injuries, wounds, burns, and sunburn.Geranium and nutmeg have many common features, especially when it comes to the topic of "women's oil". They are both often used for hormonal disorders during menopause and otherwise PMS and the like.The oil is used for sagging skin, varicose veins, hemorrhoids, cellulite, bruises, broken blood vessels, and fluid retention. The reason is that geranium has diuretic properties in that it stimulates lymph circulation. At the same time, it has an astringent effect, and therefore the oil is used a lot, especially with lavender, for sagging skin, cellulite, varicose veins, hemorrhoids, bruises, and blood clots.Note: MediumScent: Fresh, woody, and a little floral scentTraditional use in skincare/care: Bruises, wounds, cuts, balances sebum production on oily/dry skin.Traditional mood use: Uplifting, mood-creating, positive, and calming.Traditional physical characteristics: Poor blood circulation.NB! Do not use during pregnancy or when there are tumors associated with estrogen, such as breast cancer.Parts of the plant used: Flower tops leaves.Country of origin of the plant: EgyptINCI: Pelargonium Graveolens Flower OilMain features: Uplifting, toner (toner).Goes well with Lavender, Nutmeg, Carrot Seeds, Cedar, Orange, Grapefruit, Jasmine, Rosemary, Lime, and Citronella.Production method: Steam distilled from leaves and fresh flowers.Content of the 26 substances: Geraniol, citronellol, linalool, citral, and limonene.Storage: Dark and cool, out of reach of children.10 ml glass bottle with a standard recessed drop counter.Tips and uses of Geranium Rose oil:DilutionIf you are going to use Geranium Rose on your face as part of your skincare, we recommend that you use approx. 10 drops or 0.5 ml of essential oil to 100 ml of base oil (preferably fractionated coconut oil or jojoba). You can use 2-3% dilution for use on the body or in the bathroom. On the other hand, it is recommended that you try carefully to regulate the scent imageHair care: Drizzle a few drops in your shampoo and or conditioner for a soft and shiny hair with a delicious scent. Summary / areas of activity: Geranium Rose is uplifting and moody. Often called "women's oil" as it is fine in PMS / menopause. A super oil for skin care, both for its aroma and not least for its balancing, diuretic and astringent properties. General precautions when using essential oils: Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of the reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should check specifically regarding the individual oils. Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as a flavoring, but then only in microscopic amounts mixed with liquid or the like. In fact, drinking only a few milliliters of essential oil can, in the worst case, be fatal. Always read a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils. Important information: What has been written about the essential oil and its medicinal effect in certain ailments and diseases is for information only. We are not responsible for any damage that may occur.

    Massage Use in a massage mixture with base oil such as jojoba oil to enjoy the refreshing and stimulating properties of Geranium Rose. In diffuser or oil lamp: Perfect in the diffuser or oil lamp.

    Skin care: Organic Geranium Rose is great for skin care with its beautiful good aroma and its wealth of skin care benefits. Drizzle a few drops (try it out) Geranium Rose in 100 ml Rose Hydrolate for a quick and easy homemade toner (toner). Remember to shake it before use to spread the oil. Use a cotton pad moistened with the toner over the skin after cleansing. Drizzle a drop or two into your favorite base oil and use as a facial cleanser. We especially recommend fractionated coconut oil for a light face oil. As with any new product, always perform a patch test before first use.

     

bottom of page