top of page

00 % ren eterisk olje av Myrra

Sertifisert vegansk av The Vegan Society. Sertifisert cruelty free.

 

Myrra var en av de tre gavene som de vise menn ga til Jesus barnet og det ble også brukt til balsameringen etter korsfestelsen. Myrra og frankincense har vært obligatoriske ingredienser i religiøs røkelse i tusenvis av år, og benyttes den dag i dag i den katolske kirken. Begge anses som beroligende, fokuserende og konsentrasjons fremmende, og de eteriske oljene er derfor fine å bruke ved meditasjon og bønn. Myrra skal også være et viktig redskap når du sitter fast, enten åndelig eller følelsesmessig og hjelper til med å komme deg videre.

Myrratreet vokser i ørkenstrøk i det østlige Afrika (Somalia, Etiopia og deler av Kenya), Saudi-Arabia og Yemen. Barken er lys og kvaen som siver ut fra denne stivner raskt ved kontakt med luft og danner små tåreformede myrraklumper.

Den eteriske oljen man får ved vanndampdestillasjon av ren myrra, er mørk ravgul av farge og har mange verdifulle egenskaper.

NB! Myrraoljen er en veldig tykk, viskøs olje ekstrahert fra Myrrhaharpiks. For å klare få dråpen ut av flasken må denne settes i en kopp med varmt vann til oljen blir mer flytende. Legg flasken i en plastpose før du setter den i det varme vannet, da er du sikker på at det ikke kommer vann i flasken og etiketten holder seg på plass. Får du mye myrraolje på korken kan denne bli litt vanskelig å åpne senere når “kvaen” har stivnet. Et tips er derfor å smøre et par dråper med Fraksjonert Kokosolje rundt åpningen / i korkens gjenger. Kokosoljen er å foretrekke da den er holdbar i mange år akkurat som Myrraoljen også er.

Note: Bunn

Duft: Tørr, varm og kvaeaktig, ørlite kamferaktig og medisinsk, og med et litt bittert, søtaktig etterstreif. Duften er ganske svak, men stabil.

Tradisjonelt bruk innen hudpleie/stell: Virker inflammationshemmende, cellefornyende og styrkende. Velegnet til fet og moden hud.

Tradisjonelt stemnings bruk: Åndelig styrke. Mye brukt ved overdreven tankevirksomhet, bekymring og mentale forstyrrelser. Myrra kan roe ned en frykttilstand, gi trygghet og stabilitet, virke lindrende ved sorg og fortvilelse, og gjenskape kontakten med kroppen. Det blir sagt at myrra forener det fysiske med det åndelige og styrker forbindelsen mellom rot- og kronechakraet.

Tradisjonelt fysiske egenskaper: Forkjølelse, hoste, sår hals, i hudpleie, cellefornyende.

NB! Ikke bruk under graviditet.

Deler av planten som er brukt: Kvaen fra barken til Myrrareet.

Plantens opprinnelsesland: Somalia

INCI: Commiphora Myrrha Nees

Hovedtrekk: Forkjølelse, cellefornyende. beroligende

Passer godt sammen med: Frankincense, Patchouli, Appelsin, Nellik, Lavendel, Sandeltre..

Produksjonsmetode: Dampdestillert fra myrraharpiksen.

Innhold av de 26 stoffer: Limonen og linalool

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn.

10 ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

Tips og bruk av Myrra:

Fortynning

Myrraoljen er en veldig tykk, viskøs olje ekstrahert fra Myrra harpiks.. For å klare få dråper ut av flasken må denne settes i en kopp med varmt vann til oljen blir mer flytende. Legg flasken i en plastpose før du setter den i det varme vannet, da er du sikker på at det ikke kommer vann i flasken og etiketten holder seg på plass. Får du mye myrraolje på korken kan denne bli litt vanskelig å åpne senere når “kvaen” har stivnet. Et tips er derfor å smøre et par dråper med Fraksjonert Kokosolje rundt åpningen / i korkens gjenger. Kokosoljen er å foretrekke da den er holdbar i mange år akkurat som Myrraoljen også er.

Bruk ca 20 dråper eller knappe 1 ml eterisk olje til 100 ml baseolje. Du kan bruke opptil 3% fortynning til bruk på kroppen eller i badet.

Massasje

Bruk i en massasjeblanding med baseolje som for eksempel jojobaolje, gjerne tilsatt Frankinsence Carteri for å nyte de balanserende og meditative egenskapene.

I diffuser eller oljelampe:

Bruk gjerne en blanding av Myrra, Frankinsence og Appelsin eteriske oljer i en diffuser eller  oljelampe. Da får du en vidunderlig aroma som gir en avstressende og oppløftende virkning.

Hudpleie:

En god olje til hudpleie, spesielt moden hud. Fin til fet hud spesielt med fraksjonert kokosolje som baseolje som gir en lett ansiktsolje.

Som med ethvert nytt produkt, utfør alltid en patch test før første gangs bruk.

Sammendrag  / virkeområder:

Myrra er en forholdsvis mild olje som ikke virker irriterende eller sensibiliserende men den bør ikke brukes i for sterke konsentrasjoner, og ikke av gravide, spesielt ikke tidlig i svangerskapet. Som med de fleste eteriske oljene, skal ren myrraolje ikke brukes innvortes.

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

 

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

Organisk essensielle oljer av Myrra 10 ml

kr 184,00Pris
 • 100% pure essential oil of Myrra

  Certified vegan by The Vegan Society. Certified cruelty-free.

   

  Myrrh was one of the three gifts that the wise men gave to the baby Jesus and it was also used for embalming after the crucifixion. Myrrh and frankincense have been mandatory ingredients in religious incense for thousands of years, and are used to this day in the Catholic Church. Both are considered soothing, focusing, and concentrating, and the essential oils are therefore great to use in meditation and prayer. Myrrh should also be an important tool when you are stuck, either spiritually or emotionally, and help you move forward.

  The myrtle tree grows in desert areas in eastern Africa (Somalia, Ethiopia, and parts of Kenya), Saudi Arabia, and Yemen. The bark is light and the kvae that seeps out of it hardens quickly on contact with air and forms small tear-shaped lumps of myrrh.

  The essential oil obtained by steam distillation of pure myrrh is dark amber and has many valuable properties.

  NB! Myrrh oil is a very thick, viscous oil extracted from Myrrh resin. To get the drop out of the bottle, put it in a cup of warm water until the oil becomes more liquid. Put the bottle in a plastic bag before putting it in the hot water, then you are sure that there is no water in the bottle and the label stays in place. If you get a lot of myrrh oil on the cork, this can be a little difficult to open later when the "kvaen" has hardened. A tip is therefore to lubricate a few drops with Fractionated Coconut Oil around the opening / in the cork threads. Coconut oil is preferable as it is durable for many years just as Myrrh oil is.

  Note: Bunn

  Aroma: Dry, warm and chewy, slightly camphor-like and medicinal, and with a slightly bitter, sweetish aftertaste. The scent is quite faint but stable.

  Traditional use in skincare/care: Has an anti-inflammatory, cell-renewing, and strengthening effect. Suitable for oily and mature skin.

  Traditional mood use: Spiritual strength. Widely used for excessive thinking, worry, and mental disorders. Myrrh can calm a state of fear, provide security and stability, relieve grief and despair, and restore contact with the body. It is said that myrrh unites the physical with the spiritual and strengthens the connection between the root and crown chakras.
  Traditional physical properties: Colds, coughs, sore throats, in skincare, cell rejuvenating.NB! Do not use during pregnancy.Parts of the plant used: Kvaen from the bark of Myrrareet.Country of origin of the plant: SomaliaINCI: Commiphora Myrrha NeesMain features: Cold, cell renewal. CalmingFits well with Frankincense, Patchouli, Orange, Carnation, Lavender, Sandalwood ..Production method: Steam distilled from the myrrh resin.Content of the 26 substances: Limonene and linaloolStorage: Dark and cool, out of reach of children.10 ml glass bottle with a standard recessed drop counter.

  Tips and use of Myrra:DilutionMyrrh oil is a very thick, viscous oil extracted from Myrra resin. To clear a few drops out of the bottle, it must be put in a cup of warm water until the oil becomes more liquid. Put the bottle in a plastic bag before putting it in the hot water, then you are sure that there is no water in the bottle and the label stays in place. If you get a lot of myrrh oil on the cork, this can be a little difficult to open later when the "kvaen" has hardened. A tip is therefore to lubricate a few drops with Fractionated Coconut Oil around the opening / in the cork threads. Coconut oil is preferable as it is durable for many years just as Myrrh oil is.Use about 20 drops or just 1 ml of essential oil to 100 ml of base oil. You can use up to 3% dilution for use on the body or in the bathroom.MassageUse a massage mixture with a base oil such as jojoba oil, preferably with added Frankincense Carteri to enjoy the balancing and meditative properties.In diffuser or oil lamp:Feel free to use a mixture of Myrra, Frankincense, and Orange essential oils in a diffuser or oil lamp. Then you get a wonderful aroma that gives a de-stressing and uplifting effect.Skincare:Good oil for skincare, especially mature skin. Fine to oily skin especially with fractionated coconut oil as base oil which gives a light facial oil.As with any new product, always perform a patch test before first use.

  Summary/areas of activity:
  Myrrh is a relatively mild oil that does not irritate or sensitize but it should not be used in too strong concentrations, and not by pregnant women, especially not early in pregnancy. As with most essential oils, pure myrrh oil should not be used internally.

  General precautions when using essential oils:

  Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of the reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should check specifically regarding the individual oils.

  Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as a flavoring, but then only in microscopic amounts mixed with liquid or the like. Drinking only a few milliliters of essential oil can, in the worst case, be fatal.

  Always read a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils.

  Important information: What has been written about the essential oil and its medicinal effect in certain ailments and diseases is for information only. We are is not responsible for any damage that may occur.
   

bottom of page