top of page

100 % ren eterisk olje av Rosentre

Sertifisert økologisk av Soil Association. Sertifisert vegansk av The Vegan Society. Sertifisert cruelty free.

 

Note: Bunn / Base

Duft: Hint av appelsin, krydret søt, sofistikert duft

Tradisjonelt bruk innen hudpleie/stell: Anti-age, trett tørr/fet hu, stimulerende.

Tradisjonelt stemnings bruk: Beroligende, avslappende, anti-stress, immunsystem

Tradisjonelt fysiske egenskaper: Skadet og trett hud

NB! Unngå ved graviditet,

Deler av planten som er brukt: Bark.

Plantens opprinnelsesland: India

INCI: Dalbergia Sissoo Oil.

Hovedtrekk: Ved skadet hud.

Passer godt sammen med: Appelsin, Sitron, Lime, Litsea, Ylang Ylang, Rose, Jasmin.

Produksjonsmetode: Fremstillt ved vanndampdestillering av barken.

Innhold av de 26 stoffer: Linalool, geraniol, benzylbenzoat og limonen.

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn.

10ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

 

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

 

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

 

Organisk essensielle oljer av Rosentre 10 ml

184,00krPreis
 • 100% pure essential oil by Rosentre

  Organically certified by the Soil Association. Certified vegan by The Vegan Society. Certified cruelty-free.

   

  Note: Base / Base

  Scent: Hint of orange, spicy-sweet, sophisticated scent

  Traditional use in skin care/care: Anti-aging, tired dry/oily skin, stimulating.

  Traditional mood use: Soothing, relaxing, anti-stress, immune system

  Traditional physical properties: Damaged and tired skin

  NB! Avoid during pregnancy,

  Parts of the plant used: Bark.

  Plant origin: India

  INCI: Dalbergia Sissoo Oil.

  Main features: In case of damaged skin.

  Fits well: Orange, Lemon, Lime, Litsea, Ylang Ylang, Rose, Jasmine.

  Production method: Prepared by water vapor distillation of the bark.

  Content of the 26 substances: Linalool, geraniol, benzyl benzoate, and limonene.

  Storage: Dark and cool, out of the reach of children.

  10ml glass bottle with standard inset drop counter.

   

  General precautions when using essential oils:

  Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should look specifically at the individual oils.

  Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as flavor additives, but only in microscopic amounts mixed in liquid or the like. Drinking only a few milliliters of essential oil can be deadly.

  Always read up a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils.

   

  Important information: What is written about the essential oil and its medical effect in certain ailments and diseases is intended as information only. We do not take any responsibility for any damage that may occur.
   

bottom of page