top of page

 

Krystallen har blitt programmert med 5-dimensjonalt Christ Light.
Programmeringen gjøres i henhold til den anvendte krystallteknologien fra Atlantis. Teknologien er basert på minner fra Atlantis hvor jeg jobbet med programmering av krystaller.
Krystallen er ment å støtte brukeren i å kunne holde lyset jevnt, både for sin egen skyld og for jordens oppstigning. Dette slik at alle lettere kan bli hjulpet til å holde lyset i ett felles nettverk.
Krystallen er grundig renset, ladet i fullmåne og også i sollys. Deretter har den vortex av “Christ Light ”- energien programmert i midtkrystallen som et såkalt åpent anker, slik at energien som en gang var der for oss blir igjen åpnet fullt og helt for vårt DNA. En forbindelse og en frakobling opprettes gjennomgående i smykket, slik at holderen hele tiden kan delta i nye energier.
Den runde ballen øverst representerer jorden, midtkrystallen på brukerens kropp og spissen Universet, og det peker også på innehaveren, og dermed dens bidrag til himmelfarten.
Du vil få den støtten du trenger for å omprogrammere kroppen din, gjennom at energien jobber med deg og energiene dine. Alt for å justere deg til en høyere og lysere frekvens.

Kodet krystall smykke

2 050,00krPrix
  • The crystal has been programmed with 5 dimensional Christ Light. The programming is done according to the used crystal technology from Atlantis. The technology is based on memories from Atlantis where I worked with crystal programming. The crystal is intended to support the user in being able to keep the light steady, both for their own sake and for the earth's ascension. This is so that everyone can more easily be helped to keep the light in one common network. The crystal is thoroughly cleansed, charged in the full moon and also in sunlight. Then the vortex of "Christ Light" energy has been programmed into the center crystal as a so-called open anchor, so that the energy that was once there for us is once again fully opened to our DNA.

    A connection and a disconnection are created throughout the piece of jewellery, so that the wearer can constantly participate in new energies. The round ball at the top represents the Earth, the center crystal on the wearer's body and the tip the Universe, and it also points to the holder, and thus its contribution to the ascension. You will get the support you need to reprogram your body, through the energy working with you and your energies. All to align you to a higher and brighter frequency.

bottom of page