top of page

100 % ren eterisk olje av Peppermynte, økologisk.

Sertifisert økologisk av Soil Association. Sertifisert vegansk av The Vegan Society. Sertifisert cruelty free.

 

Note: Topp

Duft: Lys og frisk mint med hint av kamfer i topp og litt gress i bunn

Tradisjonelt bruk innen hudpleie/stell: Lindrer kløe, kjølende

Tradisjonelt stemnings bruk: Mental utmattelse, stimulerende, øker konsentrasjonen

Tradisjonelt fysiske egenskaper: Tørrhoste.

NB! Unngå ved graviditet. Vær forsiktig ved sensitiv hud, bruk i små mengder og ikke til barn under 5 år.

Deler av planten som er brukt: Blomstertopper og blader.

Plantens opprinnelsesland: India

INCI:  Mentha Piperita Oil

Hovedtrekk: Kjølende / stimulerende.

Passer godt sammen med: Eucalyptus, Lavendel, Sitron og Rosmarin..

Produksjonsmetode: Fremstillt ved vanndampdestillering av blomsterknopper.

Innhold av de 26 stoffer: Benzyl acetate, llinalool, methyl benzoate og benzyl benzoate

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn..

10ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

 

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

Organisk essensielle oljer av Peppermynte 10 ml

184,00krPrix
 • 100% pure essential oil of Peppermint, organic.

  Organically certified by the Soil Association. Certified vegan by The Vegan Society. Certified cruelty-free.

   

  Note: Top

  Scent: Light and fresh mint with hints of camphor at the top and some grass at the bottom

  Traditional use in skincare/care: Relieves itching, cooling

  Traditional mood use: Mental exhaustion, stimulating, increases concentration

  Traditional physical properties: Dry cough.

  NB! Avoid during pregnancy. Be careful with sensitive skin, use in small amounts, and not for children under 5 years.

  Parts of the plant used: Flower tops and leaves.

  Country of origin of the plant: India

  INCI: Mentha Piperita Oil

  Main features: Cooling / stimulating.

  Goes well with Eucalyptus, Lavender, Lemon, and Rosemary ..

  Production method: Produced by steam distillation of flower buds.

  Content of the 26 substances: Benzyl acetate, linalool, methyl benzoate, and benzyl benzoate

  Storage: Dark and cool, out of reach of children ..

  10ml glass bottle with a standard recessed drop counter.

  General precautions when using essential oils:

  Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of the reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should check specifically regarding the individual oils.

  Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as a flavoring, but then only in microscopic amounts mixed with liquid or the like. Drinking only a few milliliters of essential oil can, in the worst case, be fatal.

  Always read a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils.

  Important information: What has been written about the essential oil and its medicinal effect in certain ailments and diseases is for information only. We are not responsible for any damage that may occur.
   

bottom of page