top of page

100 % ren eterisk olje av rød Timian

 

Note: Topp

Duft: Urteduft, skarp og varmende, kamferaktig/medisinsk duft.

Tradisjonelt bruk innen hudpleie/stell: Cellulitter, stimulerer kjertlene, sirkulasjonsfremmende..

Tradisjonelt stemnings bruk: Konsentrasjonsfremmende, letter ved utmattelse

Tradisjonelt fysiske egenskaper: Forkjølelse, hoste, astma, tette bihuler, sår hals, sirkulasjon, muskelsmerter.

NB! Unngå ved graviditet, Vær varsom ved sensitiv hud, bruk kun små mengder.

Deler av planten som er brukt: Frø. (rød timian)

Plantens opprinnelsesland: India

INCI:  Thymus Vulgaris Oil.

Hovedtrekk: Ved forkjølelse.

Passer godt sammen med: Bergamot, Grapefrukt, Sitron, Lavendel, Rosmarin, Furunål..

Produksjonsmetode: Fremstillt ved vanndampdestillering av blader og toppskudd.

Innhold av de 26 stoffer: Eugenol, limonene og linalol. 

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn.

10ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

 

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

Organisk essensielle oljer av Timian 10 ml

184,00krPrix
 • 100% pure essential oil of red thyme

   

  Note: Top

  Scent: Herbal scent, sharp and warming, camphor-like / medicinal scent.

  Traditional use in skincare/care: Cellulite, stimulates the glands, promotes circulation ..

  Traditional mood use: Promoting concentration, relieves fatigue

  Traditional physical properties: Colds, coughs, asthma, clogged sinuses, sore throats, circulation, muscle aches.

  NB! Avoid during pregnancy, Be careful with sensitive skin, use only small amounts.

  Parts of the plant used: Seeds. (red thyme)

  Country of origin of the plant: India

  INCI: Thymus Vulgaris Oil.

  Main features: For colds.

  Fits well with Bergamot, Grapefruit, Lemon, Lavender, Rosemary, Pine needle ..

  Production method: Produced by steam distillation of leaves and top shoots.

  Content of the 26 substances: Eugenol, limonene, and linalool.

  Storage: Dark and cool, out of reach of children.

  10ml glass bottle with a standard recessed drop counter.

  General precautions when using essential oils:

  Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of the reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should check specifically regarding the individual oils.

  Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as a flavoring, but then only in microscopic amounts mixed with liquid or the like. Drinking only a few milliliters of essential oil can, in the worst case, be fatal.

  Always read a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils.

  Important information: What has been written about the essential oil and its medicinal effect in certain ailments and diseases is for information only. We are not responsible for any damage that may occur.
   

bottom of page