top of page

100 % ren eterisk olje av Oregano

 

Oregano eterisk olje brukes ofte som smaksstoff og for å behandle bakterie- og soppinfeksjoner. Den er ekstra godt egnet til diffusjon og brukes da ofte ved virus og soppinfeksjoner. Den blander seg godt med andre urteoljer og tillegger et krydret, skarp midtpunkt til eteriske oljeblandinger.

 

Note: Mellom

Duft: Skarp, krydrete og kamferaktig duft.

Tradisjonelt bruk innen hudpleie/stell: Fotsopp, vorter.

Tradisjonelt stemnings bruk: Styrkende, selvsikkerhet

Tradisjonelt fysiske egenskaper: Muskelverk/varmende, virus, sopp.

 

NB! Ikke bruk under graviditet. Vær oppmerksom på at denne oljen kan forårsake kraftig hudreaksjon og anbefales ikke til følsom hud.

 

Deler av planten som er brukt: Blomster og blader.

Plantens opprinnelsesland: Spania

INCI: Origanum Vulgare Flower/Leaf/Stem Extract

Hovedtrekk: Antiseptisk vedr. luftveiene. Antibakteriell, virus- soppdrepende, antiparasitt.

 

Passer godt sammen med: Basilikum, fennikel, timian, rosmarin, geranium og sitrongress..

Produksjonsmetode: Dampdestillert fra blader og friske blomster.

Innhold av de 26 stoffer: Linalool og limonen.

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn.

10 ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

 

Tips og bruk av Oregano oljen:

Fortynning

Denne eteriske oljen må brukes med forsiktighet på huden, spesielt om du er ekstra sensitiv.

På grunn av høyt innhold av antiseptiske stoffer er Oregano  spesielt velegnet i fot- og negleprodukter.

Oregano olie virker også sammentrekkende og er rik på antioxidanter, som motvirker frie radikalers skader på huden.

Bruk 0,5 – 1%  som tilsvarer ca. 10-20 dråper pr. 100 ml produkt.

I diffuser eller oljelampe:

Perfekt i diffuseren eller oljelampen, spesielt ved forkjølelse og luftveisproblematikk.

Hudpleie:

Ved fotvorter blandes 1-2 dråper oregano olje med 3-6 dråper fraksjonert(flytende) kokosolje. Vorten påføres 1-2 dråper av blandingen daglig. Denne behandlingen kan også prøves på neglesopp.

Som med ethvert nytt produkt, utfør alltid en patch test før første gangs bruk.

Til planter / i hagen:

Oregano jager vekk bladlus og er en fin bekjemper av sykdommer som kan ramme planter.

10-15 dr i 1 dl vann pluss en dr oppvaskmiddel helles på sprayflaske, ristes godt og sprayes på blader og stilker, jorden og rundt planten. Unngå å spraye på de aller ferskeste og skjøreste skuddene og når solen står på planten.

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

 

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

 

 

Organisk essensielle oljer av Oregano 10 ml

184,00krPrix
 • 100% pure essential oil of Oregano

  Oregano essential oil is often used as a flavoring and to treat bacterial and fungal infections. It is particularly suitable for diffusion and is then often used for viruses and fungal infections. It mixes well with other herbal oils and adds a spicy, sharp centerpiece to essential oil blends.

  Note: Medium

  Scent: Sharp, spicy and camphor-like scent.

  Traditional use in skincare /care: Foot fungus, warts.

  Traditional mood use: Strengthening, self-confidence

  Traditional physical properties: Muscle pain/ warming, virus, fungus.

   

  NB! Do not use during pregnancy. Be aware that this oil can cause a severe skin reaction and is not recommended for sensitive skin.

  Parts of the plant used: Flowers and leaves.

  Country of origin of the plant: Spain

  INCI: Origanum Vulgare Flower / Leaf / Stem Extract

  Main features: Antiseptic for the respiratory tract. Antibacterial, antifungal, antiparasitic.

  Goes well with Basil, fennel, thyme, rosemary, geranium, and lemongrass ..

  Production method: Steam distilled from leaves and fresh flowers.

  Content of the 26 substances: Linalool and limonene.

  Storage: Dark and cool, out of reach of children.

  10 ml glass bottle with a standard recessed drop counter.

  Dilution: This essential oil must be used with caution on the skin, especially if you are extra sensitive. Due to the high content of antiseptic substances, Oregano is particularly suitable in foot and nail products. Oregano oil also has an astringent effect and is rich in antioxidants, which counteract the damage of free radicals on the skin. Use 0.5 - 1% which corresponds to approx. 10-20 drops per. 100 ml product. In diffuser or oil lamp: Perfect in the diffuser or oil lamp, especially for colds and respiratory problems.

  Skin care: For foot warts, mix 1-2 drops of oregano oil with 3-6 drops of fractionated (liquid) coconut oil. The wart is applied 1-2 drops of the mixture daily. This treatment can also be tried on nail fungus. As with any new product, always perform a patch test before first use.

   

  General precautions when using essential oils: Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of the reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should check specifically regarding the individual oils. Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as a flavoring, but then only in microscopic amounts mixed with liquid or the like. In fact, drinking only a few milliliters of essential oil can, in the worst case, be fatal. Always read a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils.

  Important information: What has been written about the essential oil and its medicinal effect in certain ailments and diseases is for information only. We do not take responsibility for any damages that may occur.

bottom of page