top of page

100 % ren eterisk olje av Copaiba

Copaibaoljen blir ofte sammenlignet med CBD-oljen. Den inneholder ikke noe THC som gjør deg sløv og ruset men virker oppløftende på humøret og motvirker stress og angst.

Copaiba opererer i svært mange tilfeller på samme måte som CBD-olje ved at den støtter leveren, hjerte/kar-systemet, fordøyelsessystemet, nevrologiske og respirasjons systemene osv. Den tilfører også kroppen store mengder med antioksidanter.

Virkestoffer med positiv effekt på nervesystemet

Nervesystemet blir støttet på bakgrunn av et potent virkestoff i Copaiba som kalles BCP (beta-caryphyllene) som er et kannabinoid.
Kannabionoider er en samlebetegnelse på stoffer som fester seg til kroppens to kannabinoid-reseptorer (CB1 og CB2).

Noen kannabionoider som CBD, finnes i cannabis,hamp og marihuana. Disse stoffene er ikke lovlige i Norge siden de inneholder virkestoffet THC som gjør deg ruset. CBD-olje er ettertraktet fordi det har en positiv effekt på bl.a. nervesystemet, derfor er cobaiba oljen et godt alternativ for mange av CBD-oljens virkeområder.

Noen nøkkelord for områder der oljen ofte har blitt brukt.

 • Betennelsesdempende
 • Fremme sårheling
 • For å gi smertelindring
 • Behandle et bredt utvalg av infeksjoner, inkludert blæreinfeksjoner, gonoré, og streptokokker, hals
 • Behandle infeksjoner fra parasitten som forårsaker leishmaniasis
 • Som et afrodisiakum
 • Mot angst og depresjon
 • I salver og kosmetiske produkter, som såper, kremer og sjampo

Note: Bunn

Duft: Søt, myk og balsamisk.

Tradisjonelt bruk innen hudpleie/stell: Sårpleie, Til behandling og lindring av mange hudsykdommer og ved insektsbitt og stikk.

Tradisjonelt stemnings bruk: Oppløftende, positiv, munter og en “glad-olje”, oppvarmende på en vinterdag, nyttig i bedring etter rekonvalesens, god for angst.

Tradisjonelt fysiske egenskaper: Sårhelende og rensende, eksem og psoriasishud. Copaiba er viden kjent for sin evne til å lindre såre muskler og ledd. Det er førstevalget blant eteriske oljer som støtter smertelindrende behov for de som lider av leddgikt.

NB! Unngå ved graviditet. Overdreven bruk kan føre til allergisk reaksjon. Kan irritere ekstra sart/sensitiv hud. Skal ikke brukes til barn under 6 år.

Deler av planten som er brukt: Harpiks/resin fra barken.

Plantens opprinnelsesland: Brasil

INCI: Copaifera reticulata

Hovedtrekk: Demper angst, oppløftende og sårhelende.

Passer godt sammen med  Lavendel, Svart pepper, Frankincense, Nellik, Grapefrukt, Sitron, Sitrongress, Ylang ylang, Eukalyptus radiata.

Produksjonsmetode: Den eteriske oljen er destillert fra harpisen som tappes av Copibatreet. Treet blir ikke ødelagt under prosessen og brukes gjentatte ganger.

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn.

10ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

Tips til bruk av Copaiba oljen:

Fortynning:

Fortynn med en prosentandel av 1% av den ferdige blandingen, vanligvis 20 dråper eller 1 ml eterisk olje til 100 ml baseolje. Kan i enkelte situasjoner også brukes rett på huden på huden, kun en dråpe eller to ved spesielle tilstander, sjekk kilder pålitelige på nettet. Det sikreste er å blande med litt fraksjonert kokosolje, denne går også raskt ned i huden sammen med den eteriske oljen. Du kan bruke opptil 3% fortynning til bruk på kroppen din eller i badekaret. Kontakt lege eller jordmor før du bruker under graviditet.

I diffuseren:

Lag din egen blanding med oppløftende stemning av Sitron, Frankincense og Copaiba, eller kun Copaiba for en avstressende følelse til brenneren eller diffuseren din.

Hudpleie:

Tilsett et par dråper Copaiba i ansiktsrensen for å få de ekstra fordelene av oljen eller tilsett i olje, lotion eller krem. Lag deg gjerne en ansiktsolje som gir huden menge gode fordeler  av 100 ml glassflaske med fraksjonert kososolje, fyll nesten helt opp og tilsett 20 dråper copaiba og 15 dråper Frankincense Carteri. Bruk morgen og kveld.

Massasje:

For en oppløftende massasje, se blandingsforhold under avsnittet “fortynning”. Tilsett gjerne en sitrus olje for å høyne energinivået eller bruk den alene i baseoljen for en avslappende og lindrende massasje.

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Divine Shop tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

 

Organisk essensielle oljer av Copaiba 10 ml

184,00krPrix
 • 100% pure essential oil of Copaiba

  Copaiba oil is often compared to CBD oil. It does not contain any THC which makes you lethargic and intoxicated but has an uplifting effect on the mood and counteracts stress and anxiety.

  Copaiba in many cases operates in the same way as CBD oil in that it supports the liver, cardiovascular system, digestive system, neurological and respiratory systems, etc. It also supplies the body with large amounts of antioxidants.

  Active substances with a positive effect on the nervous system

  The nervous system is supported based on a potent active ingredient in Copaiba called BCP (beta-caryophyllene) which is a cannabinoid.
  Cannabinoids are a collective term for substances that attach to the body's two cannabinoid receptors (CB1 and CB2).

  Some cannabinoids, such as CBD, are found in cannabis, hemp, and marijuana. These substances are not legal in Norway since they contain the active substance THC which makes you intoxicated. CBD oil is sought after because it has a positive effect on e.g. the nervous system, therefore copaiba oil is a good alternative for many of the areas of activity of CBD oil.

  Some keywords for areas where the oil has often been used.

  Anti-inflammatory
  Promote wound healing
  To provide pain relief
  Treat a wide range of infections, including bladder infections, gonorrhea, and streptococci, throat
  Treat infections from the parasite that causes leishmaniasis
  As an aphrodisiac
  Against anxiety and depression
  In ointments and cosmetic products, such as soaps, creams, and shampoos
  Note: Bunn

  Scent: Sweet, soft, and balsamic.

  Traditional use in skin care/care: Wound care, For the treatment and relief of many skin diseases and insect bites and stings.
  Traditional mood use: Uplifting, positive, cheerful, and a "happy oil", warming on a winter day, useful in recovery after convalescence, good for anxiety.

  Traditional physical properties: Wound healing and cleansing, eczema, and psoriasis skin. Copaiba is widely known for its ability to relieve sore muscles and joints. It is the first choice among essential oils that support the pain-relieving needs of those suffering from arthritis.

  NB! Avoid during pregnancy. Excessive use can cause an allergic reaction. May irritate extra sensitive/sensitive skin. Do not use in children under 6 years of age.Parts of the plant used: Resin/resin from the bark.Country of origin of the plant: BrazilINCI: Copaifera reticulataMain features: Reduces anxiety, uplifting, and wound healing.Goes well with Lavender, Black pepper, Frankincense, Carnation, Grapefruit, Lemon, Lemongrass, Ylang-ylang, Eucalyptus Radiata.Production method: The essential oil is distilled from the resin tapped by the Copaiba tree. The wood is not damaged during the process and is used repeatedly.Storage: Dark and cool, out of reach of children.10ml glass bottle with a standard recessed drop counter.

  Tips for using Copaiba oil:

  Dilution:

  Dilute with a percentage of 1% of the finished mixture, usually 20 drops or 1 ml of essential oil to 100 ml of base oil. Can in some situations also be applied directly to the skin on the skin, only a drop or two for special conditions, check sources reliable online. The safest is to mix with a little fractionated coconut oil, this also goes quickly into the skin together with the essential oil. You can use up to 3% dilution for use on your body or in the bath. Consult a doctor or midwife before using during pregnancy.

  In the diffuser:

  Create your blend with the uplifting vibe of Lemon, Frankincense, and Copaiba, or just Copaiba for a de-stressing feeling to your burner or diffuser.

  Skincare:

  Add a few drops of Copaiba to the facial cleanser to get the added benefits of the oil or add in oil, lotion, or cream. Feel free to make yourself a face oil that gives the skin many good benefits of a 100 ml glass bottle with fractionated cocos oil, fills almost completely, and add 20 drops of copaiba and 15 drops of Frankincense Carteri. Use morning and evening.

  Massage:

  For an uplifting massage, see the mixing ratio under the “dilution” section. Feel free to add a citrus oil to raise the energy level or use it alone in the base oil for a relaxing and soothing massage.

  General precautions when using essential oils:

  Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of the reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should check specifically regarding the individual oils.

  Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as a flavoring, but then only in microscopic amounts mixed with liquid or the like. Drinking only a few milliliters of essential oil can, in the worst case, be fatal.

  Always read a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils.

  Important information: What has been written about the essential oil and its medicinal effect in certain ailments and diseases is for information only. Divine Shop does not take responsibility for any damage that may occur.

   

bottom of page