top of page

100 % ren eterisk olje av Eukalyptus Blue Gum.

Sertifisert økologisk av Soil Association. Sertifisert vegansk av The Vegan Society. Sertifisert cruelty free.

 

Duft: Frisk, klar, direkte, karakteristisk, skarp.

Tradisjonelt bruk innen hudpleie/stell: kjølende, deodoriserende, insektsbitt, blemmer, infiserte sår.

Tradisjonelt stemnings bruk: Forfriskende, oppløftende, stemning/kos, avslapning, til spa.

Tradisjonelt fysiske egenskaper: Varmende ved muskelsmerter, forstuing og dårlig blodsirkulasjon.

 

NB! Unngå ved graviditet, bør unngås eller utøve varsomhet ved høyt blodtrykk, kan gi hodepine ved høye doser. Skal ikke brukes til små barn (Eukalyptus Radiata er en bedre olje for barn).

Deler av planten som er brukt: Blader og greiner.

 

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn.

10ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

 

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

 

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

Organisk essensielle oljer av Eucalyptus 10 ml

184,00krPrix
 • 100% pure Eucalyptus Blue Gum essential oil.

  Organically certified by the Soil Association. Certified vegan by The Vegan Society. Certified cruelty-free.

   

  Fragrance: Fresh, clear, direct, characteristic, sharp.

  Traditional use in skincare/care: cooling, deodorizing, insect bites, blisters, infected wounds.

  Traditional mood use: Refreshing, uplifting, mood/coziness, relaxation, for the spa.

  Traditional physical properties: Warming of muscle pain, sprains, and poor blood circulation.

   

  NB! Avoid during pregnancy, should be avoided or exercise caution at high blood pressure, which may cause headaches at high doses. Do not use in young children (Eucalyptus Radiata is a better oil for children).

  Parts of the plant used: Leaves and branches.

   

  Storage: Dark and cool, out of the reach of children.

  10ml glass bottle with standard inset drop counter.

   

  General precautions when using essential oils:

  Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should look specifically at the individual oils.

  Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as flavor additives, but only in microscopic amounts mixed in liquid or the like. In fact, drinking only a few milliliters of essential oil can be deadly.

  Always read up a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils.

   

  Important information: What is written about the essential oil and its medical effect in certain ailments and diseases is intended as information only. We do not take any responsibility for any damage that may occur.
   

bottom of page