top of page

100 % ren eterisk olje av Patchouli
Sertifisert økologisk av Soil Association. Sertifisert vegansk av The Vegan Society. Sertifisert cruelty free.

Patchouli er en del av mintfamilien, denne buskede urten, med sine blekrosa blomster, er naturlig å finne i tropiske regioner i Asia. Brukt i århundrer i parfyme, er den umiddelbart gjenkjennelige aromaen kjent som “duften av sekstitallet”. Med sin musky, krydrede, men søte aroma, er Patchouli også kjent som en afrodisiakum olje.

Den er populær i aromaterapien og den blir bare bedre med alderen  -som en god vin. Den gir også en balansert og beroligende stemning til en diffuserblanding. Med sin jordingsaroma er den ideell for å skape en beroligende atmosfære i rommet. Det blander seg godt med andre eteriske oljer, selv om det må brukes relativt sparsomt for ikke å overstyre blandingen.

Økologisk Patchouli eterisk olje er ideell for bruk i massasje. Med sin harmoniserende aroma, kombinert med en baseolje og andre eteriske oljer, kan den bidra til å maksimere fordelene med massasje.

Note: Base.

Duft:  Tre- og jordaktig, krydret og søtlig.

Tradisjonelt bruk innen hudpleie/stell: Regenerering av hudvev, akne, sår, sår, grov og sprukket hud

Tradisjonelt stemnings bruk: Jording, balanserende, antidepressiv og angstdempende.

Tradisjonelt fysiske egenskaper: Deodorisering.

NB! Ikke bruk under graviditet.

Deler av planten som er brukt: blader.

Plantens opprinnelsesland: Indonesia.

INCI: Pogostemon Cablin Leaf Oil.

Hovedtrekk: God på sprukken hud.

Passer godt sammen med: Lavendel, Muskatsalvie, Geranium og Myrrah.

Produksjonsmetode: Vanndampdestillering.

Innhold av de 26 stoffer: Ingen.

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn.

10ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

 

Tips og bruk av oljen:

Uttynning av oljen

Bruk 1 ml eterisk olje (ca. 25-30 dråper) til 100 ml baseolje. Ikke bruk ufortynnet på huden. Du kan bruke opptil 3% fortynning til bruk på kroppen eller i badet.

Aromaterapi

Tilsett et par dråper til din favorittblanding i diffuseren for å tilføre ekstra karakter og en avslappende følelse .

Massasje

Bruk i en massasjeblanding med en baseolje for å nyte de beroligende og positive virkningene av økologisk Patchouliolje. Bland da gjerne også inn noen dråper med eteriske oljer av Lavendel og Sedertre. Vi anbefaler flytende (fraksjonert) kokosolje. Husk å ikke overdrive mengden med de eteriske oljene, blir lukten for kraftig vil den kunne virke mot sin hensikt. Dette gjelder i alle sammenhenger.

I badekaret

Furuolje sies også å kunne ha en gunstig virkning på urinveiene, særlig når den brukes i et bad. Man kan derfor prøve oljen ved urinveisinfeksjoner som blærekatarr, nyrebekkenbetennelse og prostatitt.
Har man smerter etter å ha gått eller stått mye kan et fot- eller karbad hjelpe til å lindre og dempe den verkende følelsen.

Som med ethvert nytt produkt, utfør alltid en prøvetest før første gangs bruk.

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

 

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

Organisk essensielle oljer av Patchouli 10 ml

184,00krPrix
 • 100% pure essential oil of PatchouliOrganically certified by the Soil Association. Certified vegan by The Vegan Society. Certified cruelty-free.Patchouli is part of the mint family, this bushy herb, with its pale pink flowers, is naturally found in tropical regions of Asia. Used for centuries in perfume, the instantly recognizable aroma is known as "the scent of the sixties". With its musky, spicy but sweet aroma, Patchouli is also known as an aphrodisiac oil.It is popular in aromatherapy and it only gets better with age - like a good wine. It also gives a balanced and soothing atmosphere to a diffuser mixture. With its grounding aroma, it is ideal for creating a soothing atmosphere in the room. It mixes well with other essential oils, although it must be used relatively sparingly so as not to override the mixture.Organic Patchouli essential oil is ideal for use in a massage. With its harmonizing aroma, combined with a base oil and other essential oils, it can help maximize the benefits of massage.Note: Base.Aroma: Woody and earthy, spicy and sweet.Traditional use in skincare/care: Regeneration of skin tissue, acne, wounds, ulcers, rough and cracked skinTraditional mood use: Grounding, balancing, antidepressant, and anti-anxiety.Traditional physical properties: Deodorization.NB! Do not use during pregnancy.Parts of the plant used: leaves.Country of origin of the plant: Indonesia.INCI: Pogostemon Cablin Leaf Oil.Main features: Good on cracked skin.Goes well with Lavender, Nutmeg, Geranium, and Myrrah.Production method: Water vapor distillation.Content of the 26 substances: None.Storage: Dark and cool, out of reach of children.10ml glass bottle with a standard recessed drop counter.Tips and use of the oil:

  Thinning of the oil
  Use 1 ml of essential oil (about 25-30 drops) to 100 ml of base oil. Do not use undiluted on the skin. You can use up to 3% dilution for use on the body or in the bathroom.

  Aromatherapy
  Add a few drops to your favorite mixture in the diffuser to add extra character and a relaxing feeling.

  Massage
  Use a massage mixture with a base oil to enjoy the soothing and positive effects of organic Patchouli oil. Then feel free to mix in a few drops with essential oils of Lavender and Cedar. We recommend liquid (fractionated) coconut oil. Remember not to overdo the amount with the essential oils, if the smell is too strong it will be able to work against its purpose. This applies in all contexts.

  In the bathtub
  Pine oil is also said to have a beneficial effect on the urinary tract, especially when used in a bathroom. You can therefore try the oil for urinary tract infections such as cystitis, pelvic inflammatory disease, and prostatitis.
  If you have pain after walking or standing a lot, a foot or tub bath can help relieve and alleviate the aching feeling.

  As with any new product, always perform a sample test before first use.

  General precautions when using essential oils:

  Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of the reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should check specifically regarding the individual oils.

  Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as a flavoring, but then only in microscopic amounts mixed with liquid or the like. Drinking only a few milliliters of essential oil can, in the worst case, be fatal.

  Always read a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils.

  Important information: What has been written about the essential oil and its medicinal effect in certain ailments and diseases is for information only. We are not responsible for any damage that may occur.
   

bottom of page