top of page

ARCTURIANERNE OG DERES MULTIDIMENSJONALE HEALINGFORM ( English version longer down)

Oppdatert: 16. mar. 2022


Arcturianerne bruker sin flerdimensjonale lysteknologi for helbredelse. De er svært avanserte healere som bruker kosmiske lyskoder for bevissthet som låser opp og helbreder på alle nivåer av ditt vesen.

Arcturianerne opererer på tvers av dimensjoner av rom og tid. Noen Arcturianske helbredelsesmetoder vil nå alle aspekter av hele din eksistens. Det er også viktig å vite at når en mottar helbredelse vil dette påvirke absolutt alle, da vi alle er ett. Så det du gjør for deg selv, vil påvirke alle andre. Arcturians kunnskap om chakra og DNA -regenerering er en av de kraftigste i hele universet. Mange av de Arcturiske helbredelsesteknikkene og teknologiene reaktiverer glemte og sovende chakra. De helbreder også fullstendig skadede og glemte DNA tråder. Disse metodene bruker kosmiske lyskoder som fungerer som nøkler som låser opp portalene til dine 7 subtile kropper og 13 chakra. Disse kodene vil også koble deg direkte til Moder Jord sine chakrasystem, som kobler deg til den krystallinske kjernen i Jorden og de kollektive jordhelbredelsene.


Arcturianerne er også spesialister til å hjelpe til med menneskelige sjelsoppgraderinger. Arcturian healing åpner for nye perspektiver til livet, universet og altet. Du vil motta økt åndelig bevissthet og du vil oppdage mange grader av oppvåkning og oppstigning. Gjennom kontakt med Arcturians er du i forbindelse med hele skapelsen. Du vil også realisere dine åndelige oppdrag på Moder Jord ved å legemligjøre dine fysiske og åndelige talenter og dele dem med de andre.

Energihealing fra Arcturians er kraftig. De vil arbeide når du er i en tilstand av søvn og våkenhet og være hos deg hele natten når du mottar healing fra de. Du vil kunne kjenne at de renser ditt tredje øye for å komme i sterkere forbindelse med hjerte til hjerte kontakt med deg hvor kjærligheten er kraftfull. De vil kunne deprogrammere fra negativ programmering og trekke ut alle dine negative ego-programmeringer fra ditt bevisste og underbevisste sinn, også fra dine eteriske energifelt.Arcturians tar deg med til lyssyntesekammerne sine hvor de med avansert lysteknologi bygger opp igjen lyskroppen din. Dette kammeret syntesiserer og harmoniserer din bevissthet og de vever inn høyere lys i alle kroppens nivåer. Dette er høyfrekvent lys som fjerner din eteriske kropps holografiske rutenett og din lyskropp på en spesifikk og isolert måte. Denne teknologien kan sendes inn i kroppen din på Moder jord. Arcturians bruker høyvibrasjonshelbredende lys.

Be om å bli ført til emosjonelle helbredelseskammeret i deres skip. Lyset det genererer fyller hele ditt vesen med intens frekvens av høyvibrerende kjærlighet. Du vil gjennom å bestille healing fra Arcturians bli arbeidet på i det fysiske gjennom ulike helseproblemer og oppstigningssymptomer. De er svært dyktige på å trekke ut urenheter fra alle nivåer av kroppen som giftige urenheter og energier, implantater, elementer, eterisk slim, skyggeparasitter, og andre ubalanser. De bruker teleporterings krystaller for å hjelpe til med å tilrettelegge teleporteringen av din eteriske og fysiske kropp. Dette oppnås ved å omdanne materie til eterisk energi og tilbake igjen ved bilokasjonspunktet. Du vil få en forbedret og forsterket forbindelse til ditt høyeste selv. Det øker din kapasitet for psykisk utvikling og for energihelbredelse. De kan sikre at dine subtile kropper er i resonans med din fysiske kropp og din sjel. De er svært gode beskyttere og kan beskytte deg hele tiden så lenge du ber om dette, og om du bestiller healing fra Arcturians. De vil i tillegg hjelpe deg med å fjerne følelsesmessige, mentale og fysiske traumer. De vil stimulere immunforsvaret ditt og holde dine energier rene. Hjertelig velkommen til fem sterke og vakre healinger!


Du kan bestille healing med Arcturians her:


 

English:

THE ARCTURIANS AND THEIR MULTIDIMENSIONAL HEALING


Arcturians use their multidimensional light technology healing. They are very advanced healers who use cosmic light codes consciousness that unlock and heal on all levels your being. Arcturians operate across dimensions of space and time. Some Arcturian healing methods will reach all aspects of your entire existence. It is also important to know that when one receives healing,this will affect absolutely everyone,as we are all one. So what you do for yourself will affect everyone else. Arcturian's knowledge of chakra and DNA regeneration is one of the most powerful in the entire universe. Many of the Arcturian healing techniques and technologies reactivate forgotten and dormant chakras. They also completely heal damaged and forgotten DNA strands. These methods use cosmic light codes that act as keys that unlock the portals of your 7 subtle bodies and 13 chakras. These codes will also connect you directly to Mother Earth's chakra system, which connects you to the crystalline core of the Earth and the collective earth healings.

Arcturians are also specialists in helping with human soul upgrades. Arcturian healing opens up new perspectives on life, the universe, and everything. You will receive increased spiritual awareness and you will discover many degrees of awakening and ascension. Through contact with the Arcturians, you are in touch with the whole creation. You will also realize your spiritual mission on Mother Earth by embodying your physical and spiritual talents and sharing them with others.

Energy healing from Arcturians is powerful. They will work when you are in a state of sleep and wakefulness and be with you all night when you receive healing from them. You will be able to feel that they cleanse your third eye to come into stronger contact with heart-to-heart contact with you where love is powerful. They will be able to reprogram from negative programming and extract all your negative ego programming from your conscious and subconscious mind, also from your etheric energy fields.


Arcturians take you to their light synthesis chambers where they rebuild your light body with advanced light technology. This chamber synthesizes and harmonizes your consciousness and they weave higher light into all levels of the body. This is high-frequency light that removes your etheric body's holographic grid and your light body in a specific and isolated way. This technology can be sent into your body on Mother Earth. Arcturians use high-vibration healing light.

Ask to be taken to the emotional healing chamber of their ship. The light it generates fills your whole being with the intense frequency of high-vibrating love. By ordering healing from Arcturians, you will be worked on in the physical through various health problems and ascension symptoms. They are very skilled at extracting impurities from all levels of the body such as toxic impurities and energies, implants, tags, spine devises, elements, ethereal mucus, shadow parasites, and other imbalances. They use teleportation crystals to help facilitate the teleportation of your etheric and physical body. This is achieved by converting matter into etheric energy and back again at the bilocation point. You will have an improved and strengthened connection to your highest self. It increases your capacity for mental development and energy healing. They can ensure that your subtle bodies are in resonance with your physical body and your soul. They are very good protectors and can protect you at all times as long as you ask for this and if you order healing from Arcturians. They will also help you remove emotional, mental, and physical trauma. They will stimulate your immune system and keep your energies clean. Welcome to five wonderful healing sessions! You can order here:
351 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page