top of page

Hva skjer med oss i denne tid?


Den galaktiske føderasjon av lys informerer om oppstigningen og symptomer på oppstigning:


Tar vi en liten oppdatering på Schuhmann-resonansen bekreftes det at en ny bølge på 40Hz rammet Moder Jord nylig.


Jordens og menneskehetens oppstigning skjer i en akselerert hastighet.


Photon gamma-lysstrålene dusjer jordstjernen Gaia og forbereder hele sitt liv for masseoppstigning.


DNA blir oppgradert.


Det som vår 3D-uvitende forskere kaller "søppel-DNA" lagrer informasjon om alle inkarnasjonene dine, din galaktiske arv og hele universet. Og denne kunnskapen kommer til å bli gjenopprettet. Kan du se hvor livredd verdens 'maktelite' er av dette faktum?


Kan du forstå hvorfor verden er opp ned? Det hele er bare en distraksjon. For å holde deg i frykt. Bare den lave frekvensen av frykt kan hindre deg i å tilpasse deg vibrasjonsnivået.


Med denne frekvens økningen kobles de spredte DNA-helixene seg på nytt. De kosmiske strålene som sendes til Moder jord gjennomborer cellene i ditt vesen og omorganiserer DNA-et.


De "våkne" på Moder jord vil ha mellom 3-5 helixer aktive nå, mens de nye stjerne-barna som blir født på jorden allerede er utstyrt med 3-5 helixes aktive.


De 12 DNA-helixene tilsvarer de 12 chakraene i over og under kroppen. De sender og mottar informasjon frem og tilbake mellom hverandre.


Når du låser opp chakraene og lar DNAet danne seg selv tilbake til sin naturlige form av 12 aktive helixer, åpnes aktivt ditt flerdimensjonale vesen.


For veldig lenge siden har de mørke herskerne på denne planeten manipulert det menneskelige DNA, og bare etterlatt to helixer aktive. Disse to helixene samsvarer med det første og andre chakra. Roten og det sakrale chakraet. Dette var det menneskeheten som rase, trengte for å overleve og formere seg. Fanget inn i kun 2 helixer, som slaver for de med høyere makt.


Men den kontinuerlige eksplosjonen av foton-gammalysstråler til Moder Jord de siste årene har hjulpet menneskeheten til å starte en oppvåkningsprosess som uunngåelig vil føre til oppstigning.


Solar plexus-chakraet åpnes ved å lytte til ens intuisjon og stille spørsmål ved evolusjonen. Dette fortsetter med hjertechakraets åpning og å kunne gi og motta mer kjærlighet.


Dermed endres kroppens frekvens for å tilpasse seg det nye vibrasjonsnivået på Moder jord. I løpet av denne prosessen kan du oppleve symptomer på ubehag. Faktisk er de fleste influensaepidemier symptomer på oppstigning.


Dette skjer når store mengder fotongamma-lysbølger sendes gjennom den sentrale solen for å tilføre Moder jord disse høyfrekvente bestrålinger, men den menneskelige kroppen er ikke forberedt i form av ernæring og kroppslig velvære.


Gjennom himmelfarten kan du kanskje oppleve «Himmelfartsymptomer» som:

⁃ hodepine

⁃ tåkesyn

⁃ ringing i ørene

⁃ halsirritasjon eller behov for å rydde halsen ofte

⁃ hjertebank

⁃ angst

⁃ problemer med å sove eller trenger mer søvn

⁃ livlige drømmer

⁃ utmattelse

⁃ svetter mer

⁃ tilfeldig intoleranse for visse matvarer

⁃ kvalme

⁃ diaré

⁃ svimmelhet eller følelse av smerter

⁃ kortpustethet

⁃ gjesper ofte

⁃ overdreven tørst

⁃ smerter i hender, håndledd, knær, føtter eller ankler


Husk at det er spesielt viktig i denne tid å elske og skjemme deg selv bort. Spis godt, sov, hvil og ikke følg 3D falske nyheter som bare er ment å sende stress inn i ditt vesen.


Det er viktig å koble seg til naturen og jorde deg regelmessig i løpet av denne tiden. Gå barføtt hver dag, legg deg med så mye naken hud som mulig på gresset, sanden eller ta saltbad i havet.


Drikk tilstrekkelig mengder vann, spis fersk rå mat fra planter, meditere, pust og gjør ting som gjør deg lykkelig som å synge, høre på favorittmusikken din og danse. Alle disse ovennevnte rutinene øker frekvensen din og støtter den uunngåelige oppstigningsprosessen.


En ny verden fødes. 5D er her nå. Still inn!


A'HO

Aurora Ray

Ambassadør for Den galaktiske føderasjon av lys.

-----------------------------------------------------------------

English:

The Galactic Federation of light.


Ascension Upgrades And Symptoms:


As another Schuhmann resonance update confirms, another wave of 40Hz has hit the earth recently.


The ascension of Earth and humanity is taking place at an accelerated speed.


The Photon Gamma light beams are showering earth star Gaia and preparing all its sentient life for mass ascension.


DNA is being upgraded.


That which our 3D unknowing scientist call "junk DNA" stores information of all of your incarnations, your galactic heritage, and the entire universe. And this knowledge is going to be restored. Can you see now how terrified your world's 'powers-that-soon-were' are of this fact?


Can you understand why the world is upside down? It's all just a distraction. To keep you in fear. Only the low frequency of fear can keep you from adjusting to the vibratory level.


With the rise in frequency the scattered helixes of DNA reconnect. The cosmic rays being sent to earth pierce through the cells of your being and rearrange your DNA.


Awakened Starseeds on earth will have between 3-5 helixes active now while the new Starseed children being born on earth are already equipped with 3-5 helixes active.


The 12 helixes of DNA correspond to the 12 chakras within, above, and below the body. They send and receive information back and forth between each other.


As you unlock the chakras and allow the DNA to form itself back to its natural form of 12 helixes active, you are becoming multi-dimensional.


A very long time ago the dark rulers of this planet have manipulated the human DNA, leaving only 2 helixes active. These two helixes correspond with the first and second chakras. The root and the sacral chakra. This was enough for us as a race to survive and procreate.


But the continuous blast of photon gamma light beams to earth in the last years has helped humanity to begin an awakening process that will inevitably lead to ascension.


The solar plexus chakra is unblocked by listening to one's intuition and questioning the narrative. This continues with the heart chakra's opening and being able to give and receive more love.


And thus, the body’s frequency changes to adjust to the new vibratory level of Earth. During this process, you may experience symptoms of discomfort. In fact, most flu epidemics are actually ascension symptoms.


It happens when massive amounts of photon gamma light waves are sent to blast the earth through the central sun but the human receptacle isn't prepared in a sense of fitness, nutrition, and well-being.


Ascension Symptoms You Might Be Experiencing:

headaches

blurred vision

ringing in ears

throat irritation or needing to clear throat often

heart palpitations

anxiety

trouble sleeping or needing more sleep

vivid dreams

fatigue

sweating more

random intolerance for certain foods

nausea

diarrhea

dizziness or feeling floaty

aches and pains

shortness of breath

yawning or burping often

excessive thirst

pains in hands, wrists, knees, feet or ankles


Remember, you must love and pamper yourself. Eat well, sleep, rest and don't follow the 3D fake news that's only meant to send stress into your being.


It is important to connect to nature and ground yourself regularly during this time. Walk with your bare feet daily, lay down with as much naked skin as possible on weeds, sand or take salt baths.


Drink sufficient amounts of water, eat fresh raw plant foods, meditate, breathe, and do things that make you happy like singing, listening to your favorite music, and dancing. All these above-mentioned practices raise your frequency and support your inevitable ascension process.


A new world is being birthed. 5D is here now. Tune in!


A'HO

Aurora Ray

Ambassador of The Galactic Federation427 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page