top of page

Oppstigningen- The ascent.

(English version follows the article]


 


 

Vi er nå inne i den lyse perioden av moder jord sin syklus på 26000 år, noe som for mange kan vise seg svært vanskelig å forstå på bakgrunn av alt det kaotiske og negative vi opplever i verden nå.

Som at natten er mørk, må dagen være lys. Det er døgnets syklus, og det er slik universet er skapt; i balanse mellom mørket og lyset- alt eller ingenting. Med andre ord vet vi at alle sykluser er i behov av balanse mellom en mørk tid og en lys tid.


Med tanke på oppstigningen har moder jord også sin syklus på 26000 år. Dette er tiden hun bruker på å bevege seg rundt sin egen akse. (aksen til moder jord heller ca 23 grader)

Moder jord avrunder nå sin 26000 års syklus og stiger inn i en helt ny periode!Det er dette vi kaller for bevissthets skifte, eller den nye jorden.


For ca 13000 år siden var siste fallet av Atlantis. Atlantis var en sivilisasjon av høyere bevisstheter som levde på jorden og som også har blitt kalt «paradis på jord». Så kom tiden hvor Atlantis ble formørket av egoet, og lyset falt inn i en mørke tid, noe vi har fått oppleve de siste 13000 årene. Ved å vite at moder jord sin syklus er 26000 år og at vi nå er i enden av denne syklus, og at de siste 13000 årene har vært mørketid, vil vi nå være helt garantert en lys tid i hennes historie. Det ER bare sånn sykluser fungerer!


Moder jord skal nå opp i 5 dimensjon hvor jeg selv har vært i denne inkarnasjonen. Der er det totalt flyt i kjærlighet og ingen begrensninger eller stopper i energiene. Det er totalt lys, med en mild blåtone og gull i fargene.


For at vi skal kunne tilpasse oss en slik bevissthet og flyt i energiene, er det svært viktig for menneskeheten å være totalt fri for blokkeringer og karma ellers vil vi ikke kunne fungere. Lavere vibrasjoner vil gå i stykker om de prøver seg i 5 dimensjons verdenen. Nå er tiden inne til å stige i egen kraft. Det er derfor svært mange viktige hensyn å ta fatt på under denne så viktige oppstignings tiden.


Forberedelsene til denne oppstigning har vart i mange år, og våre sjeler er forberedt på dette skiftet. Alt er det en orden på, helt ned til minste detalj. Det er hva som må til for å kunne gjennomføre denne oppstigningen mens vi ennå er i våre fysiske kropper.

Alt kommer til oss til rett tidspunkt for hver og en sin bevissthet gjennom oppstigningen. Vi må heller ikke glemme at vi har med oss vårt eget oppstignings team som aldri vil forlate oss i denne perioden. De er hos oss nettopp for å kunne veilede og arbeide med oss til vårt eget beste gjennom denne helt unike reisen opp i vibrasjoner. Du vil få mer informasjon om oppstignings teamet underveis i disse artiklene som vil bli publisert fortløpende på denne artikkel siden.


Mange sjeler har stått i kø inn til jordplanet for å kunne få delta i dette skiftet. Det er svært så unikt det vi faktisk får være en del av i denne tid, og det er i tillegg svært så krevende for hver og en å delta i en så sterk og fundamental forandring. Mange har nok følt på en sterk ensomhet i tillegg til det å leve i lag med andre jordboere. Det å ikke kunne formidle om hvordan man har det, dele sine undringer om egne forandringer og opplevelser. Da nettopp dette temaet ikke er noe man er vant til å snakke så høyt om i vårt samfunn. Bare frem til nå har det skjedd svært så mye med hver og en og mange har ikke helt klart å forstå sine følelser og kroppslige forandringer.

Det er viktig å ha noen å dele egne erfaringer med i denne oppstignings tiden, så derfor har de som ønsker dette mulighet å møtes i egen arena på en facebook side jeg har opprettet til dette formålet: https://www.facebook.com/dlpgathering/

Det er alltid noen som har opplevd det samme du kanskje sliter med og slik kan man få mulighet å løfte hverandre opp i en vanskelig oppstignings periode. Det er nå vi trenger å samles OM!

Jeg vil regelmessig legge inn fortløpende informasjon om oppstigningen til alle som er medlemmer på «Min side». Gi ulike råd og verktøy til god hjelp som man kan benytte seg av i denne tøffe tiden.

Du kan bli medlem ved å trykke på denne linken her: http://wix.to/EkA4APg


Temaer som vil bli berørt omhandler oppstigningen og alt det innebærer:

fallet av Atlantis, DNA aktiveringen,

den galaktiske innretningen, hjertets portal, «avgjordingen», egne galaktiske røtter,

fysiske forandringer i kroppen, chakraeforandringer, hvordan du kan ta imot din egen nye lyskropp, hvor viktig samarbeidet med moder jord er, alle de emosjonelle berg og dalbanene vi går igjennom mens vi renser våre karma, beskyttelse, hvordan kostholdet vårt i 3 D i virkeligheten skader DNA-et og kan være til hinder for oppstigningen, møte med eget mørke, hvordan vi aktivt velger hvilken jord vi vil leve på, det lille barnet, hvordan håndtere sensitiviteten, detox og kosthold, krystallinske staver, hva er det å være multidimensjonell, systemfallet, moder jord sin beskyttelse i det galaktiske system, Lemurien, Annunakiene, lysmestere, utenomjordiske påvirkninger, galaktiske føderasjonen, lysnettverket, ego, telepati, oppkobling til den nye jorden og masse mer...

Noe av informasjonen/ meditasjonene og kursene vil jeg måtte ta betalt for, og mye er gratis.

Følg med fremover, det er mye å gå inn i nå i denne helt unike oppstignings perioden! Jeg ønsker alle sammen hjertelig velkommen og masse lykke til på veien til ny bevissthet!


 

English:

We are now in the bright period of the Mother Earth's cycle of 26,000 years, which for many may prove very difficult to understand given all the chaotic and negative we are experiencing in the world now.

As the night is dark, the day must be bright. It is the cycle of the day, and that is how the universe is created; in the balance between darkness and light - all or nothing. In other words, we know that all cycles require balance between a dark time and a bright time.


Given the ascent, Mother Earth also has its cycle of 26,000 years. This is the time she spends moving around her axis. (the axis of mother earth rather about 23 degrees)

Mother Earth is now rounding off its 26,000 year cycle and rising into a whole new era! This is what we call the shift of consciousness, or the new Earth.

About 13,000 years ago was the last fall of Atlantis. Atlantis was a civilization of higher consciousness that lived on earth and which has also been called "paradise on earth". Then came the time when Atlantis was eclipsed by the ego and the light fell into a dark time, something we have been experiencing for the last 13000 years. Knowing that Mother Earth's cycle is 26,000 years and that we are now at the end of this cycle, and that the last 13,000 years have been darkness, we will now be fully guaranteed a bright time in her history. That's just how cycles work!


Mother Earth will now reach 5 dimensions where I have been in this incarnation. There is total flow in love and no restrictions or stops in the energies. It is light, with a gentle tint and gold in the colors.


For us to adapt to such awareness and flow in the energies, it is very important for humanity to be free of blockages and karma or else we will not be able to function. Lower vibrations will break if they try in the 5 dimensional world. Now is the time to rise in your power. Therefore, there are many important considerations to address during this important ascent time.

Preparations for this ascent have been going on for many years, and our souls are prepared for this shift. Everything is in order, right down to the smallest detail. That's what it takes to be able to complete this ascent while we are still in our physical bodies.

Everything comes to us at the right time for each one's consciousness through the ascent. We must also not forget that we have our ascent team that will never leave us during this period. They are with us just to be able to guide and work with us for our good through this very unique journey up in vibration. You will find more information about the ascent team along the way in these articles which will be published continuously on this article page.


Many souls have queued up to the Earth plane to participate in this shift. It is so unique that we get to be a part of it today, and it is also very demanding for everyone to participate in such a strong and fundamental change. Many have probably felt a strong loneliness in addition to living in co-operation with other farmers. Not being able to communicate about how one is feeling, sharing one's wonder about one's changes and experiences. Because this particular topic is not something you are used to talking so highly about in our society. Only so far, so much has happened to each and many people have not quite been able to understand their emotions and bodily changes.

It is important to have someone to share your own experiences with during this ascent, so therefore those who want this opportunity to meet in their arena on a facebook page I have created for this purpose: https://www.facebook.com/ dlpgathering / There is always someone who has experienced the same thing you may be struggling with and thus you can have the opportunity to lift each other during a difficult ascent period. That's now we need to gather ABOUT! I will regularly post on-going information about the ascent to everyone who is a member of "My Page". Provide various tips and tools for good help that you can use during this tough time. You can become a member by clicking this link here: http://wix.to/EkA4APg


Topics that will be touched upon are the ascent and all that it entails:

the case of Atlantis, the DNA activation, the galactic device, the portal of the heart, the "decision", its galactic roots, physical changes in the body, chakra changes, how to receive your own new body of light, how important the collaboration with mother earth is, all the emotional rocks and roller coasters we go through as we cleanse our karma, protection, how our diet in 3D damage the DNA and may hinder the ascent, encounter with our darkness, how we actively choose which earth we want to live on, the toddler, how to handle the sensitivity, detox and diet, crystalline spells, what is it to be multidimensional, system fall, mother earth's protection in the galactic system, lemuria, annunakis, light masters, extraterrestrial influences, galactic federation, light grid, ego, telepathy, connection to the new earth and lots more ... Some of the information / meditations and courses I have to pay for, and much is free. Stay tuned, there is a lot to go into now in this truly unique ascent period! I wish everyone a warm welcome and good luck on the road to new consciousness!


231 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page