top of page

The "Ascension Flu"


Vi legger bak oss Februarmåned, hjertemåneden, som har vist seg å være en sentral måned i oppstigningsprosessen vår. Den har pakket bølge etter bølge av nye høyere frekvenser som virkelig utfordrer våre fysiske og emosjonelle vesener. Først ny månen med sitt fokus på å ta risiko og være autentisk og hvordan de to er uløselig knyttet til hverandre. Neste fullmåne, hvis energi kan forårsake en følelse av skjev virkelighet og hvis budskap handler om belysning av sannheten, å ta ansvar, og ikke minst: ta av seg de "rosefargede brillene" og fokusere på det som er viktigst for deg. Denne tiden vil være et intenst speil, men en mektig mulighet til å handle fra hjertet. Og som den neste bølgen av energier som kom gjennom denne kraftfulle Februar portalen ble kropp, sinn og ånd sparket kraftig rundt! Vi føler det alle med det jeg har kommet til å kalle 'Ascension Flu' og denne tilstrømningen har vært kraftig ettersom den innkommende bølgen er spesielt intens mens vi fortsetter den dype evolusjonsprosessen på reisen vår. Jeg håper denne informasjonen er nyttig for å gi deg både kontekst for det du opplever og også litt trøst i å vite at du ikke er alene om å føle på alt dette.

Enhver begrensning og utfordring er bare et springbrett mot vekst og evolusjon, og denne måneden kan vi skifte fra en virkelighet til en annen, fra gamle strukturer og sinnstilstander til mer stabile, mer levende, mer magiske sinnstilstander og tilstander. I løpet av denne tiden kan vi forvente at svært viktige meldinger blir levert til oss, viktige lærdommer og nøkkelpersoner som kommer inn i livene våre, nøkkelrelasjoner, nøkkelsamtaler. Denne justeringen viser også at vi alle er akkurat der vi burde være, der vi er ment å være, alt er bra og utfolder seg og manifesterer seg til vårt høyeste beste. Måtte du sette intensjoner og tilpasse deg de høyeste tidslinjene og bli inspirert og orkestrert av ditt høyere selv i løpet av denne måneden. Måtte de støttende og beskyttende energiene være med deg og hjelpe deg å bringe deg klarhet og inspirere deg til konsekvent, bevisst og modig å gå i retning av drømmene dine ved å leve og nyte i det nåværende øyeblikket.


Først, her er bare NOEN av de vanlige symptomene på "Ascension Flu" du kan oppleve: – Sterke kroppssmerter – Ryggsmerter – spesielt korsryggen – Smerter mellom skulderbladene (baksiden av hjertechakraet) – Muskelstivhet – spesielt stramt i nakken – Ringing i ett eller begge ørene – Nesetetthet/sinustrykk – Hodepine / migrene – Smerter på den ene siden av hodet eller midt i pannen – Tredje øye – Ekstrem tretthet og utmattelse – Mangel på energi eller evne til å bevege seg – Trenger å sove på dagtid - Mageknip – Fordøyelsesbesvær – Preferanse til å spise lett eller ikke i det hele tatt (selv mens magen din kan knurre) (MERK: Noen kan føle behov for å spise mer eller spise visse matvarer som protein for å "jorde" seg. – Følelse av kroppssumming – spesielt i rotchakraer, og/eller kronechakraer – Følelse av å være i ubalanse – noe svimmelhet og/eller gynging – Smerte eller trykk i hjertet eller midten av brystet / Hjertechakra – Pustevansker – på grunn av trykk eller tetthet i brystet – Hudfølsomhet – Følsomhet under føttene – Irritabilitet, rask til sinne, gretten – humørsvingninger uten en bestemt årsak – kan også inkludere depresjon og mer alvorlige følelser av angst og fortvilelse – Intense / ubehagelige drømmer / mareritt om fortiden – Og et mønster av betydelige og til og med nådeløse tap på mange områder, om ikke alle områder, av livet ditt.


Men sammen med disse symptomene kan noen også nylig ha lagt merke til: - En økt eller ny følelse av hensikt og følelse av indre ro til tross for "ytre omstendigheter". – En sterkere evne til å forbli i øyeblikket. – Profetiske drømmer/besøk med kraftige og viktige budskap og informasjon. – Økt intuisjon eller tilgjengelig kunnskap – i stand til å handle, gjøre og være i og fra hjertet. – En utfoldelse eller anelse om en ny satsing som presenterer seg. – En følelse av tilstedeværelsen av magi som er tilgjengelig eller oppstår for deg. – Evnen til å manifestere seg enkelt når det er i nuet og kommer fra hjertet. – Ingen tenking eller overtenkning, analysering, strategisering, planlegging eller overanstrengelse er nødvendig – faktisk fungerer det ikke. - Uanstrengt når du er villig til å bare "være" og ikke trenger å "få" ting til å skje, men heller "tillate" dem å utfolde seg. – Nødvendigheten av å være utholdende mens du bygger, skaper, lærer å samarbeide og kommunisere som en måte å utfordre din evne til å virkelig holde deg til ditt autentiske selv og leve din autentiske sannhet.


Nå, hvis du ikke har opplevd disse tingene, ikke vær bekymret. Vi beveger oss alle langs veien til enhet, og alle er på ulike stier og beveger seg i forskjellig tempo. Og det er disse forskjellene som gjør at vi kan opprettholde vår individuelle gnist av unikhet i enhetens vakre vevde og fargerike teppe. Den beste måten å ri hver bølge på er å føle den, å tillate det, omfavne det og oppleve det. Symptomene kan gli gjennom i motsetning til å sitte fast i kroppen eller det energiske systemet og forårsake repeterende mønstre og drenering. Ja, det er mer intenst enn noen gang og vil fortsette å være det i noen år fremover. Vi avgir fortsatt mye tetthet og motstand på de lavere nivåene av bevissthet og væren. Vi våkner fortsatt. Dette er veien vi har valgt til vår nye virkelighet og til vår utvikling som høyere menneskelige guddommelige vesener.


I mellomtiden, mens du reiser, er her noen forslag: – lev i øyeblikket så godt du kan og så mye du kan, for det er virkelig magi som venter på deg her – foreta rens av deg selv og ditt miljø så ofte som mulig mye beveger seg i, gjennom og rundt oss nå som holder både høy og lav tetthet, så det er avgjørende å holde deg selv så klar og uberørt som mulig – Ta saltbad – en annen form for å rydde og avgifte kroppen din energi / auriske felt – Ta deg tid hver dag til å sitte i stillhet, ikke meditasjon, bare sitt og vær med deg selv og pust. Gjør det enkelt. – Finn en kilde, enhver kilde til ren glede. – Viktigst, bare vær deg, som du er, med forståelse og aksept – mot deg selv hvert trinn på veien, med hver følelse eller symptom du opplever. Ubetinget egenkjærlighet, virkelig ubetinget, er den største gaven og den største velsignelsen du kan både gi og motta. Og husk, denne bølgen skal passere, men mens den gjør, bringer den inn de mest strålende frekvenser som justerer vibrasjonen din til stadig høyere bevissthet. Hver ny dag er et signal om din guddommelige oppstigning og et symbol på at du husker den strålende Mesterskaperen og det ekstraordinære vesenet du er!


Videre kan jeg sterkt anbefale å gjennomføre 11 ukers detox healing program som går ut på å rense hele ditt vesen. En svært god støtte og hjelp under disse tider. Les mer om dette programmet her:Takk for din modighet i kjærlighet!

 

English:

Any restriction and challenge is just a springboard towards growth and evolution and this month we can shift from one reality into another, from old structures and frames of mind into more stable, more alive, more magical frames of mind and states of being. During this time we can expect very important messages to be delivered to us, important lessons and key people coming into our lives, key relationships, key conversations. This alignment also shows we are all just where we should be, where we’re meant to be, everything is well and unfolding and manifesting for our highest good. May you set intentions and attune to the highest timelines being inspired and orchestrated by your higher self during this month. May the supporting and protecting energies help creative manifesting energies be with you and help you bring you clarity and inspire you to consistently, consciously and courageously to walk in the direction of your dreams by living and enjoying in the present moment. February, the month of Hearts, is proving to also be a pivotal month in our upshift process. It has packed wave after wave of new higher Frequencies arriving that are truly challenging our physical and emotional beings. First the New Moon with its focus on taking risks and being authentic and how those two are inextricably related. Next the Full Moon, whose energy may cause a feeling of skewed reality and whose message is all about illumination of Truth, taking responsibility, taking off the ‘rose colored glasses’ and focusing on what is most important to you. This time will be an intense mirror but a powerful opportunity to act from the Heart. And, as the next wave of energies arriving through this portal, kicking our bodies, minds, spirits. We are all feeling it with what I have come to call the ‘Ascension Flu’ and this influx has been powerful as the incoming wave is particularly intense as we continue the deep evolutionary process on our journey. I hope it is helpful in giving you both context for what you are experiencing and also some comfort in knowing you are not alone. First, here are just SOME of the common symptoms of ‘Ascension Flu’ you may be experiencing: – Severe body aches – Back pain – particularly the low back – Pain between the shoulder blades (back of the Heart Chakra) – Muscle stiffness – particularly tight in the neck – Ringing in one or both ears – Nasal congestion / sinus pressure – Headache / migraine – Pain on one side of the head or in center of forehead – Third Eye – Extreme fatigue and exhaustion – Lack of energy or ability to move – Need to sleep during the day – Stomach upset – Digestive distress – Preference to eat lightly or not at all (even while your stomach may growl) (NOTE: Some may feel the need to eat more or eat certain foods like protein for ‘earthing’ or grounding purposes – Sense of body buzzing – specifically in Root Chakra, Power and/or Crown Chakras – Sense of being off-balance – some vertigo and/or dizziness – Pain or pressure in the heart or center of the chest / Heart Chakra – Difficulty breathing – due to the pressure or tightness in the chest – Skin sensitivity – Sensitivity to bottom of feet – Irritability, quick to anger, grumpiness – mood swings without a certain cause – may also include depression and more severe feelings of anxiety and despair – Intense / unpleasant dreams / nightmares about the past – And a pattern of significant and even relentless loss in many areas, if not every area, of your life But along with these symptoms, some may also have recently noticed: – A heightened or new sense of purpose and feeling of inner calm despite ‘outer circumstances’ – A stronger ability to remain in the Now Moment – Prophetic dreams/visitations with powerful and important messages and information – Heightened intuition or Knowing available – able to act, do and Be in and from the Heart – An unfolding or inkling of a new venture presenting itself – A sense of the presence of magic being available or occurring for you – The ability to manifest easily when purely in the Now and coming from the Heart – No thinking or over-thinking, analyzing, strategizing, planning or over-efforting required – in fact it doesn’t work – Effortlessness when willing to just ‘be’ and not have to ‘make’ things happen but rather ‘allow’ them to unfold – The necessity to be persistent or persevere as you build, create, learn to collaborate and communicate as a way of challenging your ability to truly stick to your authentic Self and live your authentic Truth Now, if you have not experienced these things, do not be concerned. We are all moving along the path to Oneness, however everyone is at a different place on that path and is going at a different pace. And it is these differences that allow us to maintain our individual spark of uniqueness in the tapestry of our Unity. As I always advise, if you feel what you are experiencing is serious, always see your doctor or holistic practitioner. Traditional medicine and even many alternative methods may provide little or no relief. That is because there is no ‘getting around’ this Ascension process. We must go through it full force. The best way to ride each wave is to feel it, allow it, embrace it and experience it. Symptoms can glide through versus get stuck in the body or energetic system causing repetitive patterns and drain. Yes, it is more intense than ever and will continue to be so for a few years to come. We are still shedding much density and resistance at the lower levels of consciousness and being. We are still awakening. This is the path we have chosen to our new reality and to our evolution as Higher Human Divine Beings. In the meantime, as you travel, here are some suggestions: – Stay in the Now Moment as best you can as much as you can as there is truly Magic awaiting you here – Sage yourself often – clean, clear, cleanse and purify your energy, frequency, your vibrational space, your environment often as so much is moving in, through and around us now that holds both high and low density, so it is crucial to keep yourself as clear and pristine as possible – Take salt baths – another form of clearing and detoxing your body and energy / auric fields – Take time each day to sit in stillness, not meditation, just sit and be with yourself and breathe. Keep it simple and reconnect with your Heart and inner self. – Find a source, any source of pure Joy. Do not ‘fake it ’till you make it’ as that feeds inauthenticity. – Most importantly, just be you, as you are, with understanding and acceptance – toward yourself each step of the way, with each feeling or symptom you experience. Unconditional Self Love, truly unconditionally given, is the greatest gift and grandest blessing you can both give and receive. Be well. And remember, this wave shall pass but as it does it is bringing in the most glorious of Frequencies tuning UP your vibration to ever higher Consciousness. Each new day is a signal of your Divine upshift and a symbol of your remembering the brilliant Master Creator and extraordinary being that You Are!
128 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page