top of page

Ta tilbake kraften din!

 

Gjennom våre så mange inkarnasjoner har vi mennesker fått mulighet av å oppleve negative og positive erfaringer. I dette nye bevissthets skifte foregår det nå en integrering av alle liv i oss. Vi får derfor tilgang til å hente tilbake disse visdommer som vi en gang la fra oss, og som fortsatt aktivt påvirker vårt energetiske plan i dag både på godt og vondt.

For å kunne stråle ut din egen unike sjels kraft, er det nå svært viktig å hente hjem energiene du har lagt igjen hos de mennesker og steder du har vært og

TA TILBAKE KRAFTEN DIN!

 

Bestill 22 dagers healingpakken her: https://www.divinelovepower.com/product-page/22-dagers-healing-1

 

Vi er i behov av å bli hel, og få tilgang til vårt enorme potensiale nettopp fordi hierarkier er i ferd med å «falle» og alt vi har igjen er oss selv og vår egen individuelle kraft. For å styrke kollektivet inn i dette nye bevissthets skifte trenger vi å stå trygt i vår egen kraft.

Vi er en stor samling lys arbeidere og vårt lys nettverk vil under denne 22 dagers healing bistå deg i arbeidet med å gjennomføre en grundig energi forløsning der du har lagt igjen energien din, samtidig få mulighet å føre energiene du har lagt igjen, tilbake til deg. Alt foregår til det høyeste beste for deg og i lag med deg og dine guider.

 

Temaer som blir berørt under disse 22 dagene:

# Eteriske bånd og bindinger til familie, mennesker, hendelser, steder, maktposisjoner, styresett med mer, får mulighet i å kuttes mens healing pågår.

# Mørket holdes i lyset

# Energien din holdes i lyset

# Tilbakeføring av lånt kraft

# Innhenting av egen kraft

# Traumer, fobier, sinne, sjalusi, separasjonsangst m.m får mulighet å heles

# Aktivering av kristi energien

# Kontakt med stjerne familie

# kontakt med oppstignings team

 

Det er ingen felles dag vi starter denne 22 dagers healingen. Når healing pakken er kjøpt, settes prosessen i gang og du er fri til å velge hvilken dag du ønsker å starte. Du bestemmer selv når du ønsker å motta healingen innenfor disse 22 dagene, og slipper å kontakte meg for å fortelle om når du har bestemt deg for å starte disse 22 dagers healingene, eller når på døgnet du ønsker å motta dagens healing. For å oppnå best resultat er det viktig at alle dagene gjennomføres! Det går fint med en eller to dagers pauser uten at dette vil gjøre noe for helheten av healingen.

 

Da healing energier ikke arbeider i henhold til tid og rom, kan du bestemme selv når på døgnet du ønsker å ta imot healingen. Du trenger kun å si inni deg: "Jeg klar til å ta imot healing". Healing pågår i cirka en klokketime per døgn. Viktig å ikke ta to healinger innenfor et døgn, da energiene er meget sterke og det krever tid for kroppen og justeres. Alle vil motta til eget høyeste beste, og denne typen healing vil ikke arbeide direkte på en sykdom, traume eller blokkering. Men arbeide helhetlig i henhold til temaet: "Ta tilbake kraften din!" Noen vil kjenne sterke energier, mens andre kanskje ikke vil kjenne noen ting. Hvordan man kjenner healingen, har ingenting med virkningen å gjøre.

 

Det er ikke individuell veiledning i denne healing pakken, da alt blir sørget for gjennom selve healing prosessen på disse 22 dagene. Viktig å gi tillit til prosessen, for at healingen skal fungerer best mulig. Hver dag har sitt eget tema, slik at du selv kan delta aktivt i henhold til disse temaene om du vil. Skriv gjerne ned opplevelsene dine under disse dagene slik at du kan gå dypere inn i forståelsen av eget liv. Husk at alt handler om å lære og forstå seg selv. For eksempel; merker du at sinne kan øke på under ulike dager, spør deg selv om hva som er den egentlig årsaken? Om du finner dette vanskelig, send dine spørsmål til guidene og vårt sterke lys team. Kjenn etter hva som blir gitt deg av tanker, følelser, bilder med mer. Det er gjennom disse dagene du kan benytte deg av disse kraftfulle bevissthetene som til enhver tid vil være parat i å veilede og bidra til healing kun for deg.

 

Anbefalte verktøy:

Du vil motta ulike verktøy til bruk for å delta aktivt i prosessen. Healingen er et stort multidimensjonalt samarbeid og jeg ønsker å minne deg på at du er alltid ansvarlig for å ivareta egen kraft.

 

Detox: Det kan anbefales å ha gjennomført en detox før disse 22 dagers healingene trer til, nettopp på grunn av at energiene skal kunne få flyte høyt og det er meget sterke energier i denne healingen!

Det er mange måter å gjennomføre en detox på, og jeg har i mitt sortiment på min shop en veldig effektiv og god detox te til bruk for å rense hele kroppen. Les mer om denne teen under artikkel på min hjemmeside: https://www.divinelovepower.com/post/avgiftning-urtekildens-tips

 

Denne detox teen kan du bruke som en kur på 10 dg. Link: https://www.divinelovepower.com/product-page/detox-tea

 

Meridian Punkts Behandlingen: De Nye Energiene, kan også anbefales som et før program til denne helt spesielle 22 dagers healingen.

Les mer: https://www.divinelovepower.com/behandlinger-kurs

 

Kosthold: Under disse 22 dagers healingene er det viktig med kosthold som bidrar til å gi god energi flyt. Derfor kan det være en god ide å unngå så godt det lar seg gjøre disse produktene:

 • Sukker

 • Alle former for cola

 • Kaffe

 • svinekjøtt

 • mel som ikke er økologisk

 

Som en del av verktøyene du kan ta i bruk under healing prosessen anbefales:

 • Meditasjonen: «Din lys portal & alle chakrae»

 • Meditasjonen: «Hjem»

 • Krystaller

 • Kodet krystall

 • Organisk essensielle oljer

 

Du vil finne disse produktene i min Divine shop: https://www.divinelovepower.com/shop

 

Les mer om Organisk essensielle oljer under artikler: https://www.divinelovepower.com/post/avgiftning-urtekildens-tips

 

Det anbefales å bruke meditasjonen "Din lys portal & alle chakrae"

hver dag før du tar imot healingen.

 

Ved siden av dette vil du motta fil med dags oversikt for tema, affirmasjoner og typer oljer du kan velge å benytte deg av under disse unike 22 dagene.

Kjøper vil motta linker for nedlastning på takk-siden etter betaling. Sammen med mailet link som vil vare i 30 dager etter kjøp.

 

Hjertelig varm velkommen til dette unike healing program:-)

 

NB! Vi er ikke ansvarlige for å betale for en ny forsendelse hvis du har glemt å laste ned alt innen disse 30 dagene.

22 dagers healing

kr 7 500,00 Vanlig pris
kr 2 500,00Salgspris
 • Take back your power!
  Through our so many incarnations, we humans have had the opportunity to experience negative and positive experiences. In this new shift in consciousness, there is now an integration of all life in us. We, therefore, have access to regain this wisdom that we once gave up, and which still actively affect our energetic plan today for better or worse.

  In order to radiate the power of your own unique soul, it is now very important to bring home the energies you have left in the people and places you have been and TAKE BACK YOUR POWER!


  Order 22-day healing packages here: https://www.divinelovepower.com/product-page/22-dagers-healing-1


  We are in need of becoming whole, and gaining access to our enormous potential precisely because hierarchies are about to "fall" and all we have left is ourselves and our own individual power. To strengthen the collective into this new shift in consciousness, we need to stand confident in our own strength.

  We are a large collection of lightworkers and our light network will during this 22-day healing assist you in the work of carrying out a thorough energy release where you have left your energy while having the opportunity to bring the energies you have left back to you. Everything takes place for the highest good for you and in teams with you and your guides.

   

  Topics covered during these 22 days:

  # Ethereal ties and bonds to family, people, events, places, positions of power, governance, and more, are given the opportunity to be cut while healing is in progress.

  # The darkness is kept in the light

  # Your energy is kept in the light

  # Return of borrowed power

  # Obtaining your own power

  # Trauma, phobias, anger, jealousy, separation anxiety, etc. are given the opportunity to heal

  # Activation of the energy of Christ

  # Contact with star family

  # contact with ascent team

   

  There is no common day we start this 22-day healing. Once the healing package is purchased, the process starts and you are free to choose which day you want to start. You decide when you want to receive the healing within these 22 days, and do not have to contact me to tell you when you have decided to start these 22 days of healing, or when in the day you want to receive the day's healing. To achieve the best result, it is important that all the days are completed! It goes well with one or two-day breaks without this doing anything for the entirety of the healing.


  Since healing energies do not work according to time and space, you can decide for yourself when in the day you want to receive healing. You only need to say inside you: "I am ready to receive healing". Healing takes place for about one hour per day. It is important not to take two healing hours within a day, as the energies are quite strong and it requires time for the body to be adjusted. Everyone will receive for their own highest good, and this type of healing will not work directly on a disease, trauma, or blockage. But work holistically according to the theme: "Take back your power!" Some will feel strong energies, while others may not feel anything. How one feels has nothing to do with the healing effect.

  There is no individual guidance in this healing package, as everything is taken care of through the actual healing process on these 22 days. It is important to give confidence in the process, for the healing to work as well as possible. Each day has its theme, so you can actively participate according to these themes if you want.

  Feel free to write down your experiences during these days so that you can go deeper into the understanding of your own life. Remember that it's all about learning and understanding yourself. For example; Do you notice that anger can increase during different days, ask yourself what is the underlying cause? If you find this difficult, send your questions to the guides and our strong light team. Feel for what is given to you; thoughts, feelings, images, and more. It is through these days that you can make use of these powerful consciousnesses that will at all times be ready to guide and contribute to healing just for you.

  Detox: It can be recommended to have completed a detox before these 22-day healings take place, precisely because the energies can flow high and there are very strong energies in this healing!

  There are many ways to perform a detox, and I have in my range in my shop a very effective and good detox tea to use to cleanse the whole body. Read more about this tea under an article on my website: https://www.divinelovepower.com/post/avgiftning-urtekildens-tips

  You can use this detox tea as a cure for 10 days. Link: https://www.divinelovepower.com/product-page/detox-tea

  Meridian Point Treatment: The New Energies, can also be recommended as a pre-program for this very special 22-day healing.

  Read more: https://www.divinelovepower.com/handlinger-kurs

   

  Diet: During these 22-day healings, it is important to have a diet that helps provide good energy flow. Therefore, it may be a good idea to avoid as much as possible these products:

  # Sugar

  # All kinds of cola

  # Coffee

  # pork

  # flour that is not organic

   

  As part of the tools you can use during the healing process it is recommended:

  # The meditation: "Your light portal & all chakras"

  # The meditation: "Home"

  # Crystals

  # Coded crystal

  # Organic essential oils

   

  You will find these products in my Divine shop: https://www.divinelovepower.com/shop

   

  Read more about Organic essential oils under articles: https://www.divinelovepower.com/post/avgiftning-urtekildens-tips

   

  It is recommended to use the meditation "Your light portal & all chakras" every day before receiving the healing.

  In addition to this, you will receive a file with a daily overview of topics, affirmations, and types of oils you can choose to use during these unique 22 days.

  The buyer will receive links for download on the thank- you page after payment. Along with the emailed link that will last for 30 days after purchase.

  A warm welcome to this unique healing program :-)

   

   

  Note: we are not responsible for paying for a new shipment if you have forgotten to download everything within these 30 days.

 • Jeg har gjennomført kurset 22 dagers healing" for å ta tilbake kraften. Hvordan jeg opplevde de ulike effektene og fremgangene:

  - I store og hele: Et kjempe-kurs som renset skikkelig opp i gammel moro og medførte at jeg kom i kontakt med energier jeg ikke trodde eksisterte før jeg startet kurset.

   Detaljer rundt hva jeg sitter igjen med i etterkant:

  Effektene var sterkest i «Energien holdes i lyset» - dvs. andre runde med temaet - Her ble det forsterket kraftig.

  - Der jeg hadde jobbet minst tidligere, kom den sterkeste effekten

  – Dag 14 med lånt energi hadde jeg aldri før jobbet med. Her var effekten så sterk at jeg måtte sortere/slappe av tre dager før jeg kunne gå videre til neste del.

  - De andre delene var skalert etter hvor mye jeg tidligere hadde jobbet med temaene. Jo mindre tidligere jobbing, jo bedre effekt.Dette antar jeg vil være individuelt for den enkelte.

  Jeg må ærlig innrømme at jeg var skeptisk da det var å melde seg på et kurs, og deretter styre tidsbruk og opplegg alene. Sett i ettertid ble effekten motsatt. Dette ble et vendepunkt for meg på at dette er noe man kan arbeide med alene. ANBEFALES PÅ DET STERKESTE!

  - Geir- 

  __________________________________

  Jeg hadde veldig god effekt av denne healingen. Har endel ting å jobbe meg igjennom fra forskjellige deler av livet og denne healingen har hjulpet meg med å komme meg videre med mitt liv. Har da klart å akseptere, tilgi og finne meg selv igjen. Hadde en deilig ro i kroppen samtidig som jeg fikk mye energi og overskudd.

  Oljene som er anbefalt å bruke hadde også en god forsterkende effekt.
  Kan absolutt anbefale denne healingen.

  - Merete -  

  ___________________________________

  Har aldri prøvd programmert healing før og dette ble sterkt! Takker for alle disse dagene som ble en "eye opening" for meg. Universet vugget meg inn i kraftig lys og kjærlighet man bare kan drømme om. Det var tøft også for brått kom jeg på saker og ting jeg hadde glemt. Men godt etterpå da jeg fikk løsnet opp i det. Oljene ga meg tilbake roen og minner fra tidligere liv og hendelser. Har ikke visst at jeg har hatt tidligere liv, nå er jeg ikke i tvil lengre. Det gjør meg sterk av å vite mer hvem jeg er og jeg føler meg friere etter behandlingen. Mer rolig og lungn etterpå, sier de som kjenner meg:-) 

  Nb! Smerter jeg hadde i ryggen er borte og eksemen. Takk:-)

  - Beate -

  ___________________________________

  Har hatt problemer med å være nær andre, og jeg har aldri forstått helt hvorfor. Ikke det at jeg forstår det så mye bedre nå, men etter healingen har jeg automatisk åpnet opp for mennesker rundt meg uten at jeg har gjort noe for det liksom. Veldig rart i grunn, og det føles bare så ufattelig godt da dette har vært et virkelig stort problem i livet mitt. Det finnes ingen annen forklaring på dette enn at det må være healingen. Først trodde jeg ikke at det virket for jeg merket ikke noe, så kom det til meg nye følelser og på kroppen kunne det bli varmt og kaldt om hverandre. Merket jeg kunne føle på mange ulike følelser under healingprogrammet som; sinne, frustrasjon, uro, glede, engasjement, styrke, kløing, smerter som kom mer frem før de forsvant helt, lykke og mer tilstede følelse. Da jeg ikke er god på å prate om følelser og er ganske så sjenert, synes jeg denne behandlings formen er genial. Trenger kun å overgi meg til programmet. Kjenner meg sterkere etter 22 dagers healingen:-) KAN ANBEFALES!

  - Simen -

bottom of page