top of page

100 % ren eterisk olje av Nellik, økologisk.

Sertifisert økologisk av Soil Association. Sertifisert vegansk av The Vegan Society. Sertifisert cruelty free.

 

Note: Bunn / Base

Duft: Karakteristisk krydderduft, lett gjenkjennelig og assosiasjon med jul.

Tradisjonelt bruk innen hudpleie/stell: Akne, blåmerker.

Tradisjonelt stemnings bruk: Varmende

Tradisjonelt fysiske egenskaper: Smerter og værk, rematisme, smertelindring, respirasjons systemet..

NB! Unngå ved graviditet, Vær varsom ved sensitiv hud, bruk kun små mengder.

Deler av planten som er brukt: knopper.

Plantens opprinnelsesland: Sri Lanka

INCI:  Syzygium aromaticum

Hovedtrekk: Smerter og værk/tannværk.

Passer godt sammen med: citronella, muskat, kanel, sandalwood, muskatsalvie, grapefrukt, sitron, appelsin og peppermynte.

Produksjonsmetode: Fremstillt ved vanndampdestillering av knopper.

Innhold av de 26 stoffer: Eugenol. 

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn.

10ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

 

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

Organisk essensielle oljer av Nellik 10 ml

kr 184,00Pris
 • 100% pure essential oil of Nellie, organic.

  Organically certified by the Soil Association. Certified vegan by The Vegan Society. Certified cruelty-free.

   

  Note: Bottom / Base

  Scent: Characteristic spice scent, easily recognizable and associated with Christmas.

  Traditional use in skincare/care: Acne, bruises.

  Traditional mood use: Warming

  Traditional physical properties: Pain and pain, rheumatism, pain relief, respiratory system ..

  NB! Avoid during pregnancy, Be careful with sensitive skin, use only small amounts.

  Parts of the plant used: buds.

  Country of origin of the plant: Sri Lanka

  INCI: Syzygium aromaticum

  Main features: Pain and pain/toothache.

  Goes well with citronella, nutmeg, cinnamon, sandalwood, nutmeg, grapefruit, lemon, orange, and peppermint.

  Production method: Produced by steam distillation of buds.

  Content of the 26 substances: Eugenol.

  Storage: Dark and cool, out of reach of children.

  10ml glass bottle with a standard recessed drop counter.

  General precautions when using essential oils:

  Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of the reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should check specifically regarding the individual oils.

  Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as a flavoring, but then only in microscopic amounts mixed with liquid or the like. Drinking only a few milliliters of essential oil can, in the worst case, be fatal.

  Always read a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils.

  Important information: What has been written about the essential oil and its medicinal effect in certain ailments and diseases is for information only. We are not responsible for any damage that may occur.
   

bottom of page