top of page

100 % ren eterisk olje av Ravensara Wild

Denne oljen er utvunnet fra bladene til vilt voksende Ravensara trær. Oljer fra vilt voksende kilder er vanligvis økologiske, men ikke sertifiserte. Disse vokser vilt, uten bruk av gjødsel eller sprøytemidler De vokser i områder der plantene er naturlig hjemmehørende og ikke kommersielt dyrket.

Ravensara Wild må ikke forveksles med Ravintsara som er en helt annen olje. Begge kommer fra Madagaskar men Ravintsara inneholder helt andre virkestoffer blant annet store mengder 1,8 cineole.

Ravensara har en kraftig antiseptisk og antiinflammatorisk effekt. Virker helende og lindrer irriteret hud. Tåles av de aller fleste hudtyper.

Den skal kunne hjelpe mot smerter, være betennelsesdempende, antibakteriell og en god antioksidant. Den skal også kunne hjelpe andre eteriske oljer å bli absorbert av huden.

I aromalamper og duftspredere/diffusere er den svært nyttig i influensasesongen. Befolkningen på Madagaskar omtaler Ravensara eterisk olje som oljen som leger. Den regnes også å være en veldig god olje til å bruke i eteriske oljeblandinger for å tilføre ekstra virkning og karakter.

Noen nøkkelord for områder der oljen ofte har blitt brukt.

 • Influensa
 • Forkjølelse
 • Bronkitt
 • Andre luftveisinfeksjoner
 • Bihulebetennelse
 • Forkjølelsessår
 • Helvetesild
 • Ledd og muskelsmerter

Note: Topp.

Duft: Litt kamfer- / eukalyptusaktig med urter og fruktige toner. Middels kraftig.

Tradisjonelt stemnings bruk: Beroliger og balanserer humør og nedstemthet og angst. Oppløftende, demper sorg og frykt.

Tradisjonelt fysiske egenskaper: Oljen kan brukes til verkende muskler og ledd. Tilsett da kun et par dråper i et par spiseskjeer fraksjonert/flytende kokosolje og masser områdene forsiktig.

NB! Test alltid på et lite område før du bruker oljen(uttynnet) på huden første gang.
Skal ikke brukes internt.

Deler av planten som er brukt: Blader fra treet.

Plantens opprinnelsesland: Madagaskar

INCI: Ravensara aromatica leaf oil.

Innholdstoffer av de 26: Ingen

Hovedtrekk: Støtter immunsystemet.
Oppløftende, smertestillende, stimulerende, antiseptisk og letter luftveiene.

Passer godt sammen med: Nellik, Eukalyptus, Lavendel og Rosmarin og Sort pepper.

Produksjonsmetode: Den eteriske oljen er vanndampdestillert av bladene på viltvoksende trær.

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn.

10ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

Tips til bruk av Ravensara oljen:

Fortynning:

Fortynn med en prosentandel av 1% av den ferdige blandingen, vanligvis 20 dråper eller 1 ml eterisk olje til 100 ml baseolje. Det sikreste er å blande med litt fraksjonert kokosolje, denne går også raskt ned i huden sammen med den eteriske oljen. Bør ikke brukes ved graviditet.

I diffuser/aromalampe:

 • Direkte innånding fra flasken eller i  diffuser, vanndamp innhalasjon.
 • Ravensara eterisk olje er en effektiv luftrenser. Bruk gjerne en kombinasjon av Ravensara og Eucalyptus i diffuseren din og kjør den ofte. Bruk den gjerne når du trenger et lite løft om vinteren, eller for å friske opp og rense sinnet.
 • Ravensara olje styrker respirasjonsfunksjonen og gir et emosjonelt løft. Ofte brukt på samme måte som Tea Tree- olje. Mange foretrekker Ravensara da den er mer skånsom og mildere i duften.
 • For å lette pusen, tilsett noen dråper Ravensara i en dampende bolle med vann og pust inn dypt.

Ta noen dråper i en sprayflaske med litt vann (evt. 5 dr til 2 dl vann), rist godt og spray for å rengjøre overflater, spesiell når virus og sykdom herjer. Her kan du også tilføre et par dråper med lavendel og eller eukaluptus for ekstra god effekt. Eller bare spray ut i luften for en rask luftrens / godlukt.

Utvortes / massasje:

 • massasje, kompress, bad
 • Ravensara  brukes på kroppen når du er sliten eller overarbeidet, den virker meget avslappende og gjenopprettende.
 • For å å bedre immunsystemet kan man blande noen dråper Ravensara med noen få dråper Eucalyptus radiata i en baseolje og masser på solar plexus, bryst og hals. Eller tilsett flere dråper i et varmt, aromatisk bad. Ellers kan du smøre to dråper ufortynnet under fotsålene.
 • Bruk noen dråper i fotbad når du kjenner de første tegn til forkjølelse.
 • Bland Ravensara med baseolje og påfør som en kompress over magen for å støtte fordøyelsessystemet.

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

 

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

Organisk essensielle oljer av Ravensara Wild 10 ml

kr 184,00Pris
 • 100% pure essential oil of Ravensara Wild

  This oil is extracted from the leaves of wild Ravensara trees. Oils from wild-growing sources are usually organic, but not certified. These grow wild, without the use of fertilizers or pesticides. They grow in areas where the plants are naturally native and not commercially grown.

  Ravensara Wild should not be confused with Ravintsara which is a completely different oil. Both come from Madagascar but Ravintsara contains completely different active ingredients including large amounts of 1.8 cineole.

  Ravensara has a powerful antiseptic and anti-inflammatory effect. Has a healing effect and relieves irritated skin. Tolerated by most skin types.

  It should be able to help with pain, be anti-inflammatory, antibacterial, and a good antioxidant. It should also be able to help other essential oils to be absorbed by the skin.

  In aroma lamps and fragrance diffusers, it is very useful during the flu season. The people of Madagascar refer to Ravensara essential oil as the oil of doctors. It is also considered to be a very good oil to use in essential oil mixtures to add extra effect and character.

  Some keywords for areas where the oil has often been used
  Flu
  Cold
  Bronchitis
  Other respiratory infections
  Sinusitis
  Cold sores
  Shingles
  Joints and muscle pain
  Note: Top.

  Aroma: Slightly camphor / eucalyptus-like with herbs and fruity notes. Medium powerful.

  Traditional mood use: Soothes and balances mood and depression and anxiety. Uplifting, soothes grief and fear.

  Traditional physical properties: The oil can be used for aching muscles and joints. Then add just a few drops in a couple of tablespoons of fractionated / liquid coconut oil and massage the areas gently.

  NB! Always test on a small area before applying the oil (thinned) on the skin for the first time.
  Do not use internally.

  Parts of the plant used: Leaves from the tree.

  Country of origin of the plant: Madagascar

  INCI: Ravensara aromatica leaf oil.

  Ingredients of the 26: None

  Main features: Supports the immune system.
  Uplifting, analgesic, stimulating, antiseptic, and lightens the airways.
  Goes well with Carnation, Eucalyptus, Lavender and Rosemary, and Black pepper.Production method: The essential oil is steam distilled from the leaves of wild trees.Storage: Dark and cool, out of reach of children. 10ml glass bottle with a standard recessed drop counter. Tips for using Ravensara oil:Dilution:Dilute with a percentage of 1% of the finished mixture, usually 20 drops or 1 ml of essential oil to 100 ml of base oil. The safest is to mix with a little fractionated coconut oil, this also goes quickly into the skin together with the essential oil. Should not be used during pregnancy. In diffuser/aroma lamp:Direct inhalation from the bottle or in a diffuser, water vapor inhalation.Ravensara essential oil is an effective air purifier. Feel free to use a combination of Ravensara and Eucalyptus in your diffuser and run it often. Feel free to use it when you need a little lift in the winter, or to freshen up and cleanse the mind.Ravensara oil strengthens the respiratory function and gives an emotional boost. Often used in the same way as Tea Tree oil. Many people prefer Ravensara as it is more gentle and milder in scent. To lighten the kitty, add a few drops of Ravensara in a steaming bowl of water and inhale deeply.Take a few drops in a spray bottle with a little water (possibly 5 dr to 2 dl water), shake well, and spray to clean surfaces, especially when viruses and disease are ravaging. Here you can also add a few drops of lavender and or eucalyptus for extra good effect. Or just spray into the air for a quick air purifier / good smell.

  External / massage: massage, compress, bath Ravensara is used on the body when you are tired or overworked, it has a very relaxing and restorative effect. To improve the immune system, you can mix a few drops of Ravensara with a few drops of Eucalyptus radiata in a base oil and masses on the solar plexus, chest and neck. Or add several drops in a warm, aromatic bath. Otherwise, you can apply two drops undiluted under the soles of the feet. Use a few drops in the foot bath when you know the first signs of a cold. Mix Ravensara with base oil and apply as a compress over the stomach to support the digestive system. General precautions when using essential oils: Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of the reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should check specifically regarding the individual oils. Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as a flavoring, but then only in microscopic amounts mixed with liquid or the like. In fact, drinking only a few milliliters of essential oil can, in the worst case, be fatal. Always read a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils. Important information: What has been written about the essential oil and its medicinal effect in certain ailments and diseases is for information only. We are not responsible for any damage that may occur.

bottom of page