top of page

100 % ren eterisk olje av Bergamot FCF (Furocoumarin free, non-phototoxic).

Ikke fotosensibiliserende.

Sertifisert vegansk av The Vegan Society. Sertifisert cruelty free.

Bergamot er navngitt etter Bergamo i Lombardy i Italia. Det var her den første oljen ble laget, solgt og brukt som folkemedisin. Bergamot er ofte ansett som kongen av de eteriske oljene siden den er flittig brukt i hudpleie og parfymer i mange tiår.

Bergamottolje er kjent som en smaksetter i Earl Grey te, produsert siden 1860-årene og som ingrediens i ulike søtsaker, parfymer, kremer og såper.

Note: Topp

Duft: Søt, behagelig, sitrusaktig og litt blomstret undertone.

Tradisjonelt bruk innen hudpleie/stell: Oppfriskende, rensende og balanserende. God ved fet / uren hud. Antiseptisk, aktiv på noen bakterier og sopp. Sårheling og avkjøling på sår, hemoroider. Lindrer eksem og er veldig bra for psoriasis. Blandet i alkohol sies bergamotolje å være i stand til å forhindre virusangrep (blemmer, forkjølelsessår, herpes, vannkopper, helvetesild). I fotkrem eller hudolje kan oljen løsne tykk og skjellende hud.

Tradisjonelt stemnings bruk: Oppløftende, positiv, munter og en “glad-olje”, oppvarmende på en vinterdag, nyttig i bedring etter rekonvalesens, god for angst.

Tradisjonelt fysiske egenskaper: Sårhelende og rensende, eksem og psoriasishud.

NB! Unngå ved graviditet.

Deler av planten som er brukt: Skall og frukten.

Plantens opprinnelsesland: Italia

INCI: Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil.

Hovedtrekk: Demper angst, oppløftende og sårhelende.

Passer godt sammen med alle sitrus og blomsterduftende oljer og sammen med Sandeltre, Koriander, Svart Pepper, Ingefær, Muskatsalvie, Rosemarin og Frankincense.

Produksjonsmetode: Den essensielle oljen blir ekstrahert ved å presse skallet fra frukten, og deretter dampdestillere for å fjerne furocoumarins, noe som gjør den ikke-fototoksisk og sikker å bruke på huden i sollys.

Innhold av de 26 stoffer: Linalool, limonen.

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn.

10ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

Tips til bruk av Bergamot oljen:

Fortynning:

Fortynn med en prosentandel av 1% av den ferdige blandingen, vanligvis 20 dråper eller 1 ml eterisk olje til 100 ml baseolje. Ikke bruk ufortynnet på huden. Du kan bruke opptil 3% fortynning til bruk på kroppen din eller i badekaret. Kontakt lege eller jordmor før du bruker under graviditet.

I diffuseren:

Lag din egen revitaliserende blanding inkludert Bergamot, Sitron, Grapefrukt og Appelsin og bruk i brenneren eller diffuseren din.

Hudpleie:

Tilsett et par dråper Bergamot i ansiktsrensen for å få de ekstra fordelene av Bergamot.

Massasje:

For en oppløftende massasje, hvorfor ikke lage din egen massasjeblanding ved å kombinere Bergamot med basilikum, Sitron, Rosemarin og Eukalyptus med en valgfri baseolje. Vi anbefaler flytende/fraksjonert kokosolje. Se blandingsforhold under avsnittet “fortynning”

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Divine Shop tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

Organisk essensielle oljer av Bergamot 10 ml

kr 184,00Pris
 • 100% pure essential oil of Bergamot FCF (Furocoumarin free, non-phototoxic).

  Not photosensitizing.

  Certified vegan by The Vegan Society. Certified cruelty-free.

  Bergamot is named after Bergamo in Lombardy, Italy. It was here that the first oil was made, sold, and used as folk medicine. Bergamot is often considered the king of the essential oils since it has been diligently used in skincare and perfumes for many decades.

  Bergamot oil is known as a flavoring in Earl Gray tea, produced since the 1860s and as an ingredient in various sweets, perfumes, creams, and soaps.

  Note: Top

  Aroma: Sweet, pleasant, citrusy, and slightly floral undertone.

  Traditional use in skin care/care: Refreshing, cleansing, and balancing. Good for oily/impure skin. Antiseptic, active on some bacteria and fungi. Wound healing and cooling on wounds, hemorrhoids. Relieves eczema and is very good for psoriasis. Mixed in alcohol, bergamot oil is said to be able to prevent virus attacks (blisters, cold sores, herpes, chickenpox, shingles). In foot cream or skin oil, the oil can loosen thick and scaly skin.

  Traditional mood use: Uplifting, positive, cheerful, and a "happy oil", warming on a winter day, useful in recovery after convalescence, good for anxiety.

  Traditional physical properties: Wound healing and cleansing, eczema, and psoriasis skin.

  NB! Avoid during pregnancy.

  Parts of the plant used: Peel and fruit.

  Country of origin of the plant: Italy

  INCI: Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil.

  Main features: Reduces anxiety, uplifting, and wound healing.

  Goes well with all citrus and flower-scented oils and with Sandalwood, Coriander, Black Pepper, Ginger, Nutmeg, Rosemary, and Frankincense.

  Production method: The essential oil is extracted by squeezing the peel from the fruit, and then steam distillers to remove furocoumarins, making it non-photo toxic and safe to use on the skin in sunlight.

  Content of the 26 substances: Linalool, limonene.

  Storage: Dark and cool, out of reach of children.

  10ml glass bottle with a standard recessed drop counter.

  Tips for using Bergamot oil:

  Dilution:
  Dilute with a percentage of 1% of the finished mixture, usually 20 drops or 1 ml of essential oil to 100 ml of base oil. Do not use undiluted on the skin. You can use up to 3% dilution for use on your body or in the bath. Consult a doctor or midwife before using during pregnancy.

  In the diffuser:
  Make your revitalizing blend including Bergamot, Lemon, Grapefruit, and Orange, and use it in your burner or diffuser.
  General precautions when using essential oils:Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of the reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should check specifically regarding the individual oils.Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as a flavoring, but then only in microscopic amounts mixed with liquid or the like. Drinking only a few milliliters of essential oil can, in the worst case, be fatal.Always read a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils.

  Important information: What has been written about the essential oil and its medicinal effect in certain ailments and diseases is for information only. Divine Shop is not responsible for any damage that may occur.

bottom of page