top of page

100 % ren eterisk økologisk olje av Fennikel

Økologisk fennikel finnes hovedsakelig i middelhavs- og asiatiske regioner. Den voser rundt havannen meter i høyden. Fennikelplanten er veldig attraktiv for bier med sine iøynefallende gule og fjærformede blomster. Fennikel kan også dyrkes i norske urtehager men den er ikke så veldig vanlig å se her.

Note: Topp.

Duft: Søt, krydret anisduft med en lakris undertone.

Tradisjonelt bruk innen hudpleie/stell: Rensing, Toning, Nyttig på blåmerker. Østrogen effekt hjelper mot rynker

Tradisjonelt stemnings bruk: Mot og styrke

Tradisjonelt fysiske egenskaper:Vanndrivende effekt som kan hjelpe ved cellulitter.

NB! Unngå høye doser. Unngå ved graviditet.

Deler av planten som er brukt: Frø.

Plantens opprinnelsesland: Bulgaria.

INCI: Foeniculum Vulgare.

Hovedtrekk: Cellulitter og rynker.

Passer godt sammen med: Basilikum, Geranium, Lavendel, Sitron, Rose, Rosemarin og Sandeltre..

Produksjonsmetode: Dampdestillering av knuste fennikelfrø.

Innhold av de 26 stoffer: Limonen.

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn.

10ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

Brukertips:

Fortynning

Bruk ca 20 dråper eller knappe 1 ml eterisk olje til 100 ml baseolje. Som en regel kan du bruke opptil 1% fortynning til bruk på kroppen eller i badet.

Massasje/aromaterapi

Økologisk fennikelolje kan være beroligende hvis den brukes i massasje når den er fortynnet med en baseolje.
Når den brukes i aromaterapi, brukes den til mental stimulering, klarhet og fokus. Bruk økologisk fennikelolje i diffusoren din for å fjerne tankene og øke fokuset. Kombinere den gjerne med dine favorittoljeoljer for å lage din egen personlige blanding.

Viktig å ikke overdosere da det er en ganske kraftig duftende olje.

Hudpleie

Fennikelojen kan virke rensende og styrkende på matt, fet eller rynkete hud. Den kan også prøves på blåmerker og til å rense ut giften fra insektsbitt.

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

 

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

Organisk essensielle oljer av Fennikel 10 ml

kr 184,00Pris
 • 100% pure essential organic oil of Fennel Organic fennel is found mainly in Mediterranean and Asian regions. It sways around the sea level meters in height. The fennel plant is very attractive to bees with its eye-catching yellow and feather-shaped flowers. Fennel can also be grown in Norwegian herb gardens but it is not very common to see here. Note: Top. Scent: Sweet, spicy anise scent with a licorice undertone. Traditional use in skin care / care: Cleansing, Toning, Useful on bruises. Estrogenic effect helps against wrinkles Traditional mood use: Courage and strength Traditional physical properties: Diuretic effect that can help with cellulite. NB! Avoid high doses. Avoid during pregnancy. Parts of the plant used: Seeds. Country of origin of the plant: Bulgaria. INCI: Vulgare Foeniculum. Main features: Cellulite and wrinkles. Goes well with: Basil, Geranium, Lavender, Lemon, Rose, Rosemary and Sandalwood .. Production method: Steam distillation of crushed fennel seeds. Content of the 26 substances: Limonene. Storage: Dark and cool, out of reach of children. 10ml glass bottle with standard recessed drop counter. Always read a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils.

  User tips:

  Dilution
  Use about 20 drops or just 1 ml of essential oil to 100 ml of base oil. As a rule, you can use up to 1% dilution for use on the body or in the bathroom.

  Massage/aromatherapy
  Organic fennel oil can be soothing if used in massage when diluted with a base oil.
  When used in aromatherapy, it is used for mental stimulation, clarity, and focus. Use organic fennel oil in your diffuser to clear your mind and increase focus. Feel free to combine it with your favorite oil oils to create your blend.

  It is important not to overdose as it is a fairly strong fragrant oil.

  Skincare
  Fennel oil can have a cleansing and strengthening effect on matte, oily, or wrinkled skin. It can also be tried on bruises and to clean out the venom from insect bites.

  General precautions when using essential oils:

  Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of the reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should check specifically regarding the individual oils.

  Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as a flavoring, but then only in microscopic amounts mixed with liquid or the like. Drinking only a few milliliters of essential oil can, in the worst case, be fatal.

  Always read a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils.

  Important information: What has been written about the essential oil and its medicinal effect in certain ailments and diseases is for information only. We are not responsible for any damage that may occur.
   

bottom of page