top of page

100 % ren eterisk olje av Furunål
Sertifisert økologisk av Soil Association. Sertifisert vegansk av The Vegan Society. Sertifisert cruelty free.

Oljen tilsettes svært ofte i antiseptiske hosteremedier, som pastiller og hostesaft og den kan brukes i aromaterapi for å påvirke luftveiene. Furunålsolje virker styrkende på lungene og renser brystet og halsen for slim. Oljen brukes derfor ved infeksjoner i luftveiene, som hoste, forkjølelse, influensa, bronkitt og astma. Den brukes blant annet som til dampinhalasjon ved forkjølelse og halskatarr. Furunålsolje stimulerer blodsirkulasjonen og lymfesystemet, og kan brukes i massasjeoljer ved revmatisme, leddbetennelser, forstuinger og forstrekkinger,

Note: Bunn / base

Duft: Kamfer, søt top note med treaktig balsam under tone.

Tradisjonelt bruk innen hudpleie/stell: Letter åndedrettet.

Tradisjonelt stemnings bruk: Demper mental utmattelse.

Tradisjonelt fysiske egenskaper: Rematisme, muskelplager/smerter.

NB! Ikke bruk under graviditet.

Deler av planten som er brukt: Nåler.

Plantens opprinnelsested: Frankrike.

INCI: Pinus Sylvestris Leaf Extract.

Hovedtrekk: Sirkulasjonsfremmende.

Passer godt sammen med: Sedertre, Kanel, Nellik, Eucalyptus, Lavendel, Niouli, Rosmarin, Timian, Basillikum, Frankincense.

Produksjonsmetode: Vanndampdestillering.

Innhold av de 26 stoffer: Limonen og linalool.

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn.

10ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

Tips og bruk av oljen:

Uttynning av oljen

Bruk 1 ml eterisk olje (ca.30 dråper) til 100 ml baseolje. Ikke bruk ufortynnet på huden. Du kan bruke opptil 3% fortynning til bruk på kroppen eller i badet.

Aromaterapi

Lag din egen forfriskende eteriske oljeblanding for diffuseren ved å blande økologisk furunålolje med eteriske sitrusoljer som sitron, appelsin og mandarin og få følelsen av naturen innendørs.

Massasje

Bruk i en massasjeblanding med en baseolje, for å nyte de energiske og oppløftende kreftene av økologisk furunålolje. Vi anbefaler flytende (fraksjonert) kokosolje.

I badekaret

Furuolje sies også å kunne ha en gunstig virkning på urinveiene, særlig når den brukes i et bad. Man kan derfor prøve oljen ved urinveisinfeksjoner som blærekatarr, nyrebekkenbetennelse og prostatitt.
Har man smerter etter å ha gått eller stått mye kan et fot- eller karbad hjelpe til å lindre og dempe den verkende følelsen.

Som med ethvert nytt produkt, utfør alltid en prøvetest før første gangs bruk.

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

 

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

Organisk essensielle oljer av Furunål 10 ml

kr 184,00Pris
 • 100% pure essential oil of Furunål
  Organically certified by the Soil Association. Certified vegan by The Vegan Society. Certified cruelty-free.

  The oil is very often added in antiseptic cough medicines, such as lozenges and cough syrup and it can be used in aromatherapy to affect the respiratory tract. Pine needle oil has a strengthening effect on the lungs and cleanses the chest and neck of mucus. The oil is therefore used for respiratory infections, such as coughs, colds, flu, bronchitis, and asthma. It is used, among other things, as for steam inhalation in colds and sore throats. Pine needle oil stimulates blood circulation and the lymphatic system, and can be used in massage oils for rheumatism, arthritis, sprains, and strains,

  Note: Bottom / base

  Fragrance: Camphor, sweet top note with woody balm undertone.

  Traditional use in skin care/care: Eases breathing.

  Traditional mood use: Reduces mental exhaustion.

  Traditional physical characteristics: Rheumatism, muscle aches/pains.

  NB! Do not use during pregnancy.

  Parts of the plant used: Needles.

  Place of origin of the plant: France.

  INCI: Pinus Sylvestris Leaf Extract.

  Main features: Promotion of circulation.

  Goes well with Cedar, Cinnamon, Carnation, Eucalyptus, Lavender, Niaouli, Rosemary, Thyme, Basil, Frankincense.

  Production method: Water vapor distillation.

  Content of the 26 substances: Limonene and linalool.

  Storage: Dark and cool, out of reach of children.

  10ml glass bottle with a standard recessed drop counter.
  Tips and use of the oil: Thinning of the oil Use 1 ml of essential oil (approx. 30 drops) to 100 ml of base oil. Do not use undiluted on the skin. You can use up to 3% dilution for use on the body or in the bathroom. Aromatherapy Make your own refreshing essential oil blend for the diffuser by mixing organic pine needle oil with essential citrus oils such as lemon, orange and mandarin and get the feeling of nature indoors. Massage Use in a massage mixture with a base oil, to enjoy the energetic and uplifting powers of organic pine needle oil. We recommend liquid (fractionated) coconut oil. In the bathtub Pine oil is also said to have a beneficial effect on the urinary tract, especially when used in a bathroom. You can therefore try the oil for urinary tract infections such as cystitis, pelvic inflammatory disease and prostatitis. If you have pain after walking or standing a lot, a foot or tub bath can help relieve and alleviate the aching feeling. As with any new product, always perform a sample test before first use. General precautions when using essential oils: Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of the reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should check specifically regarding the individual oils. Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as a flavoring, but then only in microscopic amounts mixed with liquid or the like. In fact, drinking only a few milliliters of essential oil can, in the worst case, be fatal. Always read a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils.

  Important information: What has been written about the essential oil and its medicinal effect in certain ailments and diseases is for information only. We are not responsible for any damage that may occur.

bottom of page