top of page

Jasmin eterisk olje 3% i Jojobaolje.

Selv om jasmin vokser i overflod går det med en enorm mengde blomster for å produsere denne oljen. Jasmin blandingen er en 3% fortynning av Jasmin eterisk olje i Jojoba for å utnytte egenskapene og for å kunne inkludere denne velduftende oljen i blandingene dine.

Jasminoljen er enormt kostbar og de fleste av oss kan derfor ikke anskaffe den rene eteriske oljen uten at den tynnes ut i annen vegetabilsk olje. Vi tilbyr derfor en utblandet versjon som likevel har en kraftig og meget god duft som du kan benytte i mange anledninger. Den er meget egnet som parfyme og er et kjent afrodisiakum.

Har blitt brukt som antidepressiva og beroligende. Den eteriske oljen virker også meget oppløftende.

Jasmin er kjent som kongen av blomsteroljer med en heftig og sterk duft og kraftige egenskaper.
Når fortynnet er den stemningsfull og sofistikert. Jasmin har tradisjonelt blitt brukt til å gjenopprette ro og positive følelser.
Jasmin er verdifull mot depresjon og ved å skape en følelse av avslapning, energisk optimisme og kreativitet.

Jasmin blir ofte brukt i tider med spenning eller hodepine.

 

OBS! Denne skal ikke brukes i ultrasonic diffuser siden den er utblandet med vegetabilsk olje. Men bruk den gjerne i oljelamper etc. Husk også at jojobaoljen gjør innholdet tykt når den står kjølig. La den derfor stå i romtemperatur når den brukes, da er den lettere å dryppe.

 

Note: Mellom/bunn

Duft: Varm og sterk olje med blomsterduft og litt musk i duftbildet. Meget god som parfyme.

Tradisjonelt bruk innen hudpleie/stell: Toner fet hud, øker elastisiteten, god for følsom hud men unngå på sår/skadet hud.

Tradisjonelt stemnings bruk: Depresjon, nerver, eufori, revitalisering, gjenoppretting av energi, beroligende

Tradisjonelt fysiske egenskaper: Ved barnefødsel.

NB! Unngå under graviditet (sies å kunne brukes i de siste timene for å indusere barnets fødsel), kan hindre konsentrasjon på grunn av den beroligende virkningen av oljen.

Deler av planten som er brukt: Blomster.

INCI:  Jasminum Sambac Absolute (Jasmine) Flower extract, Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil

Hovedtrekk: Euforisk.

Passer godt sammen med: Bergamot, Frankincense, Geranium, Appelsin, Mandarin, Neroli, Palmarosa, Rose, Rosentre og Sandeltre. m.fl.

Produksjonsmetode: Høstet om natten når blomstene har sin sterkeste duft. Da blir oljen hentet gjennom enfleurage og er en veldig delikat og vanskelig drift som krever svært dyktige arbeidere. Det er også svært ineffektivt og kostbart, men var den eneste metoden for å ekstrahere de duftende stoffene i delikate blomster som jasmin og tuberose , som ville bli ødelagt eller denaturert av høye temperaturer som kreves ved metoder for duftutvinning som dampdestillasjon.

 

Innhold av de 26 stoffer: Benzylacetat, benzylalkohol, isamon, eugenol og farnesol..

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn..

10ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

 

Tips og bruk av Jasminoljen:

Jasmin er en av de vanligste oljene du finner i parfyme og det er ofte sagt at det ikke er parfyme uten jasminolje.

Utdraget av blomstene er beroligende mot huden, og har også en behagelig duft i parfymer.

 

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

 

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

Organisk essensielle oljer av Jasmin

kr 184,00Pris
 • Jasmine Essential Oil 3% in Jojoba Oil.

  Although jasmine grows in abundance, an enormous amount of flowers go on to produce this oil. The jasmine blend is a 3% dilution of jasmine essential oil in Jojoba to utilize the properties and to include this fragrant oil in your blends.

  Jasmine oil is hugely expensive and most of us cannot procure the pure essential oil without diluting it in other vegetable oil. We therefore offer a mixed version that still has a strong and very good scent that you can use for many occasions. It is very suitable as a perfume and is a known aphrodisiac.

  Has been used as an antidepressant and sedative. The essential oil also seems very uplifting.

  Jasmine is known as the king of flower oils with a strong and strong scent and powerful properties.
  When diluted, it is atmospheric and sophisticated. Jasmine has traditionally been used to restore calm and positive emotions.
  Jasmine is valuable for depression and by creating a sense of relaxation, energetic optimism, and creativity.

  Jasmine is often used in times of tension or headaches.
  NB This should not be used in ultrasonic diffusers since it is mixed with vegetable oil. But use it in oil lamps etc. Also remember that the jojoba oil thickens its contents when it is cool. Therefore, leave it at room temperature when used, as it is easier to drip. Note: Middle / bottomScent: Warm and strong oil with floral scent and some musk in the scent image. Very good as perfume.Traditional use in skincare/care: Tones oily skin, increases elasticity, good for sensitive skin but avoids sore/injured skin.Traditional mood use: Depression, nerves, euphoria, revitalization, energy recovery, sedativeTraditional physical characteristics: At birth.NB! Avoiding during pregnancy (said to be able to be used in the last few hours to induce the birth of a child) may prevent concentration due to the calming effect of the oil.Parts of the plant used: Flowers.INCI: Jasminum Sambac Absolute (Jasmine) Flower Extract, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed OilMain Features: Euphoric.Fits well: Bergamot, Frankincense, Geranium, Orange, Mandarin, Neroli, Palmarosa, Rose, Rosewood and Sandalwood. etc.Production method: Harvested at night when the flowers have their strongest scent. Then the oil is extracted through enfleurage and is a very delicate and difficult operation that requires very skilled workers. It is also very inefficient and the only method of extracting the fragrant substances in delicate flowers such as jasmine and tuberose, which would be destroyed or denatured by the high temperatures required by odor extraction methods such as steam distillation.

  Tips and Use of Jasmine Oil:

  Jasmine is one of the most common oils found in perfume and it is often said that it is not perfume without jasmine oil.

  The extract of the flowers is soothing to the skin and also has a pleasant scent in perfumes.

   

  General precautions when using essential oils:

  Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should look specifically at the individual oils.

  Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as flavor additives, but only in microscopic amounts mixed in liquid or the like. In fact, drinking only a few milliliters of essential oil can be deadly.

  Always read up a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils.

   

  Important information: What is written about the essential oil and its medical effect in certain ailments and diseases is intended as information only. We do not take any responsibility for any damage that may occur.

bottom of page