top of page

100 % ren eterisk olje av Muskatellsalvie.

Sertifisert økologisk av Soil Association. Sertifisert vegansk av The Vegan Society. Sertifisert cruelty free.

 

Duft: Søt, litt tung nøtteaktig/urteaktig, top note med en blomsterduftende undertone.

Tradisjonelt bruk innen hudpleie/stell: Sebum/talgproduksjon kontroll, hud flammasjon/irritasjon.

Tradisjonelt stemnings bruk: Oppløftende, avslappende, sensuell, i diffusør, parfyme.

Tradisjonelt fysiske egenskaper: Massasje, lindrende ved muskelsmerter, PMS, Overgangsplager og ved fordøyelsesproblemer.

NB! Unngå ved graviditet, unngå ved for lavt blodtrykk, unngå ved nyting av alkohol(uønsket eskallerende effekt).

Deler av planten som er brukt: Blomsterknopper og blader.

Plantens opprinnelsesland: Bulgaria

INCI: Salvia Sclarea.

Hovedtrekk: Sebum kontroll.

Passer godt sammen med :Frankincense, Lavendel, Enebær, Ylang Ylang, Furu, Geranium, Sandalwood, Jasmin, Lime

Produksjonsmetode: Fremstillt ved vanndampdestillering av blad og toppskudd fra Salvia sclarea.

Innhold av de 26 stoffer: Linalool, geraniol og limonen.

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn.

10ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Divine Shop tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

 

 

 

Organisk essensielle oljer av Salvie 10 ml

kr 184,00Pris
 • 100% pure essential oil of Muscat Sage.

  Organically certified by the Soil Association. Certified vegan by The Vegan Society. Certified cruelty-free.

   clary sageXtraLITE

  Aroma: Sweet, slightly heavy nutty/herbaceous, top note with a floral-scented undertone.

  Traditional use in skin care / care: Sebum / sebum production control, skin inflammation / irritation.

  Traditional mood use: Uplifting, relaxing, sensual, in the diffuser, perfume.

  Traditional physical properties: Massage, relieving muscle pain, PMS, Transitional disorders, and digestive problems.

  NB! Avoid during pregnancy, avoid when your blood pressure is too low, avoid when consuming alcohol (unwanted escalating effect).

  Parts of the plant used: Flower buds and leaves.

  Country of origin of the plant: Bulgaria

  INCI: Salvia Sclarea.

  Main features: Sebum control.

  Goes well with Frankincense, Lavender, Juniper, Ylang Ylang, Pine, Geranium, Sandalwood, Jasmine, Lime

  Production method: Produced by steam distillation of leaves and top shoots from Salvia sclarea.

  Content of the 26 substances: Linalool, geraniol, and limonene.

  Storage: Dark and cool, out of reach of children.

  10ml glass bottle with a standard recessed drop counter.

  General precautions when using essential oils:

  Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of the reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should check specifically regarding the individual oils.

  Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as a flavoring, but then only in microscopic amounts mixed with liquid or the like. Drinking only a few milliliters of essential oil can, in the worst case, be fatal.

  Always read a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils.

  Important information: What has been written about the essential oil and its medicinal effect in certain ailments and diseases is for information only. Divine Shop is not responsible for any damage that may occur.
   

bottom of page