top of page

100 % ren eterisk olje av Ylang Ylang Complete, økologisk.

Sertifisert økologisk av Soil Association. Sertifisert vegansk av The Vegan Society. Sertifisert cruelty free.

Ylang Ylang blir omtalt som blomstenes blomster og er kjent for sine oppløftende og balanserende egenskaper. Treet som blomstrene kommer fra rager ca 20 meter over bakken.

Note: Bunn / Base

Duft: Søt blomsterduft, dyp, eksotisk og tung.

Tradisjonelt bruk innen hudpleie/stell: Hudbalanserende ved fet/ tørr hud..

Tradisjonelt stemnings bruk: Ved anspenthet, oppløftende, sjokk, mentalt utmattet, afrodisiakum,

Tradisjonelt fysiske egenskaper: Ved hjerteklapp.

NB! Unngå ved graviditet.

Deler av planten som er brukt: Blomstertopper.

Plantens opprinnelsesland: Frankrike

INCI:  Cananga Odarata Flower Oil

Hovedtrekk: Sebumbalanse.

Passer godt sammen med: De aller fleste oljer, men spesielt sammen med Bergamot, Muskatsalvie, Lavendel, Sandalwood og Lime.

Produksjonsmetode: Fremstillt ved vanndampdestillering av blomsterknopper.

Innhold av de 26 stoffer: Benzyl acetate, llinalool, methyl benzoate og benzyl benzoate

Oppbevaring: Mørkt og kjølig, utilgjengelig for barn..

10ml glassflaske med vanlig innfelt dråpeteller.

Generelle forsiktighetsregler ved bruk av eteriske oljer:

Husk at alle eteriske oljer skal brukes med stor forsiktighet og respekt. Disse dråpene er svært potente og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Gravide bør unngå alle eteriske oljer og mennesker med epilepsi, astma og høyt blodtrykk bør undersøke spesielt vedrørende de enkelte oljene.

Bruk aldri eteriske oljer innvortes. Det finnes enkelte unntak for noen av oljene som smakstilsetning, men da kun i mikroskopiske mengder utblandet i væske eller lignende. Det å drikke kun få milliliter med eterisk olje kan faktisk i verste fall være dødelig.

Les deg alltid litt opp før du begynner å eksperimentere med eteriske oljer og husk å sjekke at de er merket 100% rene eteriske oljer.

Viktig informasjon: Det som er skrevet om den eteriske oljen og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Divine Shop tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

 

Organisk essensielle oljer av Ylang Ylang 10 ml

kr 184,00Pris
 • 100% pure essential oil of Ylang Ylang Complete, organic.

  Organically certified by the Soil Association. Certified vegan by The Vegan Society. Certified cruelty-free.

  Ylang Ylang is referred to as the flower of flowers and is known for its uplifting and balancing properties. The tree from which the flowers come rises about 20 meters above the ground.

  Note: Bottom / Base

  Scent: Sweet floral scent, deep, exotic, and heavy.

  Traditional use in skin care/care: Skin balancing for oily/dry skin...

  Traditional mood use: In case of tension, uplifting, shock, mentally exhausted, aphrodisiac,

  Traditional physical properties: For heart palpitations.

  NB! Avoid during pregnancy.

  Parts of the plant used: Flower tops.

  Country of origin of the plant: France

  INCI: Cananga Odarata Flower Oil

  Main features: Sebum balance.

  Fits well with most oils, but especially with Bergamot, Nutmeg, Lavender, Sandalwood, and Lime.

  Production method: Produced by steam distillation of flower buds.

  Content of the 26 substances: Benzyl acetate, linalool, methyl benzoate, and benzyl benzoate

  Storage: Dark and cool, out of reach of children ..

  10ml glass bottle with a standard recessed drop counter.

  General precautions when using essential oils:

  Remember that all essential oils should be used with great care and respect. These drops are very potent and should be kept out of the reach of children. Pregnant women should avoid all essential oils and people with epilepsy, asthma and high blood pressure should check specifically regarding the individual oils.

  Never use essential oils internally. There are some exceptions for some of the oils as a flavoring, but then only in microscopic amounts mixed with liquid or the like. Drinking only a few milliliters of essential oil can, in the worst case, be fatal.

  Always read a little before you start experimenting with essential oils and remember to check that they are labeled 100% pure essential oils.

  Important information: What has been written about the essential oil and its medicinal effect in certain ailments and diseases is for information only. Divine Shop is not responsible for any damage that may occur.
   

bottom of page